Kombinezony motocyklowe

Producenci

 • PRZESYŁKA KURIERSKA
 • Szybka i bezpieczna płatność
 • E-raty

Kombinezony motocyklowe Jest 38 produktów.

Skórzany kombinezon motocyklowy wyborem profesjonalistów

Od jakości materiału każdego elementu odzieży ochronnej motocyklistów zależy bezpieczeństwo oraz wygoda użytkowania. Dlatego właśnie zarówno amatorzy, jak i zawodowcy wybierają wykonany ze skóry kombinezon. Pod względem ochrony przed ścieraniem i ceny nie ma on sobie równych.

Na nasz asort...

Skórzany kombinezon motocyklowy wyborem profesjonalistów

Od jakości materiału każdego elementu odzieży ochronnej motocyklistów zależy bezpieczeństwo oraz wygoda użytkowania. Dlatego właśnie zarówno amatorzy, jak i zawodowcy wybierają wykonany ze skóry kombinezon. Pod względem ochrony przed ścieraniem i ceny nie ma on sobie równych.

Na nasz asortyment składają się w znakomitej większości wyroby skórzane. Dodawane są do nich często inne materiały, które zwiększają parametry oraz wytrzymałość kombinezonu motocyklowego, np. nylon czy neoprenowe wstawki. Dzięki temu odzież zabezpiecza miłośników jednośladów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a nawet przed obrażeniami spowodowanymi przetarciami. Na dodatek skórzane ubranie dobrze przylega do ciała, przez co podkreśla sylwetkę oraz nie utrudnia prowadzenia pojazdu.

Kwestia estetyki jest równie ważna. Podczas jazdy motocyklista musi czuć się po prostu dobrze. Dlatego właśnie kombinezon motocyklowy ze skóry jest tak popularny. Doskonały wygląd odzieży znacząco poprawia samopoczucie i komfort jazdy, a przecież to jeden z powodów, dla których siada się na motor.

Kombinezony motocyklowe uznanych producentów

Oferta Moto-Point to wysokogatunkowe kombinezony przygotowane przez znanego na całym świecie producenta – Spidi. Firma powstała w regionie Vicenza, który słynie z przemysłu garbarskiego. Pochodząca stamtąd skóra wykorzystywana przy produkcji kombinezonu motocyklowego to gwarancja unikalnego wyglądu oraz doskonałej jakości. Dlatego właśnie wprowadziliśmy kombinezony Spidi do własnego asortymentu.

Włoski wytwórca nieustannie rozwija metody produkcyjne. Każde ich odzienie projektowane jest z dbałością o szczegóły i z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technologicznych. Produkty Spidi wyróżniają się znaczną odpornością na wodę i urazy mechaniczne, a także zapewniają odpowiedni komfort termiczny. Dzięki temu nawet częste noszenie stroju nie powoduje oznak zużycia materiałów. Na dodatek kombinezony Spidi są tworzone w taki sposób, aby nadawały się do ekstremalnej jazdy. To dobra wiadomość dla zawodowców!

Oprócz tego w swojej ofercie posiadamy kombinezony motocyklowe SHIMA. Kombinezony te cechują się wysoką odpornością na otarcia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Ze względu na wysoką jakość wykorzystanych materiałów, kombinezony te zapewniają niesamowity komfort użytkowania, nawet przy kilkudniowych podróżach.

Dwuczęściowy oraz jednoczęściowy kombinezon motocyklowy

Motocykliści mają do wyboru dwa rodzaje kombinezonów: jednoczęściowe oraz dwuczęściowe. Różnice między nimi nie są aż tak istotne, dlatego w wielu przypadkach zakup konkretnego modelu jest wyłącznie kwestią osobistych preferencji. Warto też pamiętać, że jeśli istnieje jednoczęściowy strój motocyklowy, to bardzo często ma swój dwuczęściowy odpowiednik. Modele mają więc te same właściwości i parametry odpornościowe, a różnica polega na sposobie zakładania ubioru.

