Kurtki skórzane damskie

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Kurtki skórzane damskie Jest 18 produktów.

  Skórzane kurtki motocyklowe dla kobiet

  Moto­cy­klowa kurtka zaraz po kasku jest jed­nym z pod­sta­wo­wych ele­men­tów wypo­sa­że­nia każ­dej moto­cy­klistki. Dam­skie skó­rzane kurtki moto­cy­klowe przede wszystkim cenimy sobie za nie­tu­zin­kowy, ele­gancki wygląd, wyróż­nia­jący się design, zabez­pie­cze­nie kie­rowcy jed­no­śladu przed warun­...

  Skórzane kurtki motocyklowe dla kobiet

  Moto­cy­klowa kurtka zaraz po kasku jest jed­nym z pod­sta­wo­wych ele­men­tów wypo­sa­że­nia każ­dej moto­cy­klistki. Dam­skie skó­rzane kurtki moto­cy­klowe przede wszystkim cenimy sobie za nie­tu­zin­kowy, ele­gancki wygląd, wyróż­nia­jący się design, zabez­pie­cze­nie kie­rowcy jed­no­śladu przed warun­kami atmos­fe­rycz­nymi, a także zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa pod­czas poten­cjal­nego upadku. Pro­du­cenci pod­czas pro­jek­to­wa­nia stro­jów moto­cy­klo­wych zdają sobie sprawę z róż­nic ana­to­micz­nych pomię­dzy kobie­tami i męż­czy­znami, dla­tego dla moto­cy­kli­stek two­rzą osobne serie uwzględ­nia­jąc ich drobną budowę, a także krą­głe kształty, dzięki czemu nawet długa podróż jest kom­for­towa i wygodna. Kurtki moto­cy­klowe cenimy rów­nież za ich uni­wer­sal­ność, łatwość zakła­da­nia i ścią­ga­nia, a także moż­li­wość połą­cze­nia ze spodniami moto­cy­klo­wymi za pomocą bezpiecznego suwaka 360 two­rząc kom­pletny dam­ski kom­bi­ne­zon moto­cy­klowy.

  Bezpieczeństwo kobiet na drodze to podstawa

  Damska odzież na motocykl wykonana ze skóry przeznaczona jest dla najbardziej wymagających użytkowniczek. Producenci kurtek motocyklowych dla kobiet podobnie jak przy męskiej odzieży motocyklowej ogromny nacisk stawiają na kwestie bezpieczeństwa, stosując najnowsze technologie i rozwiązania mające jak najlepiej zabezpieczyć ciało kierowcy motocykla podczas wypadku.

  Skóra użyta do produkcji kurtek motocyklowych dla kobiet cechuje się wyjątkową odpornością na zniszczenia mechaniczne takie jak: ścieranie po asfalcie, uderzenia, rozerwania czy szarpania. Do połączenia ze sobą poszczególnych elementów kurtki używa się specjalnych wytrzymałych nici, a także stosuje się mocne podwójne oraz potrójne szwy z dodatkowymi przeszyciami w najbardziej narażonych miejscach. Producenci wyposażają również kurtki w dodatkowe panele oraz protektory chroniące najbardziej newralgiczne miejsca na ciele motocyklisty np. korpus, ręce, ramiona czy łokcie. Najlepsze modele posiadają dodatkowy tzw.“garb aerodynamiczny” na plecach, który podczas wypadku ma za zadanie chronić nasz kręgosłup w odcinku szyjnym.

  Czyszczenie oraz konserwacja, czyli damska kurtka motocyklowa na lata.

  Jeżeli chcemy cieszyć się naszą skó­rzaną odzieżą moto­cy­klową przez dłu­gie lata, powin­ni­śmy sys­te­ma­tycz­nie o nią dbać i kon­ser­wo­wać. Pro­du­cenci che­mii moto­cy­klo­wej wycho­dzą nam w tym miej­scu naprze­ciw, posia­da­jąc w swo­jej ofer­cie dedy­ko­wane kosme­tyki zarówno do czysz­cze­nia jak nawilżania, a także zabez­pie­cza­nia. Pamię­tajmy jed­nak, aby zawsze sto­so­wać się do instruk­cji poda­nych przez pro­du­centa naszego stroju moto­cy­klo­wego. W ofer­cie sklepu motocyklowego Moto-Point znaj­dziesz wszyst­kie nie­zbędne kosme­tyki do pie­lę­gna­cji dam­skiej odzieży moto­cy­klo­wej ze skóry.

  Oferta skrojona na miarę

  W Moto-Point gwa­ran­tu­jemy, że każda moto­cy­kli­sta znaj­dzie ide­alną dam­ską kurtkę na motor pasu­jącą do reszty stroju np. kasku czy butów moto­cy­klo­wych. Posia­damy ofertę reno­mo­wa­nych oraz cenio­nych pro­du­cen­tów, na naszych pół­kach mię­dzy innymi znaj­dziesz odzież moto­cy­klową Shima czy Spidi.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 18 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 18 elementów

  Śledź nas na Facebooku