Regulamin Sklepu Internetowego moto-point.com.pl

§1 WSTĘP

1.       Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez Moto-Point Sławomir Piotrowski, z siedzibą we Wrocławiu, posiadający numer NIP: 897-160-26-68, REGON: 022332038, pocztę elektroniczną sklep@moto-point.com.pl oraz serwis internetowy https://moto-point.com.pl/.

 

2.       Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Moto-Point Sławomir Piotrowski przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w § 1 ust. 1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

 

a)       Adres korespondencyjny: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1/1B, 50-326 Wrocław.

b)      adres poczty elektronicznej: sklep@moto-point.com.pl

c)       Sklep Internetowy: https://moto-point.com.pl/

d)      telefon: +48 501 095 759,

 

3.       W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

4.       Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

§2 DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 

1.       „Moto-Point” – oznacza markę Moto-Point Sławomir Piotrowski, z siedzibą we Wrocławiu, posiadający numer NIP: 897-160-26-68, REGON: 022332038, pocztę elektroniczną sklep@moto-point.com.pl oraz serwis internetowy https://moto-point.com.pl/

 

2.       „Klient” – każda osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym (Konsument, Klient Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca)

 

3.       „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4.       „KPPK” -  Klient Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

5.       „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Moto-Point Sławomir Piotrowski.

 

6.       „Sklep Internetowy” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem: https://moto-point.com.pl/.

 

7.       „Konto Użytkownika” – oznacza część Sklepu Internetowego, pozwalającą na korzystanie z funkcji opisanych w § 3 ust. 1 pkt. 2.) Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.

 

8.       „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy o świadczenie Usług; podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób ze Sklepu Internetowego, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Sklepu Internetowego albo podmiot, który zawarł Umowę Sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Moto-Point Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”.

 

9.       „Użytkownik Zarejestrowany” – oznacza Użytkownika, który zarejestrował się w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszego Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi Konta (tj. zawarła z Moto-Point umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Sklepu Internetowego).

 

10.   „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Moto-Point wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Sklepu Internetowego.

 

11.   „Towar” – oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w ramach Sklepu Internetowego, która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Przez Towar rozumie się wyłącznie rzecz prezentowaną w ramach Sklepu Internetowego, która opatrzona została informacją „dostępne”. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prezentowane w Sklepie Internetowym rzeczy, które zostały opatrzone terminem „niedostępne” lub których nie można dodać do Koszyka (zablokowana została opcja dodawania do Koszyka) nie stanowią Towarów w rozumieniu Regulaminu.

 

12.   „Cena” - oznacza stosowaną przez Moto-Point cenę danego Towaru brutto umieszczoną w ramach Sklepu Internetowego obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Użytkownik może kupić Towar od Moto-Point). Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto po uwzględnieniu rabatu.

 

13.   „Koszyk” – oznacza funkcję Sklepu Internetowego wykorzystywaną w celu wyboru przez Użytkownika Towaru (w tym tworzenia listy Towarów oraz usuwania i dodawania Towarów na utworzonej liście) w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży).

 

14.   „Koszty Dostawy” – oznacza opłatę za dostawę Towaru będącego przedmiotem danej Umowy Sprzedaży. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru wybranego przez Użytkownika.

 

15.   „Zamówienie” – oznacza zamówienie składane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego, na Towary dostępne w Sklepie Internetowym. W treści Zamówienia wskazana zostaje Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów również łączna Cena za wszystkie Towary), miejsce dostawy Towarów oraz dane Użytkownika. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru (lub towarów) wskazanego (lub wskazanych) w treści Zamówienia za Cenę wskazaną w Zamówieniu na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.

 

16.   „Umowa o świadczenie Usług” – oznacza umowę o świadczenie Usług (w tym Umowę o świadczenie Usługi WWW i Umowę o świadczenie Usługi Konta) zawartą przez Moto-Point z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku Umowy o świadczenie Usług zawieranej przez Moto-Point z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Umowa o świadczenie Usług ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

17.   „Usługa” – oznacza wskazaną w §3 ust. 1 Regulaminu usługę świadczoną przez Moto-Point przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.