Jednoczęściowy kombinezon motocyklowy posiada jeden suwak, który umożliwia jego założenie. Strój projektowany jest z myślą o typowej dla motocyklistów pozycji, a więc umiarkowanie pochylonej. Oznacza to, że przy przymierzaniu nie należy się przejmować zbyt luźnym tyłem podczas przyjmowania wyprostowanej postawy.

Z kolei dwuczęściowa odzież jest bardziej praktyczna, ponieważ można np. odpiąć kurtkę i odłożyć ją do schowka. Zdjęcie górnej warstwy przydaje się przy wolniejszej, „turystycznej” jeździe motocyklem w upalne dni. Ułatwia też zakładanie, co w przypadku jednoczęściowego stroju może stanowić delikatny problem.

Uzupełnienie kombinezonu motocyklowego

Odpowiedni kombinezon to zaledwie część ubioru koniecznego do komfortowej i bezpiecznej jazdy. Doświadczeni motocykliści dobierają do niego jeszcze szereg pozostałych elementów ubioru bądź akcesoriów. Polecamy zatem uwadze inne dostępne w naszym asortymencie produkty, takie jak buty, kaski, ochraniacze, kamizelki odblaskowe, kołnierze czy zestawy przeciwdeszczowe. W połączeniu z kombinezonem będą stanowić kompletne wyposażenie przydatne zarówno do dłuższych, jak i krótszych tras.

Zainteresowanych zakupem profesjonalnego stroju do jazdy na motocyklu zachęcamy do skorzystania z oferty Moto-Point. Chętnie pomożemy w wyborze właściwego stroju. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Podczas rozmowy udzielimy też odpowiedzi na pozostałe Wasze pytania.

Więcej

Podkategorie

 • Kombinezony...

  Skó­rzany kom­bi­ne­zon daje moto­cy­kli­ście nie tylko rasowy cha­rak­ter i wygląd na moto­cy­klu, to też swego rodzaju zbroja, któ­rej głów­nym zada­niem jest ochrona kie­rowcy moto­cy­kla pod­czas wypadku.

  Na co więc musimy zwró­cić uwagę pod­czas wyboru kom­bi­ne­zonu moto­cy­klo­wego?

  Po pierw­sze ważne jest aby nasz kom­bi­ne­zon motocyklowy miał cer­ty­fi­ko­wane pro­tek­tory bar­ków, łokci, kolan, ple­ców oraz bio­der. Znaczna część kom­bi­ne­zonów na motocykl posiada rów­nież tzw. „garba” popra­wia­ją­cego aero­dy­na­mikę pod­czas szyb­kiej, spor­to­wej jazdy oraz pochła­nia­ją­cego ener­gię pod­czas upadku. Istotną kwe­stią będzie rów­nież dobra­nie odpo­wied­niego roz­miaru, aby speł­niał on swoje funk­cję ochronne w 100% musi ide­al­nie przy­le­gać do ciała, być drugą skórą, nie może być ani za duży ani za mały. Dużą uwagę powin­ni­śmy zwró­cić rów­nież na gru­bość oraz rodzaj skóry z jakiej uszyty został kom­biak. W Moto-Point pole­camy skórę bydlęcą, która wypra­wiona w odpo­wiedni spo­sób staje się nie­zwy­kle odporna na otar­cia czy roz­cię­cia, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie dobrą wen­ty­la­cję.

  Ważne jest rów­nież aby kom­bi­ne­zon posia­dał wstawki z ela­stycz­nej skóry oraz ela­stycz­nego moc­nego mate­riału zwięk­sza­jące kom­fort użyt­ko­wa­nia, łatwy i wygodny dostęp do kie­szeni, regu­la­cję kurtki w pasie oraz nad­garst­kach, suwak w nogawce spodni umoż­li­wia­jący łatwe i szyb­kie ubie­ra­nie ich oraz ściągnięcie, a także otwory wen­ty­la­cyjne.

  Uwagę powin­ni­śmy zwró­cić rów­nież na szwy - w miej­scach łącze­nia mate­riału, powinny być one potrójne lub podwójne, wyko­nane z wyso­kiej jako­ści nici, aby nie dopu­ścić do roze­rwa­nia się ich pod­czas upadku.

