Interkomy

Producenci

Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

Kup na raty

Interkomy Jest 30 produktów.

Inter­kom moto­cy­klowy umoż­li­wia swo­bodną komu­ni­ka­cję pod­czas jazdy z pasa­że­rem lub oso­bami podró­żu­ją­cymi w gru­pie.

Wiele modeli urzą­dzeń, poza roz­mową, pozwala też na słu­cha­nie ulu­bio­nej muzyki lub korzy­sta­nie z nawi­ga­cji gło­so­wej. Inter­kom moto­cy­klowy zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza kom­fort jazdy oraz jej bez­pie­cz...

Inter­kom moto­cy­klowy umoż­li­wia swo­bodną komu­ni­ka­cję pod­czas jazdy z pasa­że­rem lub oso­bami podró­żu­ją­cymi w gru­pie.

Wiele modeli urzą­dzeń, poza roz­mową, pozwala też na słu­cha­nie ulu­bio­nej muzyki lub korzy­sta­nie z nawi­ga­cji gło­so­wej. Inter­kom moto­cy­klowy zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza kom­fort jazdy oraz jej bez­pie­czeń­stwo – współ­to­wa­rzysz podróży może szybko poin­for­mo­wać kie­rowcę np. o awa­rii pojazdu. Korzy­sta­nie z inter­komu moto­cy­klo­wego wiąże się rów­nież z oszczęd­no­ścią czasu – np. jeśli trzeba powia­do­mić grupę o koniecz­no­ści postoju na sta­cji ben­zy­no­wej lub w pobli­skiej restau­ra­cji.

Inter­kom moto­cy­klowy – rodzaje

Naj­po­pu­lar­niej­sze roz­wią­za­nia dostępne na rynku to inter­komy prze­wo­dowe i bezprze­wo­dowe. Pierw­szy rodzaj urzą­dzeń jest tań­szy i nie wymaga czę­stego łado­wa­nia. Z kolei drugi jest szyb­szy w obsłu­dze, użyt­kow­nik nie ma też pro­blemu z podłą­cza­niem kabli oraz ich bez­piecz­nym prze­cho­wy­wa­niem. Można spo­tkać jesz­cze kask z inter­ko­mem, opty­mal­nie dosto­so­wa­nym do ochra­nia­cza.

Jak wybrać inter­kom moto­cy­klowy?

Decy­du­jąc się na zakup inter­komu moto­cy­klo­wego trzeba zwró­cić uwagę przede wszyst­kim na główne prze­zna­cze­nie urzą­dze­nia. W przy­padku, kiedy pod­sta­wową funk­cją będzie pro­wa­dze­nie roz­mów, to należy wybrać model umoż­li­wiający swo­bodną komu­ni­ka­cję, naj­le­piej z więk­szą grupą osób. Jeśli naj­waż­niej­sze jest słu­cha­nie muzyki z pasa­że­rem, dobrym roz­wią­za­niem jest wybór sprzętu, który ma odpo­wiedni zasób pamięci. Istotne kwe­stie to także wiel­kość urzą­dze­nia, czas dzia­ła­nia na jed­nym nała­do­wa­niu oraz czas łado­wa­nia. Warto zwró­cić uwagę rów­nież na opcje dodat­kowe, takie jak np. wodo­od­porna obu­dowa, obsłu­gi­wa­nie inter­komu za pomocą dys­po­zy­cji gło­so­wych, oddzwa­nia­nie na ostatni numer, czy też zapa­mię­ta­nie i szyb­kie wybie­ra­nie nume­rów alar­mo­wych. Cie­kawe funk­cje to rów­nież wyci­sza­nie mikro­fonu w chwili, gdy nie jest pro­wa­dzona roz­mowa oraz powia­do­mie­nia gło­sowe o pozio­mie nałado­wa­nia bate­rii. 

Poznaj ofertę interkomów sklepu z odzieżą i akcesoriami motocyklowymi Moto - Point.

Inter­kom moto­cy­klowy nie jest dodat­ko­wym gadże­tem, ale urzą­dze­niem, które znacz­nie uła­twia i przy­spie­sza podróż, a także – co naj­waż­niej­sze – może ura­to­wać życie. Warto więc poświę­cić chwilę i wybrać sprzęt, który posłuży kie­rowcy przez lata. W sklepie z akcesoriami motocyklowymi Moto - Point znajdziesz interkomy najlepszych producentów takich jak: Sena, Midland, Cardo. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 

Więcej
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 30 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 30 elementów

Śledź nas na Facebooku