Kombinezony motocyklowe dwuczęściowe

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Kombinezony motocyklowe dwuczęściowe Jest 15 produktów.

  Kombinezon motocyklowy odpowiada za nasze bezpieczeństwo na motocyklu

  Kom­bi­ne­zon moto­cy­klowy to główna ochrona ciała moto­cy­kli­sty w razie wypadku, dla­tego jego wybór jest nie­zwy­kle ważny. Dobry kom­bi­ne­zon to przede wszyst­kim cer­ty­fi­ko­wane pro­tek­tory na łok­ciach, bar­kach, ple­cach, kola­nach oraz bio­drach. Część kom­bi­ne­...

  Kombinezon motocyklowy odpowiada za nasze bezpieczeństwo na motocyklu

  Kom­bi­ne­zon moto­cy­klowy to główna ochrona ciała moto­cy­kli­sty w razie wypadku, dla­tego jego wybór jest nie­zwy­kle ważny. Dobry kom­bi­ne­zon to przede wszyst­kim cer­ty­fi­ko­wane pro­tek­tory na łok­ciach, bar­kach, ple­cach, kola­nach oraz bio­drach. Część kom­bi­ne­zonów do jazdy spor­to­wej wypo­sa­żona będzie w tzw. garb na ple­cach, któ­rego zada­niem będzie poprawa aero­dy­na­miki oraz czę­ściowe pochło­nię­cie ener­gii pod­czas upadku. Pod­czas wyboru nowego kom­bi­ne­zonu na moto­cykl powin­ni­śmy dużą uwagę zwró­cić na dobra­nie odpo­wied­niego roz­miaru, gdyż pamię­tać należy, że zbyt luźny lub zbyt cia­sny nie będzie speł­niał w 100% swo­ich zadań zwią­za­nych z kwe­stią bez­pie­czeń­stwa kie­rowcy jed­no­śladu. Ważna jest rów­nież jakość mate­ria­łów, z jakich kombinezon został wyko­nany. W sklepie motocyklowym Moto-Point pole­camy kom­bi­ne­zony wyko­nane ze skóry bydlę­cej, która pod­czas wypra­wia­nia zyskuje bar­dzo dużą odpor­ność na ście­ra­nia, zadra­pa­nia, otar­cia, roz­cię­cia czy ude­rze­nia cechując się jed­no­cze­śnie wysoką oddy­chal­no­ścią.

  Czyszczenie oraz konserwacja skórzanej odzieży motocyklowej

  Jed­nak, aby móc cie­szyć się przez dłu­gie lata nie­na­gan­nym sta­nem naszego kombi bez pęk­nięć, zagięć czy odbar­wień sło­necz­nych powin­ni­śmy sys­te­ma­tycz­nie o niego dbać, kom­bi­ne­zon należy myć, nawil­żać oraz impre­gno­wać spe­cjal­nie dedy­ko­waną do tych zadań che­mią moto­cyklową sto­su­jąc się do wytycz­nych pro­du­centa. Naszą uwagę powin­ni­śmy rów­nież skie­ro­wać na szwy na łącze­niach mate­riału, powinny one być podwójne a w new­ral­gicz­nych miej­scach potrójne. Nici, z któ­rych zostały one wyko­nane z bar­dzo wyso­kiej jako­ści, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać moż­li­wość roze­rwa­nia się kom­bi­ne­zonu na szwach pod­czas upadku. Istotną kwe­stią będzie rów­nież, aby nasz kombi na moto­cykl posia­dał: wstawki z ela­stycz­nej skóry oraz ela­stycz­nego moc­nego mate­riału zwięk­sza­jące kom­fort użyt­ko­wa­nia, łatwy i wygodny dostęp do kie­szeni, regu­la­cję kurtki moto­cyklowej w pasie oraz nad­garst­kach, suwak w nogawce, umoż­li­wia­jący pro­ste i szyb­kie ubie­ra­nie ich oraz ścią­ga­nie spodni moto­cy­klowych, otwory wen­ty­la­cyjne oraz suwak 360 umoż­li­wia­jący stałe połą­cze­nie kurtki ze spodniami. W skle­pie Moto-Point znaj­dziesz kom­bi­ne­zony skó­rzane takich marek jak: SPIDI czy SHIMA.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 15 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 15 elementów

  Śledź nas na Facebooku