Kominiarki, maski, kołnierze

Kominiarki, maski, kołnierze
Kominiarki motocyklowe to istotny element stroju motocyklowego Komi­niarka moto­cy­klowa powinna być pod­sta­wo­wym wypo­sa­że­niem w ekwi­punku każ­dego moto­cy­kli­sty. W zim­niej­sze dni zało­żymy ją aby chro­nić naszą głowę i szyję przed bole­snym i uciąż­li­wym prze­wia­niem, zaś w cie­płe, let­nie dni będzie chro­nić nas przed prze­grza­niem, będzie rów­nież nie­za­stą­piona pod wzglę­dem higie­nicz­nym w trak­cie mie­rze­nia nowego kasku moto­cy­klo­wego w skle­pie oraz zabezpieczała wnętrze naszego kasku przed zabrudzeniami i potem. Jaką kominiarkę wybrać? Kupu­jąc komi­niarkę powin­ni­śmy zwró­cić uwagę, aby była wyko­nana z oddy­cha­ją­cego, szyb­ko­sch­ną­cego mate­riału, szwy powinny być pła­skie, aby nie powo­do­wały nie­przy­jem­nego uci­sku głowy po założeniu kasku. Alter­na­tywą dla komi­niarki moto­cy­klo­wej może oka­zać się maska, która świet­nie spraw­dza się przy kaskach otwar­tych, chro­niąc naszą twarz, szyję oraz kark przed szko­dli­wym dzia­ła­niem warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Pod­czas jazdy w chłod­niej­sze, jesienne dni, naszym klien­tom pole­camy rów­nież ocie­pla­jący koł­nierz moto­cy­klowy wyko­nany z mięk­kiego, oddy­cha­ją­cego mate­riału, który zapew­nia ide­alne dopa­so­wa­nie się do skóry moto­cy­kli­sty, dzięki czemu możemy cał­ko­wi­cie wyklu­czyć dosta­wa­niem się wia­tru pod kurtkę moto­cy­klową. W ofer­cie sklepu z ubraniami motocyklowymi Moto-Point znaj­dziesz komi­niarki, maski oraz koł­nierze moto­cy­klowe takich pro­du­cen­tów jak: BRUBECK czy SPIDI.

Jest 90 produktów.

Wyświetlanie 1-9 z 90 przedmiotów

Aktywne filtry

  • Zarejestruj

Zarejestruj nowe konto

Już posiadasz konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Reset hasła