Spodnie motocyklowe

Producenci

  Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Spodnie motocyklowe Jest 80 produktów.

  Spodnie motocyklowe to obowiązkowy element motocyklowej garderoby

  Spodnie motocyklowe są równie istotne co kurtka motocyklowa, kask czy też rękawice, jednak przez wielu motocyklistów ich noszenie jest bagatelizowane oraz zastępowane na rzecz zwykłych spodni jeansowych czy też nawet w skrajnych przypadkach krótkimi szortami. Nie polecamy takiego...

  Spodnie motocyklowe to obowiązkowy element motocyklowej garderoby

  Spodnie motocyklowe są równie istotne co kurtka motocyklowa, kask czy też rękawice, jednak przez wielu motocyklistów ich noszenie jest bagatelizowane oraz zastępowane na rzecz zwykłych spodni jeansowych czy też nawet w skrajnych przypadkach krótkimi szortami. Nie polecamy takiego rozwiązania ze względu na niebezpieczeństwo, jakie brak odpowiedniej odzieży motocyklowej niesie za sobą podczas potencjalnego zdarzenia na drodze, a także przez wystawianie stawów na przewianie.

  Idealne spodnie do jazdy motocyklem

  Podczas wyboru spodni na motor najpierw powinniśmy odpowiedzieć sobie jaki typ jazdy preferujemy. Inne modele dedykowane są dla właścicieli motocykli sportowych, a inne dla osób uprawiających motocyklową turystykę. Dla pasjonatów szybkiej, sportowej jazdy posiadamy spodnie motocyklowe wykonane ze skóry, a także materiałów tekstylnych cechujące się dopasowanych krojem. Drugiej grupie motocyklistów polecamy odzież tekstylną o nieco luźniejszym, a także swobodnym kroju, który pozwoli na komfortowe prowadzenie jednośladu nawet przez wiele godzin. Jeżeli zaś szukasz spodni do jazdy po mieście, które swoim wyglądem będą przypominać odzież cywilną, to proponujemy Ci zapoznanie się z naszą ofertą jeansów motocyklowych.

  Motocyklowe spodnie skórzane — ich podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie naszych nóg w czasie prowadzenia motocykla, a także ochrona przed warunkami atmosferycznymi takimi jak: deszcz czy wiatr. Spodnie motocyklowe wykonane z materiałów skórzanych są polecane dla motocyklistów lubiących szybką, sportową jazdę ze względu u na odporność materiału na uszkodzenia mechaniczne. Podczas wyboru skórzanych spodni motocyklowych powinniśmy zwrócić uwagę na protektory i zabezpieczenia umiejscowione na kolanach, a także biodrach spodni. W ofercie sklepu z ubraniami motocyklowymi Moto-Point posiadamy spodnie skórzane na motocykl, które bez problemu skompletujemy z kurtką motocyklową, tworząc kompletny, bezpieczny dwuczęściowy kombinezon motocyklowy.

  Motocyklowe spodnie tekstylne — podobnie jak w przypadku motocyklowych spodni ze skóry, te wykonane z materiałów tekstylnych w głównej mierze skupiają się na zmaksymalizowaniu bezpieczeństwa motocyklisty w razie upadku oraz ochronie przed warunkami atmosferycznymi takimi jak wiatr czy deszcz. Tekstylne spodnie na motor posiadają zabezpieczenia oraz protektory umiejscowione na kolanach, a także biodrach. Odzież tekstylna cechuje się niską wagą, dzięki czemu możemy nosić ją przez cały dzień, nie odczuwając dyskomfortu, krępowania ruchów, a także ciężaru, który w porównaniu odzieży ze skóry jest praktycznie nieodczuwalny. Kolejną istotną kwestią, jest wysoka przewiewność oraz oddychalność materiałów, a także specjalne kieszenie wentylujące, które można w dowolnym momencie rozpiąć lub zamknąć umożliwiające komfortową podróż nawet w najcieplejsze dni. W sklepie motocyklowym Moto-Point znajdziesz tekstylne spodnie na motocykl, które możesz skompletować z tekstylną kurtką motocyklową, dzięki czemu uzyskasz pełną ochronę w postaci motocyklowego dwuczęściowego kombinezonu tekstylnego.

