Kurtki motocyklowe

Producenci

 • PRZESYŁKA KURIERSKA
 • Szybka i bezpieczna płatność
 • E-raty

Kurtki motocyklowe Jest 143 produktów.

Podkategorie

 • Kurtki motocyklowe...

  Kurtka moto­cy­klowa to jeden z pod­sta­wo­wych ele­men­tów wypo­sa­że­nia każ­dego moto­cy­kli­sty. Skó­rzane kurtki moto­cy­klowe cenimy za swój ele­gancki i wyróż­nia­jący się design, zabez­pie­cze­nie kie­rowcy przed zim­nem czy kom­fort nosze­nia. Jed­nak naj­waż­niej­szą kwe­stią jest ochrona kor­pusu i rąk moto­cy­kli­sty poprzez wzmoc­nie­nia na ramio­nach i łok­ciach, część modeli posiada rów­nież dodat­kowy ochra­niacz na ple­cach typu „garb”, któ­rego zada­niem jest ochrona naszego krę­go­słupa pod­czas wypadku. Warto rów­nież wspo­mnieć o jako­ści skó­rza­nej kurtki na moto­cykl, gdyż ceni się ona zwięk­szoną odpor­no­ścią na ście­ra­nie czy zadra­pa­nia, długo zacho­wuje swój pier­wotny wygląd oraz jest wyjąt­kowo wygodna zarówno w czysz­cze­niu jak i pie­lę­gna­cji. Dobra kurtka skó­rzana, o którą odpo­wied­nio zadbamy zgod­nie z zale­ce­niami pro­du­centa i będziemy sys­te­ma­tycz­nie kon­ser­wo­wać to zakup, który posłuży moto­cykliście na dłu­gie lata. Do więk­szo­ści modeli skór motocyklowych mamy moż­li­wość doku­pie­nia spodni skó­rza­nych do zestawu posia­da­ją­cych moż­li­wość bez­piecz­nego, sta­łego połą­cze­nia z kurtką, dając nam kom­pletny dwu­czę­ściowy kom­bi­ne­zon moto­cyklowy, jed­nak kurtkę skó­rzaną możemy nosić na wiele spo­so­bów np. pod­czas jazdy w mie­ście do jean­sów moto­cyklowych i miej­skich butów moto­cyklowych, zacho­wując bez­pie­czeń­stwo oraz zwięk­sza­jąc nasz kom­fort zarówno pod­czas jazdy jak i kilo­me­trów poko­ny­wa­nych „od i do” moto­cykla.

  Pro­du­cenci naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych marek odzieży moto­cy­klowej każ­dego roku zaska­kują moto­cyklistów wpro­wa­dza­jąc na rynek nowe tech­no­lo­gie, ulep­sze­nia czy modele ubrań moto­cyklowych, sta­ra­jąc się zmak­sy­ma­li­zo­wać bez­pie­czeń­stwo oraz kom­fort moto­cy­kli­sty pod­czas jazdy jed­no­śla­dem. W skle­pie Moto-Point znaj­dziesz sze­roką gamę pro­duk­tów pro­du­cen­tów takich marek jak SHIMA czy SPIDI.

 • Kurtki motocyklowe...

  Tek­stylne kurtki moto­cy­klowe cha­rak­te­ry­zują się nie­zwy­kłą wytrzy­ma­ło­ścią oraz niską wagą, dając moto­cy­kli­ście wyjąt­kowy kom­fort nosze­nia oraz nie krę­pu­jąc jego ruchów pod­czas jazdy jed­no­śla­dem. Odzież tek­stylna cechuje się rów­nież wyjąt­kową funk­cjo­nal­no­ścią poprzez umiej­sco­wie­nie ścią­ga­czy w new­ral­gicz­nych miej­scach umoż­li­wia­jące indy­wi­du­alne dopa­so­wa­nie do aktu­al­nych potrzeb oraz pojemne zewnętrzne i wewnętrzne kie­sze­nie. Duża część modeli jest rów­nież wypo­sa­żona w ele­menty odbla­skowe popra­wia­jące widocz­ność moto­cy­kli­sty na dro­dze po zmroku. Och­rona kor­pusu i rąk kie­rowcy moto­cy­kla poprzez wzmoc­nie­nia na ramio­nach i łok­ciach spra­wia, że kurtka tek­stylna  spełni wyma­ga­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych i zapra­wio­nych użyt­kow­ni­ków, dodat­kowo modele przez Nas ofe­ro­wane wypo­sa­żone są w spe­cjalne wzmoc­nione szwy zapo­bie­ga­jące roz­dar­ciu się mate­riału. Dzięki powyż­szym kwe­stią ciuchy tek­stylne są naj­czę­ściej wybie­raną grupą przez moto­cy­kli­stów, któ­rzy cenią ją sobie na tyle mocno, że zjeż­dżają w niej dzie­siątki tysięcy kilo­me­trów podró­żu­jąc po dro­gach na całym świe­cie. Warto rów­nież wspo­mnieć o moż­li­wo­ści zało­że­nia dodat­ko­wych ocie­pla­nych pod­pi­nek, zamy­ka­nych otwo­rach wen­ty­la­cyj­nych, oraz wodo i wia­tro odpor­no­ści motocyklowych kur­tek tek­styl­nych dają­cych moż­li­wość jazdy w każ­dych, nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych warun­kach. Pie­lę­gna­cja odzieży tek­styl­nej rów­nież nie sta­nowi żad­nego pro­blemu, bez więk­szych pro­ble­mów można prać ją w pralce postę­pu­jąc zgod­nie z zale­ce­niami pro­du­centa. Więk­szość modeli posiada rów­nież moż­li­wość zakupu spodni tek­styl­nych do kom­pletu oraz trwa­łym spię­ciu ich z kurtką tek­stylną za pomocą wygod­nego suwaka. W naszej ofer­cie znaj­dziesz pro­dukty naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów odzieży tek­styl­nej takich jak: BUSE, SPIDI, czy SHIMA.

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 143 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 143 elementów

Śledź nas na Facebooku