Spodnie motocyklowe skórzane

Producenci

  Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Spodnie motocyklowe skórzane Jest 26 produktów.

  Dwuczęściowy kombinezon motocyklowy

  Skó­rzane spodnie moto­cy­klowe skom­ple­to­wane ze skó­rzaną kurtką moto­cy­klową będą istot­nym ele­men­tem gar­de­roby więk­szo­ści moto­cy­kli­stów. Zestaw taki ide­al­nie spraw­dzi się jako zamien­nik jed­no­czę­ścio­wego kom­bi­ne­zonu moto­cy­klowego, posia­da­jąc wszyst­kie jego naj­waż­niej­sze cechy ...

  Dwuczęściowy kombinezon motocyklowy

  Skó­rzane spodnie moto­cy­klowe skom­ple­to­wane ze skó­rzaną kurtką moto­cy­klową będą istot­nym ele­men­tem gar­de­roby więk­szo­ści moto­cy­kli­stów. Zestaw taki ide­al­nie spraw­dzi się jako zamien­nik jed­no­czę­ścio­wego kom­bi­ne­zonu moto­cy­klowego, posia­da­jąc wszyst­kie jego naj­waż­niej­sze cechy takie jak BEZPIECZEŃSTWO, WYTRZYMAŁOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA i OTARCIA oraz FUNKCJONALNOŚĆ, WYGODA i KOMFORT NOSZENIA dając jed­no­cze­śnie wię­cej moż­li­wo­ści użyt­ko­wa­nia.

  Bezpieczeństwo podczas podróżowania motocyklem

  Spodnie moto­cy­klowe powinny zabez­pie­czać nasze nogi przed warun­kami atmos­fe­rycz­nymi takimi jak wiatr, czy deszcz, ale rów­nież odpo­wied­nio chro­nić je pod­czas upadku. Pod­sta­wo­wym ele­men­tem wypo­sa­że­nia, na które powin­ni­śmy zwró­cić uwagę przy wybo­rze spodni na motor powinny być pro­tek­tory umiej­sco­wione na kola­nach oraz bio­drach spodni. Zwróćmy też uwagę na jakość mate­ria­łów z jakich zostały wypro­du­ko­wane. Pro­du­cenci dobrej odzieży skó­rzanej od wielu lat sku­piają się na popra­wie bez­pie­czeń­stwa moto­cy­kli­sty zwra­ca­jąc uwagę na naj­mniej­sze szcze­góły pod­czas pro­duk­cji takie jak zatrza­ski czy zamki kon­stru­ując je w taki sposób, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko pod­czas wypadku oraz zwięk­szyć kom­fort użyt­ko­wa­nia.

  Najpopularniejsze marki cieszące się zaufaniem motocyklistów

  W skle­pie motocyklowym Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, znaj­dziesz aktu­alne nowo­ści oraz naj­po­pu­lar­niej­sze modele skó­rzanej odzieży moto­cy­klowej takich marek jak: SPIDI czy SHIMA, których dbałość o szczegóły oraz wysoka jakość jest znakiem rozpoznawczym wśród motocyklistów.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 26 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 26 elementów

  Śledź nas na Facebooku