Kamizelki odblaskowe

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Kamizelki odblaskowe W tej kategorii nie ma produktów.

  Kamizelka odblaskowa a poprawa bezpieczeństwa motocyklisty

  Kami­zelka poprzez zwięk­sze­nie naszej widocz­no­ści nawet z kil­ku­set metrów zna­cząco wpływa na poprawę naszego bez­pie­czeń­stwa pozwa­la­jąc innym użyt­kow­ni­kom ruchu na zauwa­że­nie nas i wyko­na­nie manewru wyprze­dza­nia lub wymi­ja­nia. Każ­dego dnia na dro­gach docho­dzi do ...

  Kamizelka odblaskowa a poprawa bezpieczeństwa motocyklisty

  Kami­zelka poprzez zwięk­sze­nie naszej widocz­no­ści nawet z kil­ku­set metrów zna­cząco wpływa na poprawę naszego bez­pie­czeń­stwa pozwa­la­jąc innym użyt­kow­ni­kom ruchu na zauwa­że­nie nas i wyko­na­nie manewru wyprze­dza­nia lub wymi­ja­nia. Każ­dego dnia na dro­gach docho­dzi do ogrom­nej ilo­ści wypad­ków, któ­rym mogli­by­śmy zapo­biec poprzez zadba­nie o to aby­śmy byli na dro­dze dobrze widoczni, zwłasz­cza nocą na nie­oświe­tlo­nych dro­gach, pod­czas desz­czu, jazdy po zamglo­nych dro­gach lub pod­czas awa­rii.

  Na co więc zwró­cić uwagę pod­czas wyboru kami­zelki?

  W pierw­szej kolej­no­ści zwróćmy uwagę na NORMY. Kami­zelka powinna posia­dać znak EN471 gwa­ran­tu­jący speł­nia­nie norm w kwe­stii bez­pie­czeń­stwa. Kolejną kwe­stią jest odpo­wiedni roz­miar – kami­zelkę zakła­damy na naszą odzież moto­cy­klową np. kurtkę moto­cy­klową czy też kom­bi­ne­zon. W Moto-Point nasi doświad­czeni sprze­dawcy pomogą Ci dobrać roz­miar, który pod­czas jazdy na moto­cy­klu nie będzie w żaden spo­sób wyczu­walny dla jego kie­rowcy. Pro­du­cenci ofe­rują kami­zelki w jaskra­wych rzu­ca­ją­cych się w oczy kolo­rach.

  W ofer­cie sklepu z odzieżą moto­cy­klową Moto-Point znaj­dziesz kami­zelki odbla­skowe renomowanej firmy SPIDI.

  Więcej

  Śledź nas na Facebooku