Odzież przeciwdeszczowa

Odzież przeciwdeszczowa

Odzież przeciwdeszczowa - czy warto wyposażyć w nią swój strój motocyklowy? Prze­ciw­desz­czowe ubra­nie moto­cy­klowe, to istotny ele­ment moto­cy­klowej gar­de­roby każ­dego moto – tury­sty, który wyru­sza swoim jed­no­śla­dem w stronę przy­gody. Nigdy nie mamy 100% pew­no­ści, że w trak­cie jazdy nie zła­pie nas deszcz, zwłasz­cza kiedy wybie­ramy się w dal­szą podróż. Głów­nym zada­niem odzieży prze­ciw­desz­czowej jest chro­nie­nie moto­cy­kli­sty przed prze­mok­nię­ciem, jed­nak dzięki niej zyskamy rów­nież ochronę naszego ciała przed wia­trem, więk­szość pro­du­cen­tów prze­ciw­desz­czo­wych ubrań na motor posia­dać będzie rów­nież odbla­skowe wstawki, mające na celu spra­wie­nie, aby kie­rowca moto­cy­kla był bar­dziej widoczny na dro­dze. Czym kie­ro­wać się pod­czas wyboru prze­ciw­desz­czo­wych ciu­chów moto­cy­klo­wych? Naszą uwagę powin­ni­śmy zwró­cić na mate­riał z jakiego została ona wyko­nana, oprócz nie­prze­pusz­czal­no­ści wody i ochrony od wia­tru powinna ona szybko schnąć. Więk­szość modeli kur­tek oraz kom­bi­ne­zo­nów prze­ciw­desz­czo­wych posiada kap­tur, który możemy scho­wać w koł­nie­rzu. Odzież prze­ciw­desz­czową zakła­damy na naszą odzież moto­cy­klową np. kurtkę czy kom­bi­ne­zon moto­cy­klowy.

Jest 58 produktów.

Wyświetlanie 1-9 z 58 przedmiotów

Aktywne filtry

  • Zarejestruj

Zarejestruj nowe konto

Już posiadasz konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Reset hasła