Rękawice motocyklowe

Producenci

Promocje

 • PRZESYŁKA KURIERSKA
 • Szybka i bezpieczna płatność
 • E-raty

Rękawice motocyklowe Jest 151 produktów.

Podkategorie

 • Rękawice motocyklowe...

  Ręka­wice miej­skie prze­zna­czone są tylko do jazdy po mie­ście, przy nie­du­żych pręd­ko­ściach w cie­płe let­nie dni, zapew­nia­jąc kom­fort oraz bez­pie­czeń­stwo kie­rowcy moto­cy­kla. Ręka­wiczki miej­skie wystę­pują w dwóch wer­sjach- bez oraz z man­kie­tem zacho­dzą­cym na kurtkę moto­cy­klową, ich główną cechą będzie duża wen­ty­la­cja, poprzez zasto­so­wa­nie oddy­cha­ją­cych oraz per­fo­ro­wa­nych mate­ria­łów takich jak wyjąt­kowo prze­wiewny i wytrzy­mały mesh. Pod­czas wyboru ręka­wic moto­cy­klo­wych do jazdy miej­skiej głów­nie swoją uwagę powin­ni­śmy zwró­cić w kie­runku bez­pie­czeń­stwa moto­cy­kli­sty. Ręka­wice muszą być wyko­nane z naj­lep­szej jako­ści mate­ria­łów oraz posia­dać wbu­do­wane bez­pieczne, odpo­wied­niej gru­bo­ści cer­ty­fi­ko­wane ochra­nia­cze. Bar­dzo ważne są rów­nież twarde panele wzmac­nia­jące na kost­kach oraz boku dłoni, któ­rych zada­niem będzie absorp­cja ener­gii powsta­łej pod­czas wypadku oraz ochrona skóry dłoni. Jeżeli decy­du­jemy się na ręka­wiczki wyko­nane ze skóry, wybierzmy miękką, per­fo­ro­waną jed­nak wytrzy­małą skórę, np. koź­lęcą. Ręka­wice powinny mieć rów­nież rzep pozwa­la­jący na dokładne dopa­so­wa­nie ich do dłoni moto­cy­kli­sty. Jeżeli korzy­stamy z tele­fonu lub nawi­ga­cji pod­czas jazdy moto­cy­klem mamy moż­li­wość wyboru modelu z dodat­ko­wymi wstaw­kami na pal­cach z mate­riału umoż­li­wia­ją­cego obsługę wyświe­tla­cza bez koniecz­no­ści ścią­ga­nia ręka­wiczki z dłoni. Zwróćmy rów­nież uwagę na szwy – powinny być one podwójne a wszyst­kie nara­żone miej­sca powinny posia­dać dodat­kowe prze­szy­cie, nici jakich użyto pod­czas pro­duk­cji powinny cecho­wać się nie­zwy­kłą wytrzy­ma­ło­ścią mini­ma­li­zu­jąc ryzyko roz­dar­cia czy pęk­nię­cia pod­czas wypadku. Jeżeli chcemy wydłu­żyć czas użyt­ko­wa­nia naszych ręka­wic powin­ni­śmy sys­te­ma­tycz­nie o nie dbać, tak samo jak robimy to z np. kom­bi­ne­zo­nem moto­cy­klo­wym. Ręka­wiczki moto­cy­klowe powin­ni­śmy czy­ścić oraz kon­ser­wo­wać spe­cjal­nie dedy­ko­waną do tego rodzaju zadań che­mią moto­cy­klową, postę­pu­jąc zgod­nie z zale­ce­niami pro­du­centa, dzięki czemu znacz­nie wydłu­żymy żywot­ność naszych ręka­wic. W Moto-Point znaj­dziesz ofertę pro­du­cen­tów takich marek jak: SPIDI, SHIMA, oraz BUSE.

 • Rękawice motocyklowe...

