Rękawice motocyklowe sportowe

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Rękawice motocyklowe sportowe Jest 25 produktów.

  Motocyklowe rękawice sportowe wyborem profesjonalistów

  Pro­du­cenci spor­to­wych ręka­wic moto­cy­klo­wych pod­czas ich pro­jek­to­wa­nia naj­wię­cej czasu i ener­gii poświę­cają kwe­stii bez­pie­czeń­stwa, sku­pia­jąc się na jak naj­więk­szej ilo­ści pro­tek­to­rów, wzmoc­nień i ochra­nia­czy naszej dłoni. Do pro­duk­cji ręka­wic spor­to­wych u...

  Motocyklowe rękawice sportowe wyborem profesjonalistów

  Pro­du­cenci spor­to­wych ręka­wic moto­cy­klo­wych pod­czas ich pro­jek­to­wa­nia naj­wię­cej czasu i ener­gii poświę­cają kwe­stii bez­pie­czeń­stwa, sku­pia­jąc się na jak naj­więk­szej ilo­ści pro­tek­to­rów, wzmoc­nień i ochra­nia­czy naszej dłoni. Do pro­duk­cji ręka­wic spor­to­wych uży­wane są naj­lep­szej jako­ści skóry, które cechują się zwięk­szoną odpor­no­ścią na ście­ra­nie, roz­dar­cia czy pęk­nię­cia. Dobre modele posia­dają pro­tek­tory pal­ców, kostek, ścię­gien, nad­garst­ków, koł­nierz zacho­dzący na rękaw kurtki oraz dodat­kowe war­stwy skóry uzu­peł­nione pro­tek­to­rami znaj­du­jące się w tych miej­scach na dłoni, które pod­czas wypadku nara­żone będą naj­bar­dziej. Ważne jest, aby wszyst­kie pro­tek­tory, sli­dery i ochra­nia­cze wyko­nane były z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów i posia­dały cer­ty­fi­katy bez­pie­czeń­stwa.

  Rękawice motocyklowe są jedynym zabezpieczeniem dłoni motocyklisty

  Ręka­wice mogą być wyko­nane z róż­nych gatun­ków skór np. naj­tań­sze modele naj­czę­ściej wyko­nane zostały ze spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej skóry bydlę­cej, którą cechuje duża wytrzy­ma­łość, lep­sze ręka­wice zro­bione będą ze skóry koź­lej, która będzie deli­kat­niej­sza i cień­sza co wpły­nie na kom­fort pro­wa­dze­nia moto­cy­kla gwa­ran­tu­jąc bez­pie­czeń­stwo poprzez wysoką odpor­ność na ście­ra­nie, najlep­sze modele dostępne na naszych pół­kach zostały wyko­nane ze skóry kan­gu­rzej, która cechuje się naj­lep­szą ochroną oraz naj­wyż­szym pozio­mem użyt­ko­wa­nia, które spraw­dzą się dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych moto­cy­kli­stów. Ręka­wice do jazdy spor­to­wej powinny dość cia­sno przy­le­gać do dłoni jed­no­cze­śnie nie krę­pu­jąc jej ruchów a pod­czas pro­wa­dze­nia moto­cy­kla być tzw. „drugą skórą moto­cy­kli­sty”, bar­dzo istotną kwe­stią będzie więc dobór odpo­wied­niego roz­miaru, pamię­taj wtedy, że skóra pra­cuje i będzie się tro­chę roz­cią­gać.
  Pod­czas wyboru ręka­wiczek na motor naszą uwagę skie­ro­wać powin­ni­śmy rów­nież na sys­temy wen­ty­la­cji zamon­to­wane w wybra­nym przez nas modelu, kolej­nym ele­men­tem będzie per­fo­ra­cja skóry czyli otwory zapew­nia­jące prze­pływ powie­trza oraz wewnętrzna wyściółka ręka­wiczki lub jeżeli została została zasto­so­wana mem­branę, gdyż odpo­wied­nia wen­ty­la­cja popra­wia kom­fort użyt­ko­wa­nia oraz zmniej­sza­jąc potli­wość dłoni wydłuża żywot­ność moto­cy­klo­wych ręka­wic spor­to­wych.

  Aby wydłu­żyć czas użyt­ko­wa­nia powin­ni­śmy odpo­wied­nio je pie­lę­gno­wać oraz kon­ser­wo­wać za pomocą spe­cjal­nej che­mii moto­cy­klo­wej zgod­nie z zale­ce­niami poda­nymi przez pro­du­centa. W skle­pie z odzieżą motocyklową Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, znaj­dziesz moto­cy­klowe ręka­wice spor­towe zna­nych i cenio­nych przez moto­cy­kli­stów z całego świata pro­du­cen­tów m.in. BUSE, SPIDI, SHIMA, czy HELD.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 25 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 25 elementów

  Śledź nas na Facebooku