Rękawice motocyklowe

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Rękawice motocyklowe Jest 186 produktów.

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze rękawiczek na motocykl?

  Każdy motocyklista zdaje sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo podczas podróżowania jednośladem. W tym celu zabezpieczamy nasze ciało za pomocą odzieży motocyklowej, kasków oraz butów, a do ochrony naszych dłoni używamy rękawic motocyklowych.

  Bezpieczeństwo — to pierwszy i najważniejs...

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze rękawiczek na motocykl?

  Każdy motocyklista zdaje sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo podczas podróżowania jednośladem. W tym celu zabezpieczamy nasze ciało za pomocą odzieży motocyklowej, kasków oraz butów, a do ochrony naszych dłoni używamy rękawic motocyklowych.

  Bezpieczeństwo — to pierwszy i najważniejszy punkt na naszej liście. Kiedy jedziemy jednośladem to w co jesteśmy ubrani jest naszym jedynym zabezpieczeniem podczas wypadków czy kolizji. Rękawice do jazdy motocyklem powinny być więc odporne na zniszczenia, rozerwania czy przetarcia. Producenci używają w tym celu kilku materiałów: skóra np. bydlęca lub kangurza, materiały tekstylne, a także mieszane z dodatkowymi wstawkami np. carbon.
  Kolejną istotną kwestią będą odpowiedniej jakości, certyfikowane protektory. Rękawice muszą posiadać odpowiedniej grubości systemy ochrony kostek oraz boku dłoni, których zadaniem jest absorpcja energii podczas wypadku oraz zabezpieczenie dłoni przed zdarciem skóry.
  Rękawice motocyklowe, aby w 100% spełniać swoją funkcję, przede wszystkim powinny idealnie przylegać do skóry motocyklisty, jednocześnie nie mogą krępować ruchów podczas prowadzenia pojazdu ani nie powodować żadnych otarć czy odcisków. Dobranie odpowiedniego rozmiaru jest niezwykle ważne, w Moto-Point nasi sprzedawcy pomogą dobrać Ci odpowiedni model oraz dopasują idealny rozmiar.

  Rodzaje rękawic do jazdy motocyklem

  W Naszym sklepie znajdziesz rękawice do różnych typów jednośladów między innymi na motocykl sportowy, turystyczny, enduro, chopper, skuter oraz wiele innych.
  Posiadamy rękawice do jazdy w każdych warunkach w różnych wersjach kolorystycznych pasujących do różnych typów odzieży motocyklowej.

  Rękawice motocyklowe miejskie — zaprojektowane z myślą o przejazdach z niedużą prędkością w najcieplejsze dni roku. Takie rękawiczki na motor cechują się dużą wentylacją poprzez zastosowanie perforowanej skóry lub oddychających materiałów np. mesh. Ten rodzaj rękawic świetnie sprawdzi się podczas przejazdów po mieście, zapewniając komfort motocykliście, a także poprzez wbudowane protektory i zabezpieczenia bezpieczeństwo w razie upadku.

  Rękawice motocyklowe sportowe — zaprojektowane z myślą o szybkiej jeździe jednośladem. Producenci podczas projektowania tego typu rękawiczek motocyklowych skupiają się na kwestiach bezpieczeństwa kierowcy jednośladu, używając najlepszych gatunków skór cechujących się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścierania czy rozerwania, a także umieszczając możliwie naj­więk­szą ilość pro­tek­to­rów, wzmoc­nień i ochra­nia­czy dłoni motocyklisty.

  Rękawice motocyklowe turystyczne — ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie dłoni kierowcy motocykla przed warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz, wiatr czy niska temperatura. Za sprawą dodatkowych rozwiązań między innymi: zastosowanie dodatkowego ocieplenia, perforowanej skóry, zewnętrznej wodoszczelnej membrany rękawiczki do jazdy tury­stycznej cechuje wysoka funk­cjo­nal­ność oraz uni­wer­sal­ność umoż­li­wia­jącą kom­for­tową podróż w najbardziej ekstremalnych warun­kach.

  Rękawice motocyklowe zimowe — Jeżeli zdarza nam się jeździć motocyklem podczas niskich temperatur, w deszczu lub przy silnym wietrze znamy uczucie sztywnych, zdrętwiałych dłoni — wiemy, jak bardzo utrudnia to sprawne prowadzenie motocykla, a także jak mocno wydłuża czas reakcji kierowcy jednośladu. Rękawice zimowe przystosowane do jazdy motocyklem poprzez zastosowanie materiałów ocieplających, wysokiego kołnierza zachodzącego na mankiet kurtki, który zabezpiecza kierowcę przed dostaniem się pod nią wiatru, a także posiadanie wszystkich niezbędnych protektorów oraz paneli wzmacniających sprawiają, że są idealnym rozwiązaniem na podróżowanie motocyklem w zimne dni. Zimowe ręka­wiczki moto­cyklowe cha­rak­te­ryzują się wodo oraz wia­tro sz­czel­nością, a także ogrze­wa­nie oraz zatrzy­my­wa­niem cie­pła w rękawiczkach.