  Pro­du­cenci spor­to­wych ręka­wic moto­cy­klo­wych pod­czas ich pro­jek­to­wa­nia naj­wię­cej czasu i ener­gii poświę­cają kwe­stii bez­pie­czeń­stwa, sku­pia­jąc się na jak naj­więk­szej ilo­ści pro­tek­to­rów, wzmoc­nień i ochra­nia­czy naszej dłoni. Do pro­duk­cji ręka­wic spor­to­wych uży­wane są naj­lep­szej jako­ści skóry, które cechują się zwięk­szoną odpor­no­ścią na ście­ra­nie, roz­dar­cia czy pęk­nię­cia. Dobre modele posia­dają pro­tek­tory pal­ców, kostek, ścię­gien, nad­garst­ków, koł­nierz zacho­dzący na rękaw kurtki oraz dodat­kowe war­stwy skóry uzu­peł­nione pro­tek­to­rami znaj­du­jące się w tych miej­scach na dłoni, które pod­czas wypadku nara­żone będą naj­bar­dziej. Ważne jest, aby wszyst­kie pro­tek­tory, sli­dery i ochra­nia­cze wyko­nane były z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów i posia­dały cer­ty­fi­katy bez­pie­czeń­stwa. Ręka­wice mogą być wyko­nane z róż­nych gatun­ków skór np. naj­tań­sze modele naj­czę­ściej wyko­nane zostały ze spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej skóry bydlę­cej, którą cechuje duża wytrzy­ma­łość, lep­sze ręka­wice zro­bione będą ze skóry koź­lej, która będzie deli­kat­niej­sza i cień­sza co wpły­nie na kom­fort pro­wa­dze­nia moto­cy­kla gwa­ran­tu­jąc bez­pie­czeń­stwo poprzez wysoką odpor­ność na ście­ra­nie, najlep­sze modele dostępne na naszych pół­kach zostały wyko­nane ze skóry kan­gu­rzej, która cechuje się naj­lep­szą ochroną oraz naj­wyż­szym pozio­mem użyt­ko­wa­nia, które spraw­dzą się dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych moto­cy­kli­stów. Ręka­wice do jazdy spor­to­wej powinny dość cia­sno przy­le­gać do dłoni jed­no­cze­śnie nie krę­pu­jąc jej ruchów a pod­czas pro­wa­dze­nia moto­cy­kla być tzw. „drugą skórą moto­cy­kli­sty”, bar­dzo istotną kwe­stią będzie więc dobór odpo­wied­niego roz­miaru, pamię­taj wtedy, że skóra pra­cuje i będzie się tro­chę roz­cią­gać. Pod­czas wyboru ręka­wiczek na motor naszą uwagę skie­ro­wać powin­ni­śmy rów­nież na sys­temy wen­ty­la­cji zamon­to­wane w wybra­nym przez nas modelu, kolej­nym ele­men­tem będzie per­fo­ra­cja skóry czyli otwory zapew­nia­jące prze­pływ powie­trza oraz wewnętrzna wyściółka ręka­wiczki lub jeżeli została została zasto­so­wana mem­branę, gdyż odpo­wied­nia wen­ty­la­cja popra­wia kom­fort użyt­ko­wa­nia oraz zmniej­sza­jąc potli­wość dłoni wydłuża żywot­ność moto­cy­klo­wych ręka­wic spor­to­wych. Aby wydłu­żyć czas użyt­ko­wa­nia powin­ni­śmy odpo­wied­nio je pie­lę­gno­wać oraz kon­ser­wo­wać za pomocą spe­cjal­nej che­mii moto­cy­klo­wej zgod­nie z zale­ce­niami poda­nymi przez pro­du­centa. W skle­pie Moto-Point znaj­dziesz moto­cy­klowe ręka­wice spor­towe zna­nych i cenio­nych przez moto­cy­kli­stów z całego świata pro­du­cen­tów m.in. BUSE, SPIDI, SHIMA, czy HELD.

 • Rękawice motocyklowe...