 

18.   „Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Moto-Point a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego, w sposób opisany w Regulaminie. Umowa Sprzedaży ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

19.   „Ustawa o Prawach Konsumenta” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.).

 

20.   „Komentarz” – oznacza informacje wprowadzane przez Użytkownika do Systemu Informatycznego przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Internetowego, zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu. Po dokonaniu akceptacji przez Moto-Point Komentarz zamieszczany jest w Sklepie Internetowym pod Towarem, którego dotyczy, w sekcji „Komentarze”.

 

21.   „Subskrypcja sms” – oznacza informacje przesyłane za pośrednictwem operatorów komórkowych na temat nowości i promocji w sklepie.

 

§ 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCHW RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Moto-Point świadczy w ramach Sklepu Internetowego następujące Usługi:

 

1.) Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Sklepu Internetowego, poprzez wyświetlanie strony Sklepu Internetowego o określonym adresie URL oraz możliwości wprowadzania na tej stronie Komentarzy i wykorzystania funkcji Sklepu Internetowego. Usługa WWW obejmuje w szczególności:

 

a) możliwość zapoznania się z treścią artykułów, poradników itp. dostępnych na podstronach Sklepu Internetowego;

 

b) możliwość wyszukiwania i przeglądania dostępnych bez konieczności logowania i rejestracji podstron Sklepu Internetowego;

 

c) możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami Towarów zamieszczonymi na dostępnych bez konieczności logowania i rejestracji podstronach Sklepu Internetowego;

 

d) udostępnienie mechanizmów informatycznych Sklepu Internetowego służących do składania Zamówień;

 

e) możliwość przeglądania Komentarzy zamieszczonych przez Użytkowników na podstronach Sklepu Internetowego;

 

f) możliwość wprowadzania Komentarzy na podstronach Sklepu Internetowego na zasadach opisanych w §3 ust. 5 Regulaminu;

 

g) możliwość przesyłania wiadomości  do Moto-Point za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

2.) Usługę Konta Użytkownika – usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu:

 

a) utrzymania Konta Użytkownika,

 

b) zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego możliwości zachowania swoich danych teleadresowych, zmiany hasła autoryzującego dostęp do Konta Użytkownika, dostępu do historii swoich zamówień, reklamacji.

 

3.) Usługę Newsletter – usługę polegającą na okresowym wysyłaniu przez Moto-Point za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowej zawierającej informacje o usługach świadczonych przez Moto-Point, aktualnych promocjach i rabatach oraz inne wiadomości dotyczące Moto-Point oraz świadczonych usług, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron.

4.) Usługę subskrypcji sms - usługę polegającą na okresowym wysyłaniu przez Moto-Point za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej informacji handlowej zawierającej informacje o usługach świadczonych przez Moto-Point, aktualnych promocjach i rabatach oraz inne wiadomości dotyczące Moto-Point oraz świadczonych usług, w tym linki do stron.

 

2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Sklepie Internetowym. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Sklepu Internetowego.

 

3. Usługa Konta świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Konta możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Sklepu Internetowego.

 

4. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Sklepu Internetowego lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Sklepu Internetowego (tj. wejścia do Sklepu Internetowego). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Sklepu Internetowego przez Użytkownika.

 

5. W ramach korzystania z Usługi WWW Użytkownik może przesyłać przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Internetowego (formularza znajdującego się pod opisem danego Towaru, w sekcji „Opinie”), Komentarze dotyczące danego Towaru. Komentarze przesłane przez Użytkownika podlegają weryfikacji przez Moto-Point. W przypadku akceptacji danego Komentarza przez Moto-Point zostanie on zamieszczony w ramach Sklepu Internetowego, pod opisem Towaru (w sekcji „Opinie”), pod którym znajduje się formularz wykorzystany przez Użytkownika do przesłania Komentarza.

 

6. Komentarz zamieszczony w Sklepie Internetowym zostanie oznaczony identyfikatorem Użytkownika.

 

7. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.

 

8. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy wysłali zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Sklepie Internetowym.