  Sprawdzona oferta najlepszych producentów

  W sklepie z odzieżą na motocykl Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, każdy motocyklista znajdzie odpowiednie dla siebie rękawice, które postaramy się dopasować do Twoich pozostałych ciuchów motocyklowych, kasku czy też butów. Posiadamy w swojej ofercie odzież, a także akcesoria najlepszych producentów, którzy są znani, a także cenieni przez motocyklistów i motocyklistek na całym świecie. Znajdziesz u nas między innymi ofertę: SHIMA, BUSE, SPIDI, HELD i wiele innych.

  Więcej

  Podkategorie

  • Rękawice motocyklowe...

   Letnie rękawice motocyklowe

   Ręka­wice miej­skie prze­zna­czone są do jazdy głównie w mie­ście, przy nie­du­żych pręd­ko­ściach w cie­płe let­nie dni. Ręka­wiczki miej­skie wystę­pują w dwóch wer­sjach- bez oraz z man­kie­tem zacho­dzą­cym na kurtkę moto­cy­klową, ich główną cechą jest duża wen­ty­la­cja, poprzez zasto­so­wa­nie perforowanej skóry lub oddy­cha­ją­cych mate­ria­łów takich jak wyjąt­kowo prze­wiewny i wytrzy­mały mesh jednocześnie zapew­nia­jąc kom­fort oraz bez­pie­czeń­stwo kie­rowcy moto­cy­kla.

   Czym kierować się podczas wyboru miejskich rękawic motocyklowych?

   Pod­czas wyboru ręka­wic moto­cy­klo­wych do jazdy miej­skiej głów­nie swoją uwagę powin­ni­śmy zwró­cić w kie­runku bez­pie­czeń­stwa moto­cy­kli­sty. Ręka­wice muszą być wyko­nane z naj­lep­szej jako­ści mate­ria­łów oraz posia­dać wbu­do­wane bez­pieczne, odpo­wied­niej gru­bo­ści cer­ty­fi­ko­wane ochra­nia­cze. Bar­dzo ważne są rów­nież twarde panele wzmac­nia­jące na kost­kach oraz boku dłoni, któ­rych zada­niem będzie absorp­cja ener­gii powsta­łej pod­czas wypadku oraz ochrona skóry dłoni. Jeżeli decy­du­jemy się na ręka­wiczki wyko­nane ze skóry, wybierzmy miękką, per­fo­ro­waną jed­nak wytrzy­małą skórę, np. koź­lęcą. Ręka­wice powinny mieć rów­nież rzep pozwa­la­jący na dokładne dopa­so­wa­nie ich do dłoni moto­cy­kli­sty. Jeżeli korzy­stamy z tele­fonu lub nawi­ga­cji pod­czas jazdy moto­cy­klem mamy moż­li­wość wyboru modelu z dodat­ko­wymi wstaw­kami na pal­cach z mate­riału umoż­li­wia­ją­cego obsługę wyświe­tla­cza bez koniecz­no­ści ścią­ga­nia ręka­wiczki z dłoni. Zwróćmy rów­nież uwagę na szwy – powinny być one podwójne a wszyst­kie nara­żone miej­sca powinny posia­dać dodat­kowe prze­szy­cie, nici jakich użyto pod­czas pro­duk­cji powinny cecho­wać się nie­zwy­kłą wytrzy­ma­ło­ścią mini­ma­li­zu­jąc ryzyko roz­dar­cia czy pęk­nię­cia pod­czas wypadku.

   Jak dbać o rękawice motocyklowe?

   Jeżeli chcemy wydłu­żyć czas użyt­ko­wa­nia naszych ręka­wic powin­ni­śmy sys­te­ma­tycz­nie o nie dbać, tak samo jak robimy to z np. kom­bi­ne­zo­nem moto­cy­klo­wym. Ręka­wiczki moto­cy­klowe powin­ni­śmy czy­ścić oraz kon­ser­wo­wać spe­cjal­nie dedy­ko­waną do tego rodzaju zadań che­mią moto­cy­klową, postę­pu­jąc zgod­nie z zale­ce­niami pro­du­centa, dzięki czemu znacz­nie wydłu­żymy żywot­ność naszych ręka­wic. W sklepie motocyklowym Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, znaj­dziesz ofertę pro­du­cen­tów takich marek jak: SPIDI, SHIMA, oraz BUSE.

  • Rękawice motocyklowe...

