Odzież termoaktywna na motocykl

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Odzież termoaktywna na motocykl Jest 13 produktów.

  Bielizna motocyklowa - idealne rozwiązanie dla każdego kierowcy motocykla

  Jeżeli zasta­na­wiasz się jak popra­wić kom­fort użyt­ko­wa­nia kom­bi­ne­zonu moto­cy­klo­wego pod­czas jazdy jed­no­śla­dem mamy dla Cie­bie roz­wią­za­nie ide­alne. Jest nim bie­li­zna ter­mo­ak­tywna, którą poko­chasz już od momentu zało­że­nia jej na ciało a z każ­dym...

  Bielizna motocyklowa - idealne rozwiązanie dla każdego kierowcy motocykla

  Jeżeli zasta­na­wiasz się jak popra­wić kom­fort użyt­ko­wa­nia kom­bi­ne­zonu moto­cy­klo­wego pod­czas jazdy jed­no­śla­dem mamy dla Cie­bie roz­wią­za­nie ide­alne. Jest nim bie­li­zna ter­mo­ak­tywna, którą poko­chasz już od momentu zało­że­nia jej na ciało a z każ­dym prze­je­cha­nym kilo­me­trem miłość będzie się pogłę­biać, a w gło­wie powstaje pyta­nie: Dla­czego dopiero teraz się na nią zde­cy­do­wa­łem?

  Bie­li­znę dzie­limy na trzy główne kate­go­rie

  Bielizna ter­miczna: głów­nym zada­niem jest ochrona ciała przed zim­nem, wia­trem, desz­czem oraz sil­nym mro­zem. Motocyklową bie­li­znę ter­miczną wyko­nuje się z cie­płego, przy­jem­nego w dotyku mate­riału, który ide­al­nie dopa­so­wuje się do ciała moto­cy­kli­sty two­rząc dodat­kową war­stwę na skó­rze, jed­no­cze­śnie nie ogra­ni­cza­jąc w żaden spo­sób ruchów moto­cy­kli­sty. Bie­li­zna ter­miczna na motocykl ma za zada­nie izo­lo­wać kie­rowcę przed utratą cie­pła, więc nie zapewni odpo­wied­niego odpro­wa­dza­nia jego nadmiaru w cie­plej­sze dni, na które dużo bar­dziej spraw­dzi się kolejna grupa odzieży.

  Motocyklowa bielizna ter­mo­ak­tywna: czyli taka, która zna­ko­mi­cie będzie izo­lo­wać moto­cy­kli­stę przed chło­dem czy innymi czyn­ni­kami zewnętrz­nymi, jed­no­cze­śnie zapew­nia­jąc mu wen­ty­la­cję oraz odpro­wa­dza­nie wil­goci. Ten rodzaj odzieży termoaktywnej wska­zany jest przy spor­tach eks­tre­mal­nych świet­nie spraw­dza­jąc się nawet pod­czas dużej aktyw­no­ści fizycz­nej. Wyko­nana została z deli­kat­nych, miłych w dotyku mate­ria­łów, po zało­że­niu na ciało staje się prak­tycz­nie nie­wy­czu­walna pod kombinezonem motocyklowym.

  Coolery: czyli bie­li­zna motocyklowa, która zapro­jek­to­wana została do jazdy jednośladem w najcie­plej­sze dni roku. W tym rodzaju bielizny zastosowane zostały spe­cjal­ne mate­ria­ły, które ide­al­nie odpro­wa­dzają cie­pło oraz pot na zewnątrz a doda­tek jonów sre­bra, mających dzia­ła­nie anty­bak­te­ryjne, hamuje namna­ża­nie się bak­te­rii oraz eli­mi­nu­je nie­przy­jemny zapach.
  Kiedy wybie­rzemy już, który rodzaj bie­li­zny termo będzie dla nas odpo­wiedni sta­niemy przed kolej­nym pyta­niem.

  Czym kie­ro­wać się pod­czas wyboru kon­kret­nego modelu motocyklowej odzieży ter­mo­ak­tyw­nej?

  W pierw­szej kolej­no­ści skupmy się na dobra­niu roz­miaru, w tej kwe­stii nie możemy pozwo­lić sobie nawet na naj­mniej­szy kom­pro­mis- bie­li­zna ter­mo­ak­tywna na motocykl musi być ide­al­nie dopa­so­wana do naszego ciała, w prze­ciw­nym wypadku nie będzie speł­niała w 100% swo­ich funk­cji. Kolejną rze­czą nad, którą powin­ni­śmy się zasta­no­wić, jest spo­sób w jaki chcemy bie­li­zny uży­wać, ponie­waż poszcze­gólne modele róż­nią się od sie­bie gru­bo­ścią oraz pozio­mem utrzy­my­wa­nego cie­pła.

  W skle­pie z odzieżą motocyklową Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, znaj­dziesz bie­li­znę ter­mo­ak­tywną firm: BRUBECK oraz SPIDI.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 13 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 13 elementów

  Śledź nas na Facebooku