Plecaki motocyklowe

Plecaki motocyklowe

O tym jak ważne jest posia­da­nie prze­strzeni prze­zna­czo­nej na bagaż w swoim poje­ździe wie­dzą nie­mal wszy­scy ama­to­rzy moto­cy­kli. Wła­ści­ciele jed­no­śla­dów korzy­stają z roz­ma­itych roz­wią­zań w tym zakre­sie, z któ­rych jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych – zarówno w przy­padku dłu­gich, jak i krót­kich tras – jest wła­śnie ple­cak moto­cy­klowy. Zapew­nia on rela­tyw­nie dużą ilość miej­sca, nie ogra­ni­cza­jąc jed­no­cze­śnie kom­fortu pro­wa­dze­nia pojazdu.

Jest 66 produktów.

Wyświetlanie 1-9 z 66 przedmiotów

Aktywne filtry

  • Zarejestruj

Zarejestruj nowe konto

Już posiadasz konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Reset hasła