 

9. Usługa WWW, Usługa Konta i Usługa Newsletter świadczona jest bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Moto-Point. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

 

10. Usługa Subskrypcji Sms świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Moto-Point w powyższej formie.

11. Umowy o świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim.

 

§4 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Sklep Internetowy umożliwia rejestrację Użytkownika przy wykorzystaniu dwóch sposobów (procedur) rejestracji w Sklepie Internetowym:

1.) procedury podstawowej;

2.) procedury uproszczonej polegającej na rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym przez Użytkownika, który uprzednio złożył Zamówienie, z wykorzystaniem danych zawartych w Zamówieniu.

 

2. Rejestracja Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz aktywacja Konta Użytkownika w procedurze podstawowej wygląda następująco:

 

1.) Użytkownik wchodzi na podstronę Sklepu Internetowego zawierającą formularz rejestracyjny; Informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Konta na zasadach opisanych w Regulaminie;

 

2.) Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Sklepie Internetowym swój adres e-mail, stanowiący jednocześnie identyfikator Użytkownika, oraz hasło;

 

3.) Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;

 

4.) Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Sklepie Internetowym (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Konta);

 

5.) Poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj Konto” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Moto-Point wypełniony formularz rejestracyjny (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz akceptację Regulaminu), z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 pkt. 8.);

 

6.) Z chwilą przesłania powyżej opisanego formularza rejestracyjnego (tj. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”) zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Moto-Point Umowa o świadczenie Usługi Konta na zasadach wynikających z Regulaminu. Od tego momentu Użytkownik może korzystać z Usługi Konta;

 

7.) Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Moto-Point przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość e-mail z informacją o dokonanej rejestracji;

 

8.) W przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik podał adres poczty elektronicznej wykorzystywany już jako identyfikator przez Użytkownika Zarejestrowanego lub inną osobę (innego Użytkownika Zarejestrowanego), System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika dokonującego rejestracji, prosząc jednocześnie o zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej. W powyższym przypadku nie następuje rejestracja Użytkownika w Sklepie Internetowym, lecz przekierowanie do formularza rejestracyjnego w celu podania innego adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.

 

3. Rejestracja Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz aktywacja Konta Użytkownika w procedurze uproszczonej wygląda następująco:

 

1.) W ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży) opisanej w §7 Regulaminu przez Użytkownika, który nie posiada jeszcze Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym, na podstronie Sklepu Internetowego podsumowującej złożone Zamówienie Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika;

 

2.) Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;

 

3.) Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Sklepie Internetowym;

 

4.) Naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się i śledź zamówienie” zamieszczonego na podstronie Sklepu Internetowego podsumowującej złożone przez Użytkownika Zamówienie na adres poczty elektronicznej powoduje wysłanie wiadomości email z informacją o aktywacji Konta Użytkownika oraz link odsyłający do strony w Sklepie Internetowym zawierającą formularz umożliwiający ustanowienia hasła do Konta Użytkownika;

 

5.) Użytkownik wprowadza do formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Sklepie Internetowym swoje hasło;

 

6.) Poprzez kliknięcie przycisku „Ustaw nowe hasło” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Moto-Point wypełniony formularz z hasłem do logowania do Konta Użytkownika;

 

7.) Z chwilą przesłania formularza wskazanego w §4 ust. 3. pkt. 6.) (tj. kliknięcie przycisku „Ustaw nowe hasło”), pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Moto-Point zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Konta na zasadach wynikających z Regulaminu;

 

4. Moto-Point informuje, że wymaganie aktywacji Konta Użytkownika wprowadzone zostało w celu ochrony wszelkich osób, w tym Użytkowników przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich danych (w tym adresu e-mail) oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 

5. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego w ramach rejestracji (a w przypadku procedury uproszczonej przy składaniu Zamówienia) identyfikatora (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Użytkownik Zarejestrowany może dokonać zmiany identyfikatora lub hasła dostępu do Konta Użytkownika.

 

6. Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika niebędącego osobą fizyczną, w Procedurze podstawowej lub Procedurze uproszczonej lub składająca Zamówienie bez procedury rejestracji Użytkownika w imieniu przedsiębiorcy składa oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorcy bądź jako przedsiębiorca samodzielnie, bądź jako jego pełnomocnik, prokurent, bądź jako wspólnik spółki osobowej lub organ spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość oświadczenia oraz z tytułu powstania szkody w majątku Moto-Point wywołanej działaniem Użytkownika.