  Po zaku­pie kom­bi­ne­zonu skó­rza­nego powin­niśmy sys­te­ma­tycz­nie o niego dbać poprzez mycie, nawil­ża­nie oraz impre­gno­wa­nie spe­cjal­nie dedy­ko­wa­nymi kosme­ty­kami. Dzięki temu kombi posłuży nam przez dłu­gie lata bez odbar­wień mate­riału od słońca, pęk­nięć, zagięć itp. zapew­nia­jąc wygodę i kom­fort jazdy. W Naszym skle­pie znaj­dziesz aktu­alną ofertę kom­bi­ne­zonów moto­cy­klo­wych takich firm jak: SHIMA czy SPIDI.

 • Kombinezony...

  Kom­bi­ne­zon moto­cy­klowy to główna ochrona ciała moto­cy­kli­sty w razie wypadku, dla­tego jego wybór jest nie­zwy­kle ważny. Dobry kom­bi­ne­zon to przede wszyst­kim cer­ty­fi­ko­wane pro­tek­tory na łok­ciach, bar­kach, ple­cach, kola­nach oraz bio­drach. Część kom­bi­ne­zonów do jazdy spor­to­wej wypo­sa­żona będzie w tzw. “ garb” na ple­cach, któ­rego zada­niem będzie poprawa aero­dy­na­miki oraz czę­ściowe pochło­nię­cie ener­gii pod­czas upadku. Pod­czas wyboru nowego kom­bi­ne­zonu na moto­cykl powin­ni­śmy dużą uwagę zwró­cić na dobra­nie odpo­wied­niego roz­miaru, gdyż pamię­tać należy, że zbyt luźny lub zbyt cia­sny nie będzie speł­niał w 100% swo­ich zadań zwią­za­nych z kwe­stią bez­pie­czeń­stwa kie­rowcy jed­no­śladu. Ważna jest rów­nież jakość mate­ria­łów z jakich kom­biak został wyko­nany, w Moto-Point pole­camy kom­bi­ne­zony wyko­nane ze skóry bydlę­cej, która pod­czas wypra­wia­nia zyskuje bar­dzo dużą odpor­ność na ście­ra­nia, zadra­pa­nia, otar­cia, roz­cię­cia czy ude­rze­nia cechu­jąc się jed­no­cze­śnie wysoką oddy­chal­no­ścią. Jed­nak, aby móc cie­szyć się przez dłu­gie lata nie­na­gan­nym sta­nem naszego kombi bez pęk­nięć, zagięć czy odbar­wień sło­necz­nych powin­ni­śmy sys­te­ma­tycz­nie o niego dbać, kom­bi­ne­zon należy myć, nawil­żać oraz impre­gno­wać spe­cjal­nie dedy­ko­waną do tych zadań che­mią moto­cyklową sto­su­jąc się do wytycz­nych pro­du­centa. Naszą uwagę powin­ni­śmy rów­nież skie­ro­wać na szwy na łącze­niach mate­riału, powinny one być podwójne a w new­ral­gicz­nych miej­scach potrójne. Nici, z któ­rych zostały one wyko­nane powinny być bar­dzo wyso­kiej jako­ści, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać moż­li­wość roze­rwa­nia się kom­bi­ne­zonu na szwach pod­czas upadku. Istotną kwe­stią będzie rów­nież aby nasz kombi na moto­cykl posia­dał: wstawki z ela­stycz­nej skóry oraz ela­stycz­nego moc­nego mate­riału zwięk­sza­jące kom­fort użyt­ko­wa­nia, łatwy i wygodny dostęp do kie­szeni, regu­la­cję kurtki moto­cyklowej w pasie oraz nad­garst­kach, suwak w nogawce, umoż­li­wia­jący pro­ste i szyb­kie ubie­ra­nie ich oraz ścią­ga­nie spodni moto­cy­klowych, otwory wen­ty­la­cyjne oraz suwak 360 umoż­li­wia­jący stałe połą­cze­nie kurtki ze spodniami. W skle­pie Moto-Point znaj­dziesz kom­bi­ne­zony skó­rzane takich marek jak: SPIDI czy SHIMA.

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 38 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 38 elementów

Śledź nas na Facebooku