Eksploatacja

Producenci

 • PRZESYŁKA KURIERSKA
 • Szybka i bezpieczna płatność
 • E-raty

Kup na raty

Eksploatacja Jest 89 produktów.

Podkategorie

 • Chemia motocyklowa

  Zróżnicowana i kompleksowa oferta chemii motocyklowej

  Własny motocykl to dla wielu jego posiadaczy nie tylko wygodny i szybki środek transportu, ale również pasja, której warto oddawać się z pełnym zaangażowaniem. Dla wszystkich hobbystów jednośladów przygotowaliśmy zatem niezwykle bogaty asortyment produktów, umożliwiających zadbanie o każdy, nawet najmniejszy detal swojego pojazdu. Wśród dostępnych w naszym sklepie propozycji chemii motocyklowej odnajdziesz zatem m.in.:

  •    spray'e do czyszczenia łańcuchów oraz usuwania smaru,

  •    środki do czyszczenia tarcz hamulcowych,

  •    wykonane z mikrofibry ściereczki polerskie i gąbki,

  •    szczotki specjalistycznego oraz uniwersalnego przeznaczenia - występujące pojedynczo lub w zróżnicowanych zestawach,

  •    preparaty odrdzewiające oraz ochronne,

  •    pasty polerskie,

  •    środki do ochrony skóry oraz tkanin,

  •    chemię motocyklową do czyszczenia karoserii,

  •    produkty do higieny kasków,

  •    rękawice i fartuchy do prac serwisowych.

  W ramach niniejszej kategorii do Twojej dyspozycji oddajemy także szeroki wachlarz preparatów dedykowanych nie tyle pojazdom, co samym ich użytkownikom. Wśród nich odnajdziesz np. oliwki do masażu pomagające odzyskać formę po intensywnym wysiłku fizycznym, kremy rozgrzewające i redukujące ilość produkowanego w mięśniach kwasu mlekowego, czy też balsamy i kremy stosowane przed oraz po goleniu.

  MOTO-POINT - wysokiej jakości chemia motocyklowa w przystępnych cenach

  Działając na rynku od wielu lat doskonale rozumiemy potrzeby i oczekiwania konsumentów z naszej branży. Kluczem do uzyskania satysfakcji klienta jest oferowanie produktów odznaczających się optymalnymi właściwościami wytrzymałościowymi oraz użytkowymi, niebędących jednocześnie dużym obciążeniem dla portfela. W myśl tej zasady, dobierając ofertę naszej firmy, sięgamy wyłącznie po wyroby testowane i sprawdzone przez nasz zespół oraz pochodzące wyłącznie od powszechnie cenionych producentów, takich jak m.in. Spidi, S100, BEL-RAY, Motul czy też brytyjski Muc-Off.

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat chemii motocyklowej dostępnej w naszej ofercie.

 • Oleje i płyny
 • Filtry
 • Tłumiki motocyklowe -...

  Układ wyde­chowy w moto­cy­klu w pierw­szej kolej­no­ści ma za zada­nie tłu­mić hałas wydo­by­wa­jący się z sil­nika, kolejną istotną funk­cją jest oczysz­cza­nie oraz ste­ro­wa­nie prze­pły­wem gazów spa­li­no­wych. Bio­rąc pod uwagę nie­wiel­kie roz­miary tłu­mi­ków moto­cy­klo­wych gdyby porów­nać np. do samo­cho­dów oso­bo­wych, oraz nie­wiel­kie gaba­ryty moto­cy­kla, pro­duk­cja tłu­mika, który nie wpły­nie nega­tyw­nie na kom­fort pro­wa­dze­nia oraz nie zmniej­szy aero­dy­na­miki jed­no­śladu oka­zuje się nie­zwy­kle trudne. Pro­du­cenci wyde­chów muszą dokład­nie zapla­no­wać każdy jego ele­ment, wyko­rzy­stu­jąc pod­czas pro­duk­cji mate­riały naj­wyż­szej jako­ści cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się niską masą i wysoką wytrzy­ma­ło­ścią np. stal, tytan czy kar­bon.

  Obec­nie tłu­miki moto­cy­klowe dzie­limy na dwie kate­go­rie:

  Tłu­miki reflek­syjne- ich główną zaletą będzie sto­sun­kowo nie­wielki koszt pro­duk­cji, a co za tym idzie niska cena deta­liczna. Gdy­by­śmy roz­cięli go na pół naszym oczom uka­załby się sys­tem rurek, prze­gród oraz otwo­rów, mają one za zada­nie ste­ro­wać prze­pły­wem spa­lin i gazów. Poprzez zasto­so­wa­nie róż­nej wiel­ko­ści komór, dźwięk zostaje roz­pro­szony zmniej­sza­jąc emi­to­wany hałas do poziomu akcep­to­wa­nego przez Pol­skie normy (aktu­al­nie dla maszyn o pojem­no­ści do 125cm3 wynosi ona 94 dB, dla więk­szych moto­cy­kli 96 dB). Minu­sem tego rodzaju tłu­mika może jed­nak oka­zać się zmniej­sze­nie dyna­miki sil­nika naszego moto­cy­kla.

  Tłu­miki absorp­cyjne- pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym cał­ko­wi­cie róż­nią się od modeli reflek­syj­nych. Po roz­cię­ciu na pół ujrzymy idącą wzdłuż rurę tłu­mika i tylko jedną dużą komorę znaj­du­jąca się wokół rury prze­lo­to­wej, która została wypeł­niona mate­ria­łami absorp­cyj­nymi, ich para­me­try oraz gęstość są dokład­nie wyli­czone pod kon­kretny model moto­cy­kla. Główną zaletą tego rodzaju ukła­dów wyde­chowych będzie brak nega­tyw­nego wpływu na pracę oraz moc sil­nika zapew­nia­jąc odpo­wiedni poziom hałasu. Należy jed­nak wspo­mnieć, że koszt tego rodzaju tłu­mika będzie znacz­nie więk­szy, co należy uznać za jego naj­więk­szą wadę.

  W Moto-Point ofe­ru­jemy koń­cówki tłu­mika oraz kom­pletne układy wyde­chowe do moto­cy­kli Yamaha, Suzuki, Honda, KTM, Triumph, Ducati oraz Kawa­saki pro­du­ko­wa­nych pod logiem firm: IXIL oraz SCORPION.

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 89 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 89 elementów

Śledź nas na Facebooku