Spodnie skórzane damskie

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Spodnie skórzane damskie Jest 9 produktów.

  Dam­skie skó­rzane spodnie moto­cy­klowe dla wyma­ga­ją­cej moto­cy­klistki

  Dam­skie spodnie moto­cy­klowe zapro­jek­to­wane zostały z myślą o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych moto­cy­kli­stach, które cenią sobie naj­wyż­szy poziom bez­pie­czeń­stwa. Pro­du­cenci odzieży motocyklowej wiedzą, jakie ocze­ki­wa­nia mają kobiety szu­ka­jące spodni mot...

  Dam­skie skó­rzane spodnie moto­cy­klowe dla wyma­ga­ją­cej moto­cy­klistki

  Dam­skie spodnie moto­cy­klowe zapro­jek­to­wane zostały z myślą o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych moto­cy­kli­stach, które cenią sobie naj­wyż­szy poziom bez­pie­czeń­stwa. Pro­du­cenci odzieży motocyklowej wiedzą, jakie ocze­ki­wa­nia mają kobiety szu­ka­jące spodni moto­cy­klo­wych, zdają sobie sprawę, że rów­nie ważny jest wygląd oraz wygoda użyt­ko­wa­nia, dla­tego posia­dają w swo­jej ofer­cie kolek­cje dedy­ko­wane tylko moto­cy­klistkom. W sklepie z odzieżą motocyklową Moto-Point każda kobieta jeż­dżąca na moto­cy­klu znaj­dzie strój dla sie­bie. Posia­damy duży wybór dam­skich spodni moto­cy­klo­wych w róż­nych wzo­rach, kolo­rach oraz kro­jach ide­al­nie dopa­so­wu­ją­cych się do kobie­cych kształ­tów. Dodat­kowo w ofer­cie naszego sklepu oprócz spodni na motor będziesz miała moż­li­wość rów­nież dobra­nia pasu­ją­cej kurtki moto­cy­klowej, która w połą­cze­niu ze spodniami i spię­ciu cało­ści suwa­kiem 360 stwo­rzy kom­pletny kombinezon motocyklowy, a także kasku czy też butów moto­cy­klo­wych.

  Cha­rak­te­ry­styka moto­cy­klo­wych spodni ze skóry


  Ofe­ro­wane przez nasz sklep skórzane spodnie motocyklowe dla kobiet, wyko­nane zostały z naj­lep­szej jako­ści skóry bydlę­cej, która po odpo­wied­nim przygotowaniu zyskuje nie­zwy­kłą odpor­ność na znisz­cze­nia oraz urazy mecha­niczne nie ogra­ni­cza­jąc moto­cy­kli­stce ruchów. Dodat­kowo, pod­czas wyboru spodni moto­cy­klo­wych ważne jest, aby miały dodat­kowe pro­tek­tory kolan oraz bio­der (lub miej­sce na ich wło­że­nie), gdyż są to miej­sca naj­bar­dziej nara­żone na urazy pod­czas upadku. Damska odzież skó­rzana posiada rów­nież moż­li­wość zało­że­nia dodat­ko­wych sli­de­rów, któ­rych zada­niem jest zabez­pie­cze­nie kolan kom­bi­ne­zonu moto­cy­klowego pod­czas moc­nego zło­że­nia moto­cy­kla w zakrę­cie. Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą sklepu z odzieżą motocyklową dla kobiet Moto-Point. Znaj­dziesz u nas spodnie do jazdy moto­cy­klem wyko­nane ze skóry jedy­nie naj­lep­szych pro­du­cen­tów Shima oraz Spidi, któ­rzy bez­pie­czeń­stwo moto­cy­kli­sty sta­wiają na pierw­szym miej­scu.

  Więcej
  Pokazuje 1 - 9 z 9 elementów
  Pokazuje 1 - 9 z 9 elementów

  Śledź nas na Facebooku