Kamizelki powietrzne Airbag

Kamizelki powietrzne Airbag
Kami­zelki powietrzne ofe­rują moto­cy­kli­stom jesz­cze wię­cej bez­pie­czeń­stwa. Kami­zelka posiada poduszkę powietrzną DPS oraz jest połą­czona z moto­cy­klem za pomocą spe­cjal­nego sys­temu, który pod­czas zde­rze­nia zostaje akty­wo­wany uru­cha­mia­jąc poduszkę znaj­du­jącą się w kami­zelce dodat­kowo chro­niąc nasze ciało przed przy­krymi kon­se­kwen­cjami wypadku. System DPS umoż­li­wia ochronę ple­ców, żeber, szyi, klatki pier­sio­wej oraz kości ogo­no­wej. Kami­zelki z sys­te­mem poduszki powietrz­nej cha­rak­te­ry­zują się rów­nież niską wagą, moż­li­wo­ścią zało­że­nia na każdy rodzaj odzieży moto­cy­klo­wej oraz użyt­ko­wa­nia w każ­dych warun­kach atmos­fe­rycz­nych przez cały rok, wyko­nane zostały z naj­lep­szej klasy mate­ria­łów cechu­ją­cych się wysoką odpor­no­ścią na znisz­cze­nia, oddy­chal­no­ścią uży­tych mate­ria­łów oraz szyb­kim schnię­ciem po zmo­cze­niu. Należy wspo­mnieć rów­nież, że kami­zelka powietrzna jest wie­lo­ra­zo­wego użytku, po akty­wa­cji podu­szek powie­trze samo­ist­nie zaczyna opusz­czać kami­zelkę w ciągu kilku minut a butle ze sprę­żo­nym powie­trzem są wymienne i dostępne do kupie­nia w naszym skle­pie moto­cy­klo­wym Moto-Point. Pod­czas zakupu kami­zelki powietrz­nej bar­dzo istotne jest, aby spraw­dzić czy posiada ona cer­ty­fi­kat CE. W sklepie motocyklowym Moto-Point znaj­dziesz kami­zelki reno­mo­wa­nej firmy SPIDI oraz wiele innych produktów gwarantujących bezpieczeństwo motocyklisty np. kaski motocyklowe, kombinezony, buty czy rękawice do jazdy motocyklem. W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Jest 7 produktów.

Wyświetlanie 1-7 z 7 przedmiotów

Aktywne filtry

  • Zarejestruj

Zarejestruj nowe konto

Już posiadasz konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Reset hasła