Rękawice motocyklowe zimowe

Producenci

  Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Rękawice motocyklowe zimowe W tej kategorii nie ma produktów.

  Zna­cząca więk­szość moto­cy­kli­stów wraz z koń­cem sezonu i przyj­ściem mroź­nych dni przy­go­to­wuje swój moto­cykl do zimo­wej prze­rwy. Jeżeli jed­nak nie masz zamiaru rezy­gno­wać z jazdy jed­no­śla­dem koniecz­nie powi­nie­neś wypo­sa­żyć swój strój moto­cyklowy w ręka­wice zimowe. Zazwy­czaj modele moto­cyklowych ręka­wic zimo­wych nie r...

  Zna­cząca więk­szość moto­cy­kli­stów wraz z koń­cem sezonu i przyj­ściem mroź­nych dni przy­go­to­wuje swój moto­cykl do zimo­wej prze­rwy. Jeżeli jed­nak nie masz zamiaru rezy­gno­wać z jazdy jed­no­śla­dem koniecz­nie powi­nie­neś wypo­sa­żyć swój strój moto­cyklowy w ręka­wice zimowe. Zazwy­czaj modele moto­cyklowych ręka­wic zimo­wych nie róż­nią się mocno od ręka­wiczek do jazdy codzien­nej. Jed­nak, każdy z nas choć raz w życiu zmarzł na moto­cyklu, jechał pod­czas desz­czu itp. wiemy, jak nie­przy­jemne jest uczu­cie zgra­bia­łych dłoni, sztyw­nych dłoni a także jak łatwo się wtedy roz­pro­szyć i popeł­nić błąd, oraz jakie kon­se­kwen­cje mogli­by­śmy ponieść pod­czas wypadku. Moto­cy­klowe ręka­wice zimowe posia­dają nie­zbędne pro­tek­tory oraz panele wzmac­nia­jące: pal­ców, kostek, ścię­gien czy nad­garst­ków. Koł­nierz w tym typie ręka­wiczek powi­nien mieć man­kiet zacho­dzący na rękaw kurtki, zabez­pie­cza­jąc nasze dło­nie przed „wpa­da­niem” wia­tru pod kurtkę. Zimowe ręka­wiczki moto­cyklowe cha­rak­te­ry­zo­wać będzie wodo oraz wia­trosz­czel­ność, a także ogrze­wa­nie oraz zatrzy­my­wa­nie cie­pła w ręka­wiczce spraw­dza­jąc się nawet pod­czas jazdy po śniegu. Jeżeli chcemy się nimi cie­szyć przez lata nie­zbędna będzie odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja oraz kon­ser­wa­cja za pomocą spe­cjal­nie do tego prze­zna­czo­nej che­mii moto­cyklowej, pamię­tajmy jed­nak, aby sto­so­wać się do zale­ceń poda­nych przez pro­du­centa.

  Więcej

  Śledź nas na Facebooku