  Motocyklowe spodnie jeansowe — idealnie sprawdzą się podczas krótkich przejazdów przez miasto, kiedy oprócz podróżowania motocyklem musimy poruszać się również pieszo i zależy nam na „cywilnym” wyglądzie, ponieważ z wyglądu nie różnią się znacząco od odzieży codziennej. Jednak tutaj podobieństwa się kończą. Jeansy na motocykl posiadają protektory umiejscowione na biodrach oraz kolanach dokładnie tak samo, jak jest to w przypadku motocyklowych spodni skórzanych, oraz tekstylnych. W celu dodatkowej ochrony i zwiększenia wytrzymałości są podszyte niezwykle wytrzymałym i odpornym kevlarem.

  Spodnie motocyklowe dla każdego motocyklisty

  W Moto-Point Wrocław wiemy, że każdy motocyklista ma inne oczekiwania od odzieży motocyklowej. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę spodni pasujących do różnych typów motocykli oraz stylów jazdy, a także warunków atmosferycznych. W zależności od tego na jaki model się zdecydujesz, spodnie motocyklowe nadają się do użytkowania zarówno w ciepłe, jak i zimne dni. W naszym sklepie stawiamy na jakość i bezpieczeństwo, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z najlepszymi producentami odzieży i akcesoriów motocyklowych. Wśród marek przez nas oferowanych są m.in. Spidi, Trilobite, Shima, Brubeck, Buse czy Held.

  Więcej

  Podkategorie

  • Spodnie motocyklowe...

   Dwuczęściowy kombinezon motocyklowy

   Skó­rzane spodnie moto­cy­klowe skom­ple­to­wane ze skó­rzaną kurtką moto­cy­klową będą istot­nym ele­men­tem gar­de­roby więk­szo­ści moto­cy­kli­stów. Zestaw taki ide­al­nie spraw­dzi się jako zamien­nik jed­no­czę­ścio­wego kom­bi­ne­zonu moto­cy­klowego, posia­da­jąc wszyst­kie jego naj­waż­niej­sze cechy takie jak BEZPIECZEŃSTWO, WYTRZYMAŁOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA i OTARCIA oraz FUNKCJONALNOŚĆ, WYGODA i KOMFORT NOSZENIA dając jed­no­cze­śnie wię­cej moż­li­wo­ści użyt­ko­wa­nia.

   Bezpieczeństwo podczas podróżowania motocyklem

   Spodnie moto­cy­klowe powinny zabez­pie­czać nasze nogi przed warun­kami atmos­fe­rycz­nymi takimi jak wiatr, czy deszcz, ale rów­nież odpo­wied­nio chro­nić je pod­czas upadku. Pod­sta­wo­wym ele­men­tem wypo­sa­że­nia, na które powin­ni­śmy zwró­cić uwagę przy wybo­rze spodni na motor powinny być pro­tek­tory umiej­sco­wione na kola­nach oraz bio­drach spodni. Zwróćmy też uwagę na jakość mate­ria­łów z jakich zostały wypro­du­ko­wane. Pro­du­cenci dobrej odzieży skó­rzanej od wielu lat sku­piają się na popra­wie bez­pie­czeń­stwa moto­cy­kli­sty zwra­ca­jąc uwagę na naj­mniej­sze szcze­góły pod­czas pro­duk­cji takie jak zatrza­ski czy zamki kon­stru­ując je w taki sposób, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko pod­czas wypadku oraz zwięk­szyć kom­fort użyt­ko­wa­nia.

   Najpopularniejsze marki cieszące się zaufaniem motocyklistów

   W skle­pie motocyklowym Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, znaj­dziesz aktu­alne nowo­ści oraz naj­po­pu­lar­niej­sze modele skó­rzanej odzieży moto­cy­klowej takich marek jak: SPIDI czy SHIMA, których dbałość o szczegóły oraz wysoka jakość jest znakiem rozpoznawczym wśród motocyklistów.

  • Spodnie motocyklowe...

   Spodnie motocyklowe do jazdy turystycznej

   Tek­stylne spodnie moto­cy­klowe to nie­za­stą­piony ele­ment każ­dego łowcy moto­cy­klo­wych przy­gód. Ide­al­nie spraw­dzą się podczas dłu­gich wycieczek, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szy kom­fort z jazdy oraz mak­sy­malne bez­pie­czeń­stwo kie­rowcy moto­cy­kla. Odzież tek­stylna cha­rak­te­ry­zuje się wyjąt­kowo niską wagą, dzięki czemu możemy nosić ją przez cały dzień bez uczu­cia zmęczenia, krę­po­wa­nia ruchów oraz nie odczu­wa­jąc jej cię­żaru tak mocno, jak jest to przy motocyklowym kom­bi­ne­zo­nie skó­rza­nym.

