Odzież codzienna

Moto­cy­klowi pasjo­naci lubią oka­zy­wać swoje hobby całemu światu na wszyst­kie moż­liwe spo­soby, a nie tylko pod­czas podró­żo­wa­nia jed­no­śla­dem. Są dumni ze swo­jej pasji, dla­tego pra­gną aby jej namiastka towa­rzy­szyła im w każ­dym momen­cie dnia. W Moto-Point znaj­dziesz koszulki oraz bluzy moto­cy­klowe, które będziesz mógł nosić jako ele­ment swo­jej gar­de­roby moto­cy­klowej np. pod kurtkę moto­cy­klową czy też kom­bi­ne­zon, ale rów­nież i codzien­nej, nazy­wa­nej przez nas żar­to­bli­wie „odzieżą cywilną”, gdyż ofe­ro­wane przez nasz sklep modele paso­wać będą do każ­dej sty­li­za­cji. Ciu­chy na motor, które ofe­ru­jemy cha­rak­te­ry­zują się naj­wyż­szą jako­ścią uży­tych pod­czas pro­duk­cji oddy­cha­ją­cych mate­ria­łów, trwa­ło­ścią oraz wyjąt­kową dba­ło­ścią o naj­mniej­sze detale. Odzież z moty­wami moto­cy­klo­wymi ide­al­nie spraw­dzi się rów­nież jako pomysł na pre­zent dla każ­dego moto­cy­kli­sty. W Moto-Point znaj­dziesz ciu­chy takich firm jak: LUCZYN, SHIMA czy też BUSE.

Jest 202 produktów.

Wyświetlanie 1-9 z 202 przedmiotów

Aktywne filtry

  • Zarejestruj

Zarejestruj nowe konto

Już posiadasz konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Reset hasła