 

§5. USŁUGA NEWSLETTER

1. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

2. Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym:

1.) podanie adresu e-mail Użytkownika w formularzu zamieszczonym w Sklepie Internetowym;

2.) wyrażenie zgody na otrzymywanie treści newsletter na podany w formularzu adres e-mail i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

3.) kliknięcie w przycisk „Zapisz mnie”;

4.) na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość z informacją o zgłoszeniu się Użytkownika do korzystania z Usługi Newsletter;

5.) kliknięcie w link potwierdzający rejestrację powoduje zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Newsletter i rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.

 

3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Usługi Newsletter w każdej chwili bez podawania przyczyny takiej rezygnacji. Zrezygnować z Usługi Newsletter Użytkownik może poprzez kliknięcie w umieszczony w każdej wiadomości skierowanej do Użytkownika w ramach Usługi Newsletter link w stopce wiadomości. Użytkownik może również zrezygnować z Usługi Newsletter, dokonując zmiany ustawień w Koncie Użytkownika, lub za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w § 1 ust. 2 Regulaminu poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia.

 

§6. USŁUGA SUBSKRYPCJI SMS

1. Umowa o świadczenie Usługi Subskrypcji SMS zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

2. Zamówienie Usługi Subskrypcji SMS następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym:

1.) podanie numeru telefonu Użytkownika w formularzu zamieszczonym w Sklepie Internetowym;

2.) wyrażenie zgody na otrzymywanie treści marketingowych na podany w formularzu numer telefonu i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

3.) kliknięcie w przycisk „Zapisz mnie”.

3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Usługi Subskrypcji SMS w każdej chwili bez podawania przyczyny takiej rezygnacji. Zrezygnować z Usługi Subskrypcji SMS Użytkownik może poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@moto-point.com.pl.

 

§7. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONTA

1. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

2. Użytkownik Zarejestrowany może:

1.) w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Konta, składając Moto-Point oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług bez konieczności podania przyczyny,

2.) złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Moto-Point: sklep@moto-point.com.pl.

 

3. Moto-Point może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

1.) naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowienia Regulaminu,

2.) naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego, w związku z korzystaniem z Usług Konta, przepisu prawa lub praw innych osób.

 

4. Niezależnie od postanowień §6 ust. 3 Regulaminu, Moto-Point może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

1.) stwierdzenia przez Moto-Point, że Użytkownik Zarejestrowany korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający dobre obyczaje,

2.) stwierdzenia przez Moto-Point, że Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Sklepu Internetowego,

3.) stwierdzenia przez Moto-Point, że Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,

4.) likwidacji Sklepu Internetowego lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Sklepu Internetowego.

 

5. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w §6 ust. 3 Regulaminu, jak również w §6 ust. 4 Regulaminu, Moto-Point może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym na podstawie §6 ust. 3 Regulaminu lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w §6 ust. 4 Regulaminu.

 

6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez Moto-Point następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego wskazany w Koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji) lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

 

7. Konto Użytkownika aktywne jest do chwili jego usunięcia w związku z odstąpieniem (w przypadku konsumenta) albo wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta, przy czym Konto Użytkownika będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji wszystkich będących w toku Zamówień lub Usług. Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe po przesłaniu stosownego oświadczenia na adres: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1/1B, 50-326 Wrocław.

 

8. Na żądanie Użytkownika Moto-Point może przekazać Użytkownikowi dane przechowywane w ramach Konta Użytkownika. Moto-Point zastrzega sobie prawo do zachowania danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

 

§8. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA (ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY)

1. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym.

 

2. Użytkownik może składać Zamówienia przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 

3. Przedstawione przez Moto-Point w ramach Sklepu Internetowego informacje o Towarach stanowią złożone przez Moto-Point zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego (tj. kupna określonych Towarów przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego) następuje zgodnie z następującą procedurą i zasadami:

1.) jeżeli Użytkownik posiada Konto Użytkownika i chce skorzystać z ułatwień związanych ze składaniem Zamówienia (opisanych w § 3 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu), powinien zalogować się do Sklepu Internetowego,

2.) Użytkownik powinien wejść na podstronę Sklepu Internetowego, na której prezentowany jest Towar, który zamierza kupić, a następnie wybrać Towar i dodać go do Koszyka poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się obok Towaru. Użytkownik może powtarzać powyższą czynność, dodając do Koszyka kolejne Towary.