   Motocyklowe rękawice sportowe wyborem profesjonalistów

   Pro­du­cenci spor­to­wych ręka­wic moto­cy­klo­wych pod­czas ich pro­jek­to­wa­nia naj­wię­cej czasu i ener­gii poświę­cają kwe­stii bez­pie­czeń­stwa, sku­pia­jąc się na jak naj­więk­szej ilo­ści pro­tek­to­rów, wzmoc­nień i ochra­nia­czy naszej dłoni. Do pro­duk­cji ręka­wic spor­to­wych uży­wane są naj­lep­szej jako­ści skóry, które cechują się zwięk­szoną odpor­no­ścią na ście­ra­nie, roz­dar­cia czy pęk­nię­cia. Dobre modele posia­dają pro­tek­tory pal­ców, kostek, ścię­gien, nad­garst­ków, koł­nierz zacho­dzący na rękaw kurtki oraz dodat­kowe war­stwy skóry uzu­peł­nione pro­tek­to­rami znaj­du­jące się w tych miej­scach na dłoni, które pod­czas wypadku nara­żone będą naj­bar­dziej. Ważne jest, aby wszyst­kie pro­tek­tory, sli­dery i ochra­nia­cze wyko­nane były z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów i posia­dały cer­ty­fi­katy bez­pie­czeń­stwa.

   Rękawice motocyklowe są jedynym zabezpieczeniem dłoni motocyklisty

   Ręka­wice mogą być wyko­nane z róż­nych gatun­ków skór np. naj­tań­sze modele naj­czę­ściej wyko­nane zostały ze spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej skóry bydlę­cej, którą cechuje duża wytrzy­ma­łość, lep­sze ręka­wice zro­bione będą ze skóry koź­lej, która będzie deli­kat­niej­sza i cień­sza co wpły­nie na kom­fort pro­wa­dze­nia moto­cy­kla gwa­ran­tu­jąc bez­pie­czeń­stwo poprzez wysoką odpor­ność na ście­ra­nie, najlep­sze modele dostępne na naszych pół­kach zostały wyko­nane ze skóry kan­gu­rzej, która cechuje się naj­lep­szą ochroną oraz naj­wyż­szym pozio­mem użyt­ko­wa­nia, które spraw­dzą się dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych moto­cy­kli­stów. Ręka­wice do jazdy spor­to­wej powinny dość cia­sno przy­le­gać do dłoni jed­no­cze­śnie nie krę­pu­jąc jej ruchów a pod­czas pro­wa­dze­nia moto­cy­kla być tzw. „drugą skórą moto­cy­kli­sty”, bar­dzo istotną kwe­stią będzie więc dobór odpo­wied­niego roz­miaru, pamię­taj wtedy, że skóra pra­cuje i będzie się tro­chę roz­cią­gać.
   Pod­czas wyboru ręka­wiczek na motor naszą uwagę skie­ro­wać powin­ni­śmy rów­nież na sys­temy wen­ty­la­cji zamon­to­wane w wybra­nym przez nas modelu, kolej­nym ele­men­tem będzie per­fo­ra­cja skóry czyli otwory zapew­nia­jące prze­pływ powie­trza oraz wewnętrzna wyściółka ręka­wiczki lub jeżeli została została zasto­so­wana mem­branę, gdyż odpo­wied­nia wen­ty­la­cja popra­wia kom­fort użyt­ko­wa­nia oraz zmniej­sza­jąc potli­wość dłoni wydłuża żywot­ność moto­cy­klo­wych ręka­wic spor­to­wych.

   Aby wydłu­żyć czas użyt­ko­wa­nia powin­ni­śmy odpo­wied­nio je pie­lę­gno­wać oraz kon­ser­wo­wać za pomocą spe­cjal­nej che­mii moto­cy­klo­wej zgod­nie z zale­ce­niami poda­nymi przez pro­du­centa. W skle­pie z odzieżą motocyklową Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, znaj­dziesz moto­cy­klowe ręka­wice spor­towe zna­nych i cenio­nych przez moto­cy­kli­stów z całego świata pro­du­cen­tów m.in. BUSE, SPIDI, SHIMA, czy HELD.

  • Rękawice motocyklowe...

   Moto­cy­klowe ręka­wice tury­styczne będą ide­al­nym roz­wią­za­niem dla każ­dego podróż­nika

