Kombinezony motocyklowe jednoczęściowe

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Kombinezony motocyklowe jednoczęściowe Jest 27 produktów.

  Na co musimy zwró­cić uwagę pod­czas wyboru kom­bi­ne­zonu moto­cy­klo­wego?

  Skó­rzany kom­bi­ne­zon daje moto­cy­kli­ście nie tylko rasowy cha­rak­ter i wygląd na moto­cy­klu, to też swego rodzaju zbroja, któ­rej głów­nym zada­niem jest ochrona kie­rowcy moto­cy­kla pod­czas wypadku.

  Po pierw­sze ważne jest, aby nasz kom­bi­ne­zon motocyklowy mi...

  Na co musimy zwró­cić uwagę pod­czas wyboru kom­bi­ne­zonu moto­cy­klo­wego?

  Skó­rzany kom­bi­ne­zon daje moto­cy­kli­ście nie tylko rasowy cha­rak­ter i wygląd na moto­cy­klu, to też swego rodzaju zbroja, któ­rej głów­nym zada­niem jest ochrona kie­rowcy moto­cy­kla pod­czas wypadku.

  Po pierw­sze ważne jest, aby nasz kom­bi­ne­zon motocyklowy miał cer­ty­fi­ko­wane pro­tek­tory bar­ków, łokci, kolan, ple­ców oraz bio­der. Znaczna część kom­bi­ne­zonów na motocykl posiada rów­nież tzw. garba popra­wia­ją­cego aero­dy­na­mikę pod­czas szyb­kiej, spor­to­wej jazdy oraz pochła­nia­ją­cego ener­gię pod­czas upadku. Istotną kwe­stią będzie rów­nież dobra­nie odpo­wied­niego roz­miaru, aby speł­niał on swoje funk­cję ochronne w 100% musi ide­al­nie przy­le­gać do ciała, być drugą skórą, nie może być ani za duży, ani za mały. Dużą uwagę powin­ni­śmy zwrócić rów­nież na gru­bość oraz rodzaj skóry, z jakiej uszyty został kom­biak. W Moto-Point pole­camy skórę bydlęcą, która wypra­wiona w odpo­wiedni spo­sób staje się nie­zwy­kle odporna na otar­cia czy roz­cię­cia, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie dobrą wen­ty­la­cję.
  Ważne jest rów­nież, aby kom­bi­ne­zon posia­dał wstawki z ela­stycz­nej skóry oraz ela­stycz­nego moc­nego mate­riału zwięk­sza­jące kom­fort użyt­ko­wa­nia, łatwy i wygodny dostęp do kie­szeni, regu­la­cję kurtki w pasie oraz nad­garst­kach, suwak w nogawce spodni umoż­li­wia­jący łatwe i szyb­kie ubie­ra­nie ich oraz ściągnięcie, a także otwory wen­ty­la­cyjne.
  Uwagę powin­ni­śmy zwrócić rów­nież na szwy — w miej­scach łącze­nia mate­riału, powinny być one potrójne lub podwójne, wyko­nane z wyso­kiej jako­ści nici, aby nie dopuścić do roze­rwa­nia się ich pod­czas upadku.

  Konserwacja kombinezonu motocyklowego ze skóry

  Po zaku­pie kom­bi­ne­zonu skó­rza­nego powin­niśmy sys­te­ma­tycz­nie o niego dbać poprzez mycie, nawil­ża­nie oraz impre­gno­wa­nie spe­cjal­nie dedy­ko­wa­nymi kosme­ty­kami. Dzięki temu kombi posłuży nam przez dłu­gie lata bez odbarwień mate­riału od słońca, pęk­nięć, zagięć itp. zapew­nia­jąc wygodę i kom­fort jazdy.

  Nasza oferta skórzanych kombinezonów motocyklowych

  Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem skórzanego stroju motocyklowego serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty sklepu Moto-Point, gdzie oferujemy produkty renomowanych marek Spidi oraz Shima.
  Aby złożyć zamówienie prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub wizytę osobistą w naszym sklepie z stacjonarnym we Wrocławiu.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 27 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 27 elementów

  Śledź nas na Facebooku