Kurtki motocyklowe tekstylne

Producenci

Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

Kurtki motocyklowe tekstylne Jest 100 produktów.

Tek­stylne kurtki moto­cy­klowe cha­rak­te­ry­zują się nie­zwy­kłą wytrzy­ma­ło­ścią oraz niską wagą, dając moto­cy­kli­ście wyjąt­kowy kom­fort nosze­nia oraz nie krę­pu­jąc jego ruchów pod­czas jazdy jed­no­śla­dem. Odzież tek­stylna cechuje się rów­nież wyjąt­kową funk­cjo­nal­no­ścią poprzez umiej­sco­wie­nie ścią­ga­czy w new­ral­gicz­nych ...

Tek­stylne kurtki moto­cy­klowe cha­rak­te­ry­zują się nie­zwy­kłą wytrzy­ma­ło­ścią oraz niską wagą, dając moto­cy­kli­ście wyjąt­kowy kom­fort nosze­nia oraz nie krę­pu­jąc jego ruchów pod­czas jazdy jed­no­śla­dem. Odzież tek­stylna cechuje się rów­nież wyjąt­kową funk­cjo­nal­no­ścią poprzez umiej­sco­wie­nie ścią­ga­czy w new­ral­gicz­nych miej­scach umoż­li­wia­jące indy­wi­du­alne dopa­so­wa­nie do aktu­al­nych potrzeb oraz pojemne zewnętrzne i wewnętrzne kie­sze­nie. Duża część modeli jest rów­nież wypo­sa­żona w ele­menty odbla­skowe popra­wia­jące widocz­ność moto­cy­kli­sty na dro­dze po zmroku. Och­rona kor­pusu i rąk kie­rowcy moto­cy­kla poprzez wzmoc­nie­nia na ramio­nach i łok­ciach spra­wia, że kurtka tek­stylna  spełni wyma­ga­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych i zapra­wio­nych użyt­kow­ni­ków, dodat­kowo modele przez Nas ofe­ro­wane wypo­sa­żone są w spe­cjalne wzmoc­nione szwy zapo­bie­ga­jące roz­dar­ciu się mate­riału. Dzięki powyż­szym kwe­stią ciuchy tek­stylne są naj­czę­ściej wybie­raną grupą przez moto­cy­kli­stów, któ­rzy cenią ją sobie na tyle mocno, że zjeż­dżają w niej dzie­siątki tysięcy kilo­me­trów podró­żu­jąc po dro­gach na całym świe­cie. Warto rów­nież wspo­mnieć o moż­li­wo­ści zało­że­nia dodat­ko­wych ocie­pla­nych pod­pi­nek, zamy­ka­nych otwo­rach wen­ty­la­cyj­nych, oraz wodo i wia­tro odpor­no­ści motocyklowych kur­tek tek­styl­nych dają­cych moż­li­wość jazdy w każ­dych, nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych warun­kach. Pie­lę­gna­cja odzieży tek­styl­nej rów­nież nie sta­nowi żad­nego pro­blemu, bez więk­szych pro­ble­mów można prać ją w pralce postę­pu­jąc zgod­nie z zale­ce­niami pro­du­centa. Więk­szość modeli posiada rów­nież moż­li­wość zakupu spodni tek­styl­nych do kom­pletu oraz trwa­łym spię­ciu ich z kurtką tek­stylną za pomocą wygod­nego suwaka. W naszej ofer­cie znaj­dziesz pro­dukty naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów odzieży tek­styl­nej takich jak: BUSE, SPIDI, czy SHIMA.

Więcej
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 100 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 100 elementów

Śledź nas na Facebooku