3.) po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, które Użytkownik zamierza kupić, w dalszej kolejności, na kolejnych podstronach Sklepu Internetowego, przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Internetowego Użytkownik powinien uzupełnić formularz, w którym zawrze dane adresowe konieczne do realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy Zamówienie składa Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się do swojego Konta Użytkownika, w formularzu Zamówienia wpisywane są automatycznie dane kontaktowe Użytkownika Zarejestrowanego, zamieszczone w ramach Konta Użytkownika. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość zmiany danych teleadresowych Użytkownika wpisanych automatycznie w powyżej opisany sposób do formularza Zamówienia.

 

4.) następnie Użytkownik powinien wybrać sposób dostawy Towaru spośród opisanych w § 8. ust. 1. Regulaminu.

5.) po naciśnięciu przycisku „Następny krok” Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której zostaną podsumowane wszystkie dane dotyczące Zamówienia;

6.) w przypadku, gdy Użytkownik uprzednio nie zalogował się do swojego Konta Użytkownika, powinien wyrazić zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia;

7.) następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” następuje złożenie Zamówienia. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa Moto-Point ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru (lub Towarów) wskazanego (lub wskazanych) w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie;

8.) w przypadku wyboru opcji „Kurier InPost” bądź „InPost Paczkomat” poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik jest przekierowywany na stronę internetową osoby trzeciej świadczącej usługi płatności elektronicznej. Dokonanie płatności oznacza złożenie Zamówienie przez Użytkownika;

9.) po otrzymaniu Zamówienia, Moto-Point niezwłocznie zweryfikuje, czy możliwe jest zrealizowanie Zamówienia.

10.) w przypadku istnienia możliwości zrealizowania Zamówienia Moto-Point prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który złożył Zamówienie (podany w ramach rejestracji w Sklepie Internetowym lub przy złożeniu Zamówienia), oświadczenie o przyjęciu Zamówienia.

 

5. Przesłanie przez Moto-Point informacji o przyjęciu Zamówienia, o której mowa w §7 ust. 4. pkt. 10.) Regulaminu, stanowi przyjęcie złożonej przez Użytkownika (w treści Zamówienia) oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży o treści określonej Zamówieniem, do której zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin. Użytkownik składa Zamówienie zgodnie z powyżej opisaną procedurą przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Internetowego, w tym poprzez wybór (oznaczenie) odpowiednich opcji oraz wprowadzenia danych do formularzy znajdujących się na kolejnych podstronach Sklepu Internetowego.

 

6. Moto-Point nie prowadzi w ramach Sklepu Internetowego sprzedaży hurtowej Towarów. W ramach jednego Zamówienia Użytkownik nie może zamówić więcej niż 20 sztuk tego samego Towaru.

 

§9. MIEJSCE I ZASADY DOSTAWY TOWARU

1. Użytkownik, składając Zamówienie, może wybrać jeden z następujących sposób dostarczenia i odbioru Towaru:

1.) dostarczenie Towaru przez kuriera InPost pod wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia adres na terytorium Polski (wybór tego sposobu dostarczenia Towaru następuje poprzez wybór opcji „Kurier Inpost” lub „Kurier za pobraniem InPost”);

2.) dostarczenie Towaru przez „InPost” do paczkomatu wskazanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia (wybór tego sposobu dostarczenia Towaru następuje poprzez wybór opcji „InPost - paczkomat”)

 

2. W przypadku wyboru przez Użytkownika dostarczenia Towaru pod adres wskazany w Zamówieniu, dostawa i odbiór Towaru realizowane będzie zgodnie z następującymi zasadami:

1.) Towar dostarczony zostanie kurierem InPost lub do paczkomatu InPost – zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta;

2.) Towar dostarczony zostanie w terminie zależnym od dostępności Towaru widocznej przy opisie danego Towaru w Sklepie Internetowym oraz chwili złożenia Zamówienia.

