Spodnie motocyklowe tekstylne

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Spodnie motocyklowe tekstylne Jest 38 produktów.

  Spodnie motocyklowe do jazdy turystycznej

  Tek­stylne spodnie moto­cy­klowe to nie­za­stą­piony ele­ment każ­dego łowcy moto­cy­klo­wych przy­gód. Ide­al­nie spraw­dzą się podczas dłu­gich wycieczek, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szy kom­fort z jazdy oraz mak­sy­malne bez­pie­czeń­stwo kie­rowcy moto­cy­kla. Odzież tek­stylna cha­rak­te­ry­zuje się wyją...

  Spodnie motocyklowe do jazdy turystycznej

  Tek­stylne spodnie moto­cy­klowe to nie­za­stą­piony ele­ment każ­dego łowcy moto­cy­klo­wych przy­gód. Ide­al­nie spraw­dzą się podczas dłu­gich wycieczek, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szy kom­fort z jazdy oraz mak­sy­malne bez­pie­czeń­stwo kie­rowcy moto­cy­kla. Odzież tek­stylna cha­rak­te­ry­zuje się wyjąt­kowo niską wagą, dzięki czemu możemy nosić ją przez cały dzień bez uczu­cia zmęczenia, krę­po­wa­nia ruchów oraz nie odczu­wa­jąc jej cię­żaru tak mocno, jak jest to przy motocyklowym kom­bi­ne­zo­nie skó­rza­nym.

  Stawiamy na bezpieczeństwo motocyklisty

  Znaczna więk­szość modeli spodni tek­styl­nych na motocykl została rów­nież wypo­sa­żona w ele­menty odbla­skowe, któ­rych głów­nym zada­niem jest poprawa widocz­no­ści moto­cy­kli­sty na dro­dze, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa. Wyjąt­kowa funk­cjo­nal­ność odzieży tekstylnej, uży­cie naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów odpor­nych na znisz­cze­nia gwa­ran­tu­jących bez­pie­czeń­stwo pod­czas jazdy jed­no­śla­dem, jak też zasto­so­wa­nie spe­cjal­nych wzmoc­nio­nych nici na szwach dodatkowych ochraniaczy bioder czy kolan, oraz wodo i wiatro odpor­ność moto­cy­klo­wych spodni tek­styl­nych spra­wia, że jest to naj­czę­ściej wybie­rany rodzaj ciu­chów moto­cy­klo­wych na wszel­kiego rodzaju wyprawy i wycieczki.

  Najlepsze marki dla najbardziej wymagających motocyklistów

  Pro­du­cenci spodni motocyklowych każ­dego roku wpro­wa­dzają na rynek nowe modele oraz ulep­sze­nia i nowinki tech­no­lo­giczne mające na celu jesz­cze więk­sze bez­pie­czeń­stwo, oraz kom­fort jazdy moto­cy­kli­sty. W skle­pie z odzieżą motocyklową Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, znaj­dziesz moto­cy­klowe spodnie na motocykl reno­mo­wa­nych marek takich jak: BUSE, SPIDI czy SHIMA.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 38 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 38 elementów

  Śledź nas na Facebooku