  Moto­cy­klowe ręka­wice tury­styczne będą ide­al­nym roz­wią­za­niem dla każ­dego podróż­nika. Podzie­lić możemy je ze względu na mate­riał z jakiego zostały one wyko­nane. Na rynku spo­tkamy się z mode­lami wyko­na­nymi ze skóry, mate­riałów tek­styl­nych oraz mie­sza­nymi. Ręka­wice takie zna­cząco róż­nią się od innych typów ręka­wi­czek, Nie są one wypo­sa­żone w zbyt wiele zabez­pie­czeń, gdyż ich głów­nym zada­niem jest ochrona naszych dłoni przed warun­kami atmos­fe­rycz­nymi takich jak deszcz czy wiatr, chro­niąc kie­rowcę moto­cy­kla przed prze­mar­z­nię­ciem dłoni czy prze­mro­że­niem sta­wów. Jazda w cięż­kich warun­kach bez ręka­wic unie­moż­li­wia sprawne ope­ro­wa­nie klam­kami czy manetką gazu zwięk­sza­jąc czas reak­cji oraz roz­pra­sza­jące kie­rowcę jed­no­śladu, mogąc stwo­rzyć zagro­że­nie na dro­dze i dopro­wa­dzić do upadku. Pod­czas wyboru powin­ni­śmy zwró­cić uwagę, aby wybrany przez nas model posia­dał cho­ciaż pod­sta­wowe pro­tek­tory na pal­cach, kost­kach, ścię­gnach, czy nad­garst­kach a spód wzmoc­niony był dodat­kową war­stwą skóry. Ręka­wice do jazdy tury­stycznej cechuje wysoka funk­cjo­nal­ność oraz uni­wer­sal­ność za sprawą zasto­so­wa­nia dodat­ko­wych roz­wią­zań takich jak: ocie­ple­nie, per­fo­ro­wana skóra czy zasto­so­wa­nie zewnętrz­nej mem­brany zapew­nia­ją­cej wodosz­czel­ność umoż­li­wia­jącą kom­for­tową podróż w naj­cięż­szych warun­kach. Pro­du­cenci ręka­wic do jazdy moto­cy­klem coraz czę­ściej dodają rów­nież na pal­cach dodat­kową war­stwę mate­riału umoż­li­wia­jącą obsługę tele­fonu komór­ko­wego czy nawi­ga­cji bez ścią­ga­nia ich z dłoni. Na rynku znaj­dziemy rów­nież modele posia­da­jące na palcu wska­zu­ją­cym lewej ręki wszytą gumową wycie­raczkę do wizjera naszego kasku. Kolejną rze­czą, na którą warto zwró­cić uwagę powinny być solidne, podwójne szwy odporne na ście­ra­nie, ude­rze­nie i roze­rwa­nie a same ręka­wice powinny mieć wszyst­kie wyma­gane w Euro­pie cer­ty­fi­katy bez­pie­czeń­stwa sygno­wane zna­kiem CE.

 • Rękawice motocyklowe...

  Zna­cząca więk­szość moto­cy­kli­stów wraz z koń­cem sezonu i przyj­ściem mroź­nych dni przy­go­to­wuje swój moto­cykl do zimo­wej prze­rwy. Jeżeli jed­nak nie masz zamiaru rezy­gno­wać z jazdy jed­no­śla­dem koniecz­nie powi­nie­neś wypo­sa­żyć swój strój moto­cyklowy w ręka­wice zimowe. Zazwy­czaj modele moto­cyklowych ręka­wic zimo­wych nie róż­nią się mocno od ręka­wiczek do jazdy codzien­nej. Jed­nak, każdy z nas choć raz w życiu zmarzł na moto­cyklu, jechał pod­czas desz­czu itp. wiemy, jak nie­przy­jemne jest uczu­cie zgra­bia­łych dłoni, sztyw­nych dłoni a także jak łatwo się wtedy roz­pro­szyć i popeł­nić błąd, oraz jakie kon­se­kwen­cje mogli­by­śmy ponieść pod­czas wypadku. Moto­cy­klowe ręka­wice zimowe posia­dają nie­zbędne pro­tek­tory oraz panele wzmac­nia­jące: pal­ców, kostek, ścię­gien czy nad­garst­ków. Koł­nierz w tym typie ręka­wiczek powi­nien mieć man­kiet zacho­dzący na rękaw kurtki, zabez­pie­cza­jąc nasze dło­nie przed „wpa­da­niem” wia­tru pod kurtkę. Zimowe ręka­wiczki moto­cyklowe cha­rak­te­ry­zo­wać będzie wodo oraz wia­trosz­czel­ność, a także ogrze­wa­nie oraz zatrzy­my­wa­nie cie­pła w ręka­wiczce spraw­dza­jąc się nawet pod­czas jazdy po śniegu. Jeżeli chcemy się nimi cie­szyć przez lata nie­zbędna będzie odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja oraz kon­ser­wa­cja za pomocą spe­cjal­nie do tego prze­zna­czo­nej che­mii moto­cyklowej, pamię­tajmy jed­nak, aby sto­so­wać się do zale­ceń poda­nych przez pro­du­centa.

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 151 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 151 elementów

Śledź nas na Facebooku