Kurtki motocyklowe skórzane

Producenci

  Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Kurtki motocyklowe skórzane Jest 72 produktów.

  Kurtka motocyklowa czyli podstawa naszej garderoby

  Kurtka moto­cy­klowa to jeden z pod­sta­wo­wych ele­men­tów wypo­sa­że­nia każ­dego moto­cy­kli­sty. Skó­rzane kurtki moto­cy­klowe cenimy za swój ele­gancki i wyróż­nia­jący się design, zabez­pie­cze­nie kie­rowcy przed zim­nem czy wysoki kom­fort nosze­nia. Jed­nak naj­waż­niej­szą kwe­stią j...

  Kurtka motocyklowa czyli podstawa naszej garderoby

  Kurtka moto­cy­klowa to jeden z pod­sta­wo­wych ele­men­tów wypo­sa­że­nia każ­dego moto­cy­kli­sty. Skó­rzane kurtki moto­cy­klowe cenimy za swój ele­gancki i wyróż­nia­jący się design, zabez­pie­cze­nie kie­rowcy przed zim­nem czy wysoki kom­fort nosze­nia. Jed­nak naj­waż­niej­szą kwe­stią jest ochrona kor­pusu i rąk moto­cy­kli­sty poprzez wzmoc­nie­nia na ramio­nach i łok­ciach. Część modeli posiada rów­nież dodat­kowy ochra­niacz na ple­cach typu „garb”, któ­rego zada­niem jest ochrona naszego krę­go­słupa pod­czas wypadku. Warto rów­nież wspo­mnieć o jako­ści skó­rza­nej kurtki na moto­cykl, gdyż ceni się ona zwięk­szoną odpor­no­ścią na ście­ra­nie czy zadra­pa­nia, długo zacho­wuje swój pier­wotny wygląd oraz jest wyjąt­kowo wygodna zarówno w czyszczeniu, jak i pie­lę­gna­cji.

  Pielęgnacja odzieży motocyklowej

  Dobra kurtka skó­rzana, o którą odpo­wied­nio zadbamy zgod­nie z zale­ce­niami pro­du­centa, a także będziemy sys­te­ma­tycz­nie kon­ser­wo­wać to zakup, który posłuży moto­cykliście na dłu­gie lata. Do czyszczenia oraz nawilżania skórzanych ciuchów motocyklowych należy używać specjalistycznej chemii, którą znajdziecie w sklepie motocyklowym Moto-Point.

  Dwuczęściowy kombinezon motocyklowy

  Do więk­szo­ści modeli skór motocyklowych mamy moż­li­wość doku­pie­nia spodni skó­rza­nych do zestawu posia­da­ją­cych moż­li­wość bez­piecz­nego, sta­łego połą­cze­nia z kurtką, dając nam kom­pletny dwu­czę­ściowy kom­bi­ne­zon moto­cyklowy. Kurtkę skó­rzaną możemy nosić na wiele spo­so­bów, na przykład pod­czas jazdy w mie­ście do jean­sów moto­cyklowych i miej­skich butów moto­cyklowych, zacho­wując bez­pie­czeń­stwo oraz zwięk­sza­jąc nasz kom­fort jazdy.

  Na jaką firmę ubrań motocyklowych się zdecydować?

  Pro­du­cenci naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych marek odzieży moto­cy­klowej każ­dego roku zaska­kują moto­cyklistów wpro­wa­dza­jąc na rynek nowe tech­no­lo­gie, ulep­sze­nia czy modele ubrań moto­cyklowych, sta­ra­jąc się zmak­sy­ma­li­zo­wać bez­pie­czeń­stwo oraz kom­fort moto­cy­kli­sty pod­czas jazdy jed­no­śla­dem. W skle­pie z odzieżą motocyklową Moto-Point znaj­dziesz sze­roką gamę pro­duk­tów pro­du­cen­tów takich marek jak SHIMA czy SPIDI.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 72 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 72 elementów

  Śledź nas na Facebooku