   Podzie­lić możemy je ze względu na mate­riał z jakiego zostały one wyko­nane. Na rynku spo­tkamy się z mode­lami wyko­na­nymi ze skóry, mate­riałów tek­styl­nych oraz mie­sza­nymi. Ręka­wice takie zna­cząco róż­nią się od innych typów ręka­wi­czek, Nie są one wypo­sa­żone w zbyt wiele zabez­pie­czeń, gdyż ich głów­nym zada­niem jest ochrona naszych dłoni przed warun­kami atmos­fe­rycz­nymi takich jak deszcz czy wiatr, chro­niąc kie­rowcę moto­cy­kla przed prze­mar­z­nię­ciem dłoni czy prze­mro­że­niem sta­wów. Jazda w cięż­kich warun­kach bez ręka­wic unie­moż­li­wia sprawne ope­ro­wa­nie klam­kami czy manetką gazu zwięk­sza­jąc czas reak­cji oraz roz­pra­sza­jące kie­rowcę jed­no­śladu, mogąc stwo­rzyć zagro­że­nie na dro­dze i dopro­wa­dzić do upadku. Pod­czas wyboru powin­ni­śmy zwró­cić uwagę, aby wybrany przez nas model posia­dał cho­ciaż pod­sta­wowe pro­tek­tory na pal­cach, kost­kach, ścię­gnach, czy nad­garst­kach a spód wzmoc­niony był dodat­kową war­stwą skóry. Ręka­wice do jazdy tury­stycznej cechuje wysoka funk­cjo­nal­ność oraz uni­wer­sal­ność za sprawą zasto­so­wa­nia dodat­ko­wych roz­wią­zań takich jak: ocie­ple­nie, per­fo­ro­wana skóra czy zasto­so­wa­nie zewnętrz­nej mem­brany zapew­nia­ją­cej wodosz­czel­ność umoż­li­wia­jącą kom­for­tową podróż w naj­cięż­szych warun­kach.
   Pro­du­cenci ręka­wic do jazdy moto­cy­klem coraz czę­ściej dodają rów­nież na pal­cach dodat­kową war­stwę mate­riału umoż­li­wia­jącą obsługę tele­fonu komór­ko­wego czy nawi­ga­cji bez ścią­ga­nia ich z dłoni. Na rynku znaj­dziemy rów­nież modele posia­da­jące na palcu wska­zu­ją­cym lewej ręki wszytą gumową wycie­raczkę do wizjera naszego kasku.
   Kolejną rze­czą, na którą warto zwró­cić uwagę powinny być solidne, podwójne szwy odporne na ście­ra­nie, ude­rze­nie i roze­rwa­nie a same ręka­wice powinny mieć wszyst­kie wyma­gane w Euro­pie cer­ty­fi­katy bez­pie­czeń­stwa sygno­wane zna­kiem CE.


   Najlepsi producenci rękawic motocyklowych

   W sklepie motocyklowym Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu stawiamy na jakość, dlatego starannie selekcjonujemy producentów odzieży motocyklowej. Dlatego w ofercie sklepu Moto-Point znajdziesz rękawice turystyczne na motor najlepszych producentów takich jak Spidi, Shima, Held oraz Buse.

  • Rękawice motocyklowe...

   Zna­cząca więk­szość moto­cy­kli­stów wraz z koń­cem sezonu i przyj­ściem mroź­nych dni przy­go­to­wuje swój moto­cykl do zimo­wej prze­rwy. Jeżeli jed­nak nie masz zamiaru rezy­gno­wać z jazdy jed­no­śla­dem koniecz­nie powi­nie­neś wypo­sa­żyć swój strój moto­cyklowy w ręka­wice zimowe. Zazwy­czaj modele moto­cyklowych ręka­wic zimo­wych nie róż­nią się mocno od ręka­wiczek do jazdy codzien­nej. Jed­nak, każdy z nas choć raz w życiu zmarzł na moto­cyklu, jechał pod­czas desz­czu itp. wiemy, jak nie­przy­jemne jest uczu­cie zgra­bia­łych dłoni, sztyw­nych dłoni a także jak łatwo się wtedy roz­pro­szyć i popeł­nić błąd, oraz jakie kon­se­kwen­cje mogli­by­śmy ponieść pod­czas wypadku. Moto­cy­klowe ręka­wice zimowe posia­dają nie­zbędne pro­tek­tory oraz panele wzmac­nia­jące: pal­ców, kostek, ścię­gien czy nad­garst­ków. Koł­nierz w tym typie ręka­wiczek powi­nien mieć man­kiet zacho­dzący na rękaw kurtki, zabez­pie­cza­jąc nasze dło­nie przed „wpa­da­niem” wia­tru pod kurtkę. Zimowe ręka­wiczki moto­cyklowe cha­rak­te­ry­zo­wać będzie wodo oraz wia­trosz­czel­ność, a także ogrze­wa­nie oraz zatrzy­my­wa­nie cie­pła w ręka­wiczce spraw­dza­jąc się nawet pod­czas jazdy po śniegu. Jeżeli chcemy się nimi cie­szyć przez lata nie­zbędna będzie odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja oraz kon­ser­wa­cja za pomocą spe­cjal­nie do tego prze­zna­czo­nej che­mii moto­cyklowej, pamię­tajmy jed­nak, aby sto­so­wać się do zale­ceń poda­nych przez pro­du­centa.

  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 186 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 186 elementów

  Śledź nas na Facebooku