 

3. Użytkownik może wybrać wyłącznie jeden sposób dostarczenia Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży.

 

4. Informacja umieszczona w karcie towaru dotycząca terminu dostawy jest tylko orientacyjna. O terminie dostawy towarów, których Moto-Point nie ma na magazynie Klient informowany jest indywidualnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dostarczenia Towaru w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od Sprzedającego.

§10. CENA, KOSZTY DOSTAWY

1. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży (Zamówienia), Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Moto-Point wynagrodzenia obejmującego Cenę wszystkich Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży oraz Koszty Dostawy.

 

2. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty Dostawy Towaru podawane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 

3. Cena Towaru nie zawiera Kosztów Dostawy, których wysokość zależy od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy Towarów.

 

4. Koszty Dostawy wskazane zostały w ramach Sklepu Internetowego bezpośrednio na karcie Towaru.

 

5. Użytkownik może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy przed dostarczeniem Towaru (przedpłata) albo przy odbiorze zamówionego Towaru (tj. w chwili dostawy/odbioru Towaru – za pobraniem).

 

6. Jeżeli Użytkownik, składając Zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Kurier InPost” lub „InPost – Paczkomat”, może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy – wedle swego wyboru – przelewem internetowym lub kartą płatniczą online (przedpłata) z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej świadczonej przez osobę trzecią (PayU).

 

7. Jeżeli Użytkownik, składając Zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Kurier za pobraniem InPost”, jest zobowiązany dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Towaru dostarczonego przez kuriera.

 

8. Użytkownik musi dokonać zapłaty przy wyborze jednego („tego samego”) sposobu płatności:

 

1.) jeżeli kupuje wyłącznie jeden Towar – Użytkownik może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny danego Towaru oraz Kosztów Dostawy,

 

2.) jeżeli kupuje więcej niż jeden Towar – Użytkownik może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny wszystkich kupowanych Towarów oraz Kosztów Dostawy.

 

9. W celu dokonania płatności Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 

10. Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Użytkownika wystawiany jest paragon, chyba że Użytkownik zgłosi potrzebę wystawienia faktury VAT i poda dane niezbędne do jej wystawienia.

 

11. Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz przedsiębiorcy wystawiana jest faktura VAT.

 

12. Paragon lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba że Zamówienie realizowane jest partiami – w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiony odrębny paragon/faktura VAT.

 

13. W celu otrzymania faktury VAT z tytułu realizacji Zamówienia, a także identyfikacji Użytkownika (w przypadku Zamówień dokonanych w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy), Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo podać następujące dane, które zostaną uwzględnione na fakturze VAT:

1.) w przypadku Użytkownika niebędącego przedsiębiorcą, który wyraził wolę otrzymania faktury VAT – adres zamieszkania Użytkownika;

 

2.) w przypadku przedsiębiorcy – siedziba i adres przedsiębiorcy, który dokonał Zamówienia, a także numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy.

 

§ 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY (ZWROTU TOWARU)

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Moto-Point o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:

1.) na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Moto-Point: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1/1B, 50-326 Wrocław

2.) pocztą elektroniczną na adres: sklep@moto-point.com.pl.

 

4. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Moto-Point udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy Sprzedaży na swojej stronie www. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

5. W przypadku złożenia przez Użytkownika wskazanego w § 10 ust. 1 Regulaminu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną, Moto-Point niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 

6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą.

 

7. Użytkownik, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru Moto-Point. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru Moto-Point przed jego upływem. Użytkownik może dokonać zwrotu Towaru przesyłając Towar na adres Moto-Point: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1/1B, 50-326 Wrocław.

 

8. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.

 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika Moto-Point zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Moto-Point) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Moto-Point oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem § 10. ust. 12 Regulaminu.

 

10. Moto-Point dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty za Towar, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.

 

11. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Moto-Point, Moto-Point nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Moto-Point.

