Plecaki motocyklowe

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Plecaki motocyklowe Jest 37 produktów.

  Z pro­fe­sjo­nal­nym ple­ca­kiem moto­cy­klo­wym od sklepu z odzieżą motocyklową MOTO-POINT wiele zysku­jesz.

  O tym jak ważne jest posia­da­nie prze­strzeni prze­zna­czo­nej na bagaż w swoim poje­ździe wie­dzą nie­mal wszy­scy ama­to­rzy moto­cy­kli. Wła­ści­ciele jed­no­śla­dów korzy­stają z roz­ma­itych roz­wią­zań w tym zakre­sie, z któ­rych...

  Z pro­fe­sjo­nal­nym ple­ca­kiem moto­cy­klo­wym od sklepu z odzieżą motocyklową MOTO-POINT wiele zysku­jesz.

  O tym jak ważne jest posia­da­nie prze­strzeni prze­zna­czo­nej na bagaż w swoim poje­ździe wie­dzą nie­mal wszy­scy ama­to­rzy moto­cy­kli. Wła­ści­ciele jed­no­śla­dów korzy­stają z roz­ma­itych roz­wią­zań w tym zakre­sie, z któ­rych jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych – zarówno w przy­padku dłu­gich, jak i krót­kich tras – jest wła­śnie ple­cak moto­cy­klowy. Zapew­nia on rela­tyw­nie dużą ilość miej­sca, nie ogra­ni­cza­jąc jed­no­cze­śnie kom­fortu pro­wa­dze­nia pojazdu. Nie­rzadko zwięk­sza on także poziom bez­pie­czeń­stwa kie­rowcy pod­czas wystą­pie­nia koli­zji, zde­rze­nia lub upadku, efek­tyw­nie chro­niąc jego plecy oraz krę­go­słup. Ponadto spe­cja­li­stycz­nie opra­co­wany pod kątem aero­dy­na­miki kształt ple­caka moto­cy­klo­wego redu­kuje do mini­mum stwa­rzany przez sie­bie opór, dzięki czemu dodat­kowo nie obciąża użyt­kow­nika w trak­cie jazdy.

  Ple­cak moto­cy­klowy z oferty sklepu MOTO-POINT.

  W ramach niniej­szej kate­go­rii asor­ty­men­to­wej odnaj­dziesz sze­roką gamę zróż­ni­co­wa­nych pod kątem ceny oraz wła­ści­wo­ści ple­caków moto­cy­klowych oraz innych bagaży i akce­so­riów zwią­za­nych z prze­cho­wy­wa­niem przedmio­tów pod­czas podróży jed­no­śla­dem. Spo­śród naszych pro­duk­tów wyróż­nić można m.in.:

  • ple­caki o stan­dar­do­wej kon­struk­cji,

  • ple­caki typu żół­w/sko­rupa posia­da­jące wbu­do­wany, sztywny ochra­niacz ple­ców użyt­kow­nika,

  • ple­caki wodo­od­porne,

  • pokrowce na gogle i kaski,

  • prze­ciw­desz­czowe pokrowce na ple­caki wyko­nane z nie­od­por­nych na wil­goć mate­ria­łów,

  • inne rodzaje bagażu moto­cy­klowego – np. torba moco­wana do uda kie­rowcy.

  Oferta sprawdzonych producentów. 

  Każdy ple­cak moto­cy­klowy z naszej oferty pocho­dzi od pro­du­cen­tów cie­szą­cych się powszech­nym zaufa­niem ze strony klien­tów branży jed­no­śla­do­wej, takich jak OGIO, Spidi czy też Q-BAG. Dobie­ra­jąc nasz asor­ty­ment dokła­damy wszel­kich sta­rań aby był on nie tylko atrak­cyjny cenowo, ale także w pełni funk­cjo­nalny, pojemny, este­tyczny oraz wytrzy­mały na uszko­dze­nia mecha­niczne i codzienną eks­plo­ata­cję.

  Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z bar­dziej szcze­gó­ło­wymi infor­ma­cjami na temat poszcze­gól­nych, pro­po­no­wa­nych przez nas modeli i warian­tów ple­caka moto­cy­klo­wego.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 37 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 37 elementów

  Śledź nas na Facebooku