Rękawice motocyklowe miejskie

Producenci

  Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Rękawice motocyklowe miejskie Jest 34 produktów.

  Letnie rękawice motocyklowe

  Ręka­wice miej­skie prze­zna­czone są do jazdy głównie w mie­ście, przy nie­du­żych pręd­ko­ściach w cie­płe let­nie dni. Ręka­wiczki miej­skie wystę­pują w dwóch wer­sjach- bez oraz z man­kie­tem zacho­dzą­cym na kurtkę moto­cy­klową, ich główną cechą jest duża wen­ty­la­cja, poprzez zasto­so­wa­nie perforowanej skór...

  Letnie rękawice motocyklowe

  Ręka­wice miej­skie prze­zna­czone są do jazdy głównie w mie­ście, przy nie­du­żych pręd­ko­ściach w cie­płe let­nie dni. Ręka­wiczki miej­skie wystę­pują w dwóch wer­sjach- bez oraz z man­kie­tem zacho­dzą­cym na kurtkę moto­cy­klową, ich główną cechą jest duża wen­ty­la­cja, poprzez zasto­so­wa­nie perforowanej skóry lub oddy­cha­ją­cych mate­ria­łów takich jak wyjąt­kowo prze­wiewny i wytrzy­mały mesh jednocześnie zapew­nia­jąc kom­fort oraz bez­pie­czeń­stwo kie­rowcy moto­cy­kla.

  Czym kierować się podczas wyboru miejskich rękawic motocyklowych?

  Pod­czas wyboru ręka­wic moto­cy­klo­wych do jazdy miej­skiej głów­nie swoją uwagę powin­ni­śmy zwró­cić w kie­runku bez­pie­czeń­stwa moto­cy­kli­sty. Ręka­wice muszą być wyko­nane z naj­lep­szej jako­ści mate­ria­łów oraz posia­dać wbu­do­wane bez­pieczne, odpo­wied­niej gru­bo­ści cer­ty­fi­ko­wane ochra­nia­cze. Bar­dzo ważne są rów­nież twarde panele wzmac­nia­jące na kost­kach oraz boku dłoni, któ­rych zada­niem będzie absorp­cja ener­gii powsta­łej pod­czas wypadku oraz ochrona skóry dłoni. Jeżeli decy­du­jemy się na ręka­wiczki wyko­nane ze skóry, wybierzmy miękką, per­fo­ro­waną jed­nak wytrzy­małą skórę, np. koź­lęcą. Ręka­wice powinny mieć rów­nież rzep pozwa­la­jący na dokładne dopa­so­wa­nie ich do dłoni moto­cy­kli­sty. Jeżeli korzy­stamy z tele­fonu lub nawi­ga­cji pod­czas jazdy moto­cy­klem mamy moż­li­wość wyboru modelu z dodat­ko­wymi wstaw­kami na pal­cach z mate­riału umoż­li­wia­ją­cego obsługę wyświe­tla­cza bez koniecz­no­ści ścią­ga­nia ręka­wiczki z dłoni. Zwróćmy rów­nież uwagę na szwy – powinny być one podwójne a wszyst­kie nara­żone miej­sca powinny posia­dać dodat­kowe prze­szy­cie, nici jakich użyto pod­czas pro­duk­cji powinny cecho­wać się nie­zwy­kłą wytrzy­ma­ło­ścią mini­ma­li­zu­jąc ryzyko roz­dar­cia czy pęk­nię­cia pod­czas wypadku.

  Jak dbać o rękawice motocyklowe?

  Jeżeli chcemy wydłu­żyć czas użyt­ko­wa­nia naszych ręka­wic powin­ni­śmy sys­te­ma­tycz­nie o nie dbać, tak samo jak robimy to z np. kom­bi­ne­zo­nem moto­cy­klo­wym. Ręka­wiczki moto­cy­klowe powin­ni­śmy czy­ścić oraz kon­ser­wo­wać spe­cjal­nie dedy­ko­waną do tego rodzaju zadań che­mią moto­cy­klową, postę­pu­jąc zgod­nie z zale­ce­niami pro­du­centa, dzięki czemu znacz­nie wydłu­żymy żywot­ność naszych ręka­wic. W sklepie motocyklowym Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, znaj­dziesz ofertę pro­du­cen­tów takich marek jak: SPIDI, SHIMA, oraz BUSE.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 34 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 34 elementów

  Śledź nas na Facebooku