Spodnie motocyklowe

Producenci

 • PRZESYŁKA KURIERSKA
 • Szybka i bezpieczna płatność
 • E-raty

Spodnie motocyklowe Jest 66 produktów.

Podkategorie

 • Spodnie motocyklowe...

  Skó­rzane spodnie moto­cy­klowe skom­ple­to­wane ze skó­rzaną kurtką moto­cy­klową będą istot­nym ele­men­tem gar­de­roby więk­szo­ści moto­cy­kli­stów. Zestaw taki ide­al­nie spraw­dzi się jako zamien­nik jed­no­czę­ścio­wego kom­bi­ne­zonu moto­cy­klowego posia­da­jąc wszyst­kie jego naj­waż­niej­sze cechy takie jak BEZPIECZEŃSTWO, WYTRZYMAŁOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA i OTARCIA oraz FUNKCJONALNOŚĆ, WYGODA i KOMFORT NOSZENIA dając jed­no­cze­śnie wię­cej moż­li­wo­ści użyt­ko­wa­nia. Spodnie moto­cy­klowe powinny zabez­pie­czać nasze nogi przed warun­kami atmos­fe­rycz­nymi takimi jak wiatr, czy deszcz ale rów­nież odpo­wied­nio chro­nić je pod­czas upadku. Pod­sta­wo­wym ele­men­tem wypo­sa­że­nia, na które powin­ni­śmy zwró­cić uwagę przy wybo­rze spodni na motor powinny być pro­tek­tory umiej­sco­wione na kola­nach oraz bio­drach, zwróćmy też uwagę na jakość mate­ria­łów z jakich zostały wypro­du­ko­wane. Pro­du­cenci dobrej odzieży skó­rzanej od wielu lat sku­piają się na popra­wie bez­pie­czeń­stwa moto­cy­kli­sty, zwra­ca­jąc uwagę na naj­mniej­sze szcze­góły pod­czas pro­duk­cji takie jak zatrza­ski czy zamki, kon­stru­ując je w taki spo­sób aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko pod­czas wypadku oraz zwięk­szyć kom­fort użyt­ko­wa­nia. W skle­pie Moto-Point znaj­dziesz aktu­alne nowo­ści oraz naj­po­pu­lar­niej­sze modele skó­rzanej odzieży moto­cy­klowej takich marek jak: SPIDI czy SHIMA.

 • Spodnie motocyklowe...

  Tek­stylne spodnie moto­cy­klowe to nie­za­stą­piony ele­ment każ­dego łowcy moto­cy­klo­wych przy­gód, ide­al­nie spraw­dzą się podczas dłu­gich wycieczek, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szy kom­fort z jazdy oraz mak­sy­malne bez­pie­czeń­stwo kie­rowcy moto­cy­kla. Odzież tek­stylna cha­rak­te­ry­zuje się wyjąt­kowo niską wagą dzięki czemu możemy nosić ją przez cały dzień bez uczu­cia zmęczenia, krę­po­wa­nia ruchów oraz nie odczu­wa­jąc jej cię­żaru tak mocno jak jest to przy kom­bi­ne­zo­nie skó­rza­nym. Znaczna więk­szość modeli spodni  tek­styl­nych na motor została rów­nież wypo­sa­żona w ele­menty odbla­skowe, któ­rych głów­nym zada­niem jest poprawa widocz­no­ści moto­cy­kli­sty na dro­dze cp przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa. Wyjąt­kowa funk­cjo­nal­ność odzieży tekstylnej, uży­cie naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów odpor­nych na znisz­cze­nia gwa­ran­tu­jących bez­pie­czeń­stwo pod­czas jazdy jed­no­śla­dem, jak też zasto­so­wa­nie spe­cjal­nych wzmoc­nio­nych nici na szwach, oraz wodo i wiato odpor­ność moto­cy­klo­wych spodni tek­styl­nych spra­wia, że jest to naj­czę­ściej wybie­rany rodzaj ciu­chów moto­cy­klo­wych na wszel­kiego rodzaju wyprawy i wycieczki. Pro­du­cenci spodni motocyklowych każ­dego roku wpro­wa­dzają na rynek nowe modele oraz ulep­sze­nia i nowinki tech­no­lo­giczne mające na celu jesz­cze więk­sze bez­pie­czeń­stwo oraz kom­fort jazdy moto­cy­kli­sty. W skle­pie Moto-Point znaj­dziesz moto­cy­klowe spodnie na motocykl reno­mo­wa­nych marek takich jak: BUSE, SPIDI czy SHIMA.

 • Spodnie motocyklowe...

  Każ­dego moto­cy­kli­stę cza­sem kusi wło­że­nie jean­sów na moto­cykl, zwłasz­cza w letni upalny dzień, dosko­nale rozu­miemy pobudki, które Nas do tego kie­rują, jed­nak osobiście  nie pole­camy takiego roz­wią­za­nia nawet w przy­sło­wio­wym prze­je­ździe jednośladem „wokół komina”, gdyż bawełna w żaden spo­sób nie chroni naszego ciała pod­czas upadku, nie mówiąc już o braku jakich­kol­wiek pro­tek­to­rów. Jean­sowe spodnie moto­cyklowe ide­al­nie spraw­dzą się pod­czas krót­kich prze­jaz­dów miej­skich, kiedy po zej­ściu ze swo­jego moto­cykla zależy nam na kom­for­cie pod­czas cho­dze­nia oraz „cywil­nym” nie rzu­ca­ją­cym się w oczy wyglą­dzie - ponie­waż nie­wiele róż­nią się one od kla­sycz­nych jean­sów. Jed­nak poza wyglą­dem zna­czą­cych róż­nic jest bardzo dużo. Jeansy do jazdy na motocyklu przede wszyst­kim posia­dają ochra­nia­cze kolan oraz bio­der tak jak motocyklowe spodnie skó­rzane czy tek­stylne, gwa­ran­tu­jąc moto­cykliście bez­pie­czeń­stwo pod­czas kon­taktu z asfal­tem. Dodat­kowo spodnie na motor pod­szyte są Kevla­rem cechu­ją­cym się dużą odpor­no­ścią na ście­ra­nie oraz zostały zastosowane w nich spe­cjalne wzmac­niane nici, aby unik­nąć roz­darć na szwach. W Naszej ofer­cie znaj­dziesz duży wybór kolo­rów, kro­jów czy sty­lów. Gwa­ran­tu­jemy, że każdy moto­cyklista znaj­dzie ide­alny model moto­cyklowych spodni jean­so­wych dla sie­bie w naszym sklepie. W Moto-Point ofe­ru­jemy pro­dukty takich marek jak: SHIMA, SPIDI czy TRILOBITE.

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 66 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 66 elementów

Śledź nas na Facebooku