   Stawiamy na bezpieczeństwo motocyklisty

   Znaczna więk­szość modeli spodni tek­styl­nych na motocykl została rów­nież wypo­sa­żona w ele­menty odbla­skowe, któ­rych głów­nym zada­niem jest poprawa widocz­no­ści moto­cy­kli­sty na dro­dze, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa. Wyjąt­kowa funk­cjo­nal­ność odzieży tekstylnej, uży­cie naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów odpor­nych na znisz­cze­nia gwa­ran­tu­jących bez­pie­czeń­stwo pod­czas jazdy jed­no­śla­dem, jak też zasto­so­wa­nie spe­cjal­nych wzmoc­nio­nych nici na szwach dodatkowych ochraniaczy bioder czy kolan, oraz wodo i wiatro odpor­ność moto­cy­klo­wych spodni tek­styl­nych spra­wia, że jest to naj­czę­ściej wybie­rany rodzaj ciu­chów moto­cy­klo­wych na wszel­kiego rodzaju wyprawy i wycieczki.

   Najlepsze marki dla najbardziej wymagających motocyklistów

   Pro­du­cenci spodni motocyklowych każ­dego roku wpro­wa­dzają na rynek nowe modele oraz ulep­sze­nia i nowinki tech­no­lo­giczne mające na celu jesz­cze więk­sze bez­pie­czeń­stwo, oraz kom­fort jazdy moto­cy­kli­sty. W skle­pie z odzieżą motocyklową Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, znaj­dziesz moto­cy­klowe spodnie na motocykl reno­mo­wa­nych marek takich jak: BUSE, SPIDI czy SHIMA.

  • Spodnie motocyklowe...

   Spodnie motocyklowe zwiększają Twoje bezpieczeństwo w czasie jazdy jednośladem

   Każ­dego moto­cy­kli­stę cza­sem kusi wło­że­nie jean­sów na moto­cykl zwłasz­cza w letni upalny dzień. Dosko­nale rozu­miemy pobudki, które nas do tego kie­rują, jed­nak nie pole­camy takiego roz­wią­za­nia nawet w przy­sło­wio­wym prze­je­ździe jednośladem „wokół komina”, gdyż bawełna w żaden spo­sób nie chroni naszego ciała pod­czas upadku, nie mówiąc już o braku pro­tek­to­rów.

   Zalety jeansów motocyklowych

   Jean­sowe spodnie moto­cyklowe ide­al­nie spraw­dzą się pod­czas krót­kich prze­jaz­dów miej­skich, kiedy po zej­ściu ze swo­jego moto­cykla zależy nam na kom­for­cie pod­czas cho­dze­nia oraz „cywil­nym” nie rzu­ca­ją­cym się w oczy wyglą­dzie — ponie­waż nie­wiele róż­nią się one od kla­sycz­nych jean­sów. Jed­nak poza wyglą­dem zna­czą­cych róż­nic jest bardzo dużo. Jeansy do jazdy na motocyklu przede wszyst­kim posia­dają ochra­nia­cze kolan oraz bio­der tak jak motocyklowe spodnie skó­rzane czy tek­stylne, gwa­ran­tu­jąc moto­cykliście bez­pie­czeń­stwo pod­czas kon­taktu z asfal­tem. Dodat­kowo spodnie na motor pod­szyte są Kevla­rem cechu­ją­cym się dużą odpor­no­ścią na ście­ra­nie oraz zostały zastosowane w nich spe­cjalne wzmac­niane nici, aby unik­nąć roz­darć na szwach.

   W ofer­cie sklepu z ubraniami motocyklowymi Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu,  znaj­dziesz duży wybór kolo­rów, kro­jów czy sty­lów. Gwa­ran­tu­jemy, że każdy moto­cyklista znaj­dzie ide­alny model moto­cyklowych spodni jean­so­wych dla sie­bie w naszym sklepie. W Moto-Point ofe­ru­jemy pro­dukty takich marek jak: SHIMA, SPIDI czy TRILOBITE.

  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 80 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 80 elementów

  Śledź nas na Facebooku