Rękawice motocyklowe turystyczne

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Rękawice motocyklowe turystyczne Jest 117 produktów.

  Moto­cy­klowe ręka­wice tury­styczne będą ide­al­nym roz­wią­za­niem dla każ­dego podróż­nika

  Podzie­lić możemy je ze względu na mate­riał z jakiego zostały one wyko­nane. Na rynku spo­tkamy się z mode­lami wyko­na­nymi ze skóry, mate­riałów tek­styl­nych oraz mie­sza­nymi. Ręka­wice takie zna­cząco róż­nią się od innych typów ręka­wi­czek, Nie ...

  Moto­cy­klowe ręka­wice tury­styczne będą ide­al­nym roz­wią­za­niem dla każ­dego podróż­nika

  Podzie­lić możemy je ze względu na mate­riał z jakiego zostały one wyko­nane. Na rynku spo­tkamy się z mode­lami wyko­na­nymi ze skóry, mate­riałów tek­styl­nych oraz mie­sza­nymi. Ręka­wice takie zna­cząco róż­nią się od innych typów ręka­wi­czek, Nie są one wypo­sa­żone w zbyt wiele zabez­pie­czeń, gdyż ich głów­nym zada­niem jest ochrona naszych dłoni przed warun­kami atmos­fe­rycz­nymi takich jak deszcz czy wiatr, chro­niąc kie­rowcę moto­cy­kla przed prze­mar­z­nię­ciem dłoni czy prze­mro­że­niem sta­wów. Jazda w cięż­kich warun­kach bez ręka­wic unie­moż­li­wia sprawne ope­ro­wa­nie klam­kami czy manetką gazu zwięk­sza­jąc czas reak­cji oraz roz­pra­sza­jące kie­rowcę jed­no­śladu, mogąc stwo­rzyć zagro­że­nie na dro­dze i dopro­wa­dzić do upadku. Pod­czas wyboru powin­ni­śmy zwró­cić uwagę, aby wybrany przez nas model posia­dał cho­ciaż pod­sta­wowe pro­tek­tory na pal­cach, kost­kach, ścię­gnach, czy nad­garst­kach a spód wzmoc­niony był dodat­kową war­stwą skóry. Ręka­wice do jazdy tury­stycznej cechuje wysoka funk­cjo­nal­ność oraz uni­wer­sal­ność za sprawą zasto­so­wa­nia dodat­ko­wych roz­wią­zań takich jak: ocie­ple­nie, per­fo­ro­wana skóra czy zasto­so­wa­nie zewnętrz­nej mem­brany zapew­nia­ją­cej wodosz­czel­ność umoż­li­wia­jącą kom­for­tową podróż w naj­cięż­szych warun­kach.
  Pro­du­cenci ręka­wic do jazdy moto­cy­klem coraz czę­ściej dodają rów­nież na pal­cach dodat­kową war­stwę mate­riału umoż­li­wia­jącą obsługę tele­fonu komór­ko­wego czy nawi­ga­cji bez ścią­ga­nia ich z dłoni. Na rynku znaj­dziemy rów­nież modele posia­da­jące na palcu wska­zu­ją­cym lewej ręki wszytą gumową wycie­raczkę do wizjera naszego kasku.
  Kolejną rze­czą, na którą warto zwró­cić uwagę powinny być solidne, podwójne szwy odporne na ście­ra­nie, ude­rze­nie i roze­rwa­nie a same ręka­wice powinny mieć wszyst­kie wyma­gane w Euro­pie cer­ty­fi­katy bez­pie­czeń­stwa sygno­wane zna­kiem CE.


  Najlepsi producenci rękawic motocyklowych

  W sklepie motocyklowym Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu stawiamy na jakość, dlatego starannie selekcjonujemy producentów odzieży motocyklowej. Dlatego w ofercie sklepu Moto-Point znajdziesz rękawice turystyczne na motor najlepszych producentów takich jak Spidi, Shima, Held oraz Buse.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 117 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 117 elementów

  Śledź nas na Facebooku