Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe

Kamizelka odblaskowa a poprawa bezpieczeństwa motocyklisty Kami­zelka poprzez zwięk­sze­nie naszej widocz­no­ści nawet z kil­ku­set metrów zna­cząco wpływa na poprawę naszego bez­pie­czeń­stwa pozwa­la­jąc innym użyt­kow­ni­kom ruchu na zauwa­że­nie nas i wyko­na­nie manewru wyprze­dza­nia lub wymi­ja­nia. Każ­dego dnia na dro­gach docho­dzi do ogrom­nej ilo­ści wypad­ków, któ­rym mogli­by­śmy zapo­biec poprzez zadba­nie o to aby­śmy byli na dro­dze dobrze widoczni, zwłasz­cza nocą na nie­oświe­tlo­nych dro­gach, pod­czas desz­czu, jazdy po zamglo­nych dro­gach lub pod­czas awa­rii. Na co więc zwró­cić uwagę pod­czas wyboru kami­zelki? W pierw­szej kolej­no­ści zwróćmy uwagę na NORMY. Kami­zelka powinna posia­dać znak EN471 gwa­ran­tu­jący speł­nia­nie norm w kwe­stii bez­pie­czeń­stwa. Kolejną kwe­stią jest odpo­wiedni roz­miar – kami­zelkę zakła­damy na naszą odzież moto­cy­klową np. kurtkę moto­cy­klową czy też kom­bi­ne­zon. W Moto-Point nasi doświad­czeni sprze­dawcy pomogą Ci dobrać roz­miar, który pod­czas jazdy na moto­cy­klu nie będzie w żaden spo­sób wyczu­walny dla jego kie­rowcy. Pro­du­cenci ofe­rują kami­zelki w jaskra­wych rzu­ca­ją­cych się w oczy kolo­rach. W ofer­cie sklepu z odzieżą moto­cy­klową Moto-Point znaj­dziesz kami­zelki odbla­skowe renomowanej firmy SPIDI.

Jest 9 produktów.

Wyświetlanie 1-9 z 9 przedmiotów

Aktywne filtry

  • Zarejestruj

Zarejestruj nowe konto

Już posiadasz konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Reset hasła