 

12. Moto-Point może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Inter Motors dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

13. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

14. Zwracane mogą być jedynie towary kompletne, z dodatkowym wyposażeniem, o ile było dołączone do towaru.

 

15. Moto-Point informuje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:

1.) przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

2.) przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

3.) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta, Umowy o świadczenie Usługi Newsletter oraz Umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji SMS w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta, Umowy o świadczenie Usługi Newsletter Umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji SMS rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta, Umowy o świadczenie Usługi Newsletter oraz Umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji SMS, Użytkownik musi poinformować Moto-Point o swojej decyzji o odstąpieniu od danej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta, Umowy o świadczenie Usługi Newsletter oraz Umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji SMS między innymi w następujący sposób:

1.) na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Moto-Point: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1/1B, 50-326 Wrocław,

2.) pocztą elektroniczną na adres: sklep@moto-point.com.pl.

 

4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta, Umowy o świadczenie Usługi Newsletter lub Umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji SMS na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Moto-Point udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy na swojej stronie www. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta, Umowy o świadczenie Usługi Newsletter oraz Umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji SMS drogą elektroniczną, Moto-Point niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Konta, Umowy o świadczenie Usługi Newsletter lub Umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji SMS Umowę taka uważa się za niezawartą.

 

§13. WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA) / REKLAMACJE TOWARÓW

1. Wszystkie Towary sprzedawane przez Moto-Point przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

 

2. Moto-Point informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Użytkownikowi Towaru bez wad.

 

3. Moto-Point informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Moto-Point jako sprzedawca odpowiada względem Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).

 

4. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Towaru, w szczególności w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. W reklamacji powinny być zawarte dane identyfikujące Użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać również wskazanie, na czym polega wada Towaru, a także żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

 

5. Użytkownik wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Użytkownik ma obowiązek udostępnienia Towaru Moto-Point w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 

6. Moto-Point udostępnia Użytkownikowi przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi. Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika. Jednocześnie Moto-Point informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę reklamacyjną.

 

7. O ile jest ile to możliwe, Moto-Point zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

 

8. Moto-Point niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.

 

§14. GWARANCJA PRODUCENTA

1. Moto-Point nie jest producentem Towarów.

 

2. Moto-Point wraz z Towarem wydaje Użytkownikowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego Umowa Sprzedaży zawarta z Moto-Point stanowi dokument gwarancyjny.

 

3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Moto-Point, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji producenta, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informacje, że warunki gwarancyjne producenta nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi, określone są w warunkach gwarancyjnych producenta.

 

4. Jeśli warunki gwarancyjne producenta przewiduje taką możliwość, Użytkownik może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta Towaru za pośrednictwem Moto-Point.

 

5. Użytkownik powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach warunków gwarancyjnych producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.

 

6. Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z warunków gwarancyjnych producenta. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

§15. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG (USŁUGI WWW, USŁUGI KONTA I USŁUGI NEWSLETTER, USŁUGI SUBSKRYPCJI SMS)

1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług (Usługi WWW, Usługi Konta, Usługi Newsletter i Usługi Subskrypcji SMS) przez Moto-Point.

 

2. Reklamacja może zostać doręczona Moto-Point w dowolny sposób, w tym:

1.) przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklep@moto-point.com.pl.

2.) doręczona Moto-Point w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1/1B, 50-326 Wrocław.

 

3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przyczyny reklamacji oraz żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

 

4. Moto-Point rozpatrzy reklamację w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

 

5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w §14 ust. 4 Regulaminu, Moto-Point udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

§16. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Użytkownik, który zawarł Umowę o świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Moto-Point informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep moto-point.com.pl

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. W każdej chwili klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz ich usunięcia z naszego systemu. Szczegółowe dane dotyczące tego tematu znajdują się na podstronie Polityki Prywatności.

 

§18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2021 r.

 

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

 

3. Regulamin podlega prawu polskiemu. Jeżeli Użytkownik, na rzecz którego świadczone są Usługi opisane niniejszym Regulaminem, działa jako przedsiębiorca, wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Moto-Point wynikające z realizacji Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Moto-Point.

 

4. Moto-Point zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Moto-Point, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu Internetowego dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.

 

5. Moto-Point poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie Użytkownikowi Zarejestrowanemu informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy o świadczenie Usług w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e mailem na adres sklep@moto-point.com.pl.

 

 

 

  • Zarejestruj

Zarejestruj nowe konto

Już posiadasz konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Reset hasła