Kurtki motocyklowe damskie

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

Kurtki motocyklowe damskie Jest 51 produktów.

Kurtki motocyklowe dla kobiet

Każda moto­cy­klistka dosko­nale zdaje sobie sprawę jak ważne jest uży­wa­nie odpo­wied­niej odzieży moto­cy­klo­wej pod­czas jazdy jed­no­śla­dem. W naszej ofer­cie znaj­dziesz moto­cy­klową kurtkę zarówno skó­rzaną jak i tek­stylną. Oferujemy produkty jedy­nie naj­lep­szych i spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów, któ­rzy...

Kurtki motocyklowe dla kobiet

Każda moto­cy­klistka dosko­nale zdaje sobie sprawę jak ważne jest uży­wa­nie odpo­wied­niej odzieży moto­cy­klo­wej pod­czas jazdy jed­no­śla­dem. W naszej ofer­cie znaj­dziesz moto­cy­klową kurtkę zarówno skó­rzaną jak i tek­stylną. Oferujemy produkty jedy­nie naj­lep­szych i spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów, któ­rzy pro­jek­tu­jąc ubrania do jazdy moto­cy­klem dla kobiet dbają o każdy naj­mniej­szy nawet szcze­gół czy detal. Z racji zasad­ni­czych róż­nic fizjo­lo­gicz­nych pomię­dzy kobie­tami a męż­czy­znami, odzież na motocykl dla kobiet jest spe­cjal­nie zapro­jek­to­wana, aby zmak­sy­ma­li­zo­wać bez­pie­czeń­stwo oraz zminimalizować dys­kom­fort.

Styl i komfort podczas podróżowania jednośladem

Pro­du­cenci dam­skich kur­tek do jazdy moto­cy­klem dosko­nale zdają sobie rów­nież sprawę jak ważne są aspekty wizu­alne i pod­kre­śle­nie kobie­cych kształ­tów. Idąc zgod­nie z panu­ją­cymi tren­dami wypusz­czają nowe ulep­szone modele dam­skich ciu­chów na moto­cykl w róż­nych wzo­rach, kro­jach a także kolo­rach, tak aby każda nawet naj­bar­dziej wyma­ga­jąca moto­cy­klistka zna­la­zła odpo­wiedni dla sie­bie strój do jazdy moto­cy­klem.

Na motocyklu bezpieczeństwo jest priorytetem

Damska kurtka motocyklowa  nie może w niczym odbie­gać tej dedy­ko­wanej męż­czy­zną. Musi być tak samo wytrzy­mała i bez­pieczna, a także wygodna. Bez względu czy zde­cy­du­jemy się na moto­cy­klową kurtkę skó­rzaną czy tek­stylną musi być ona wypo­sa­żona w bez­pieczne cer­ty­fi­ko­wane pro­tek­tory chro­niące kor­pus oraz ręce poprzez zasto­so­wa­nie dodat­ko­wych wzmoc­nień na łok­ciach i ramio­nach. Mate­riały z któ­rych wyko­nuje się kurtki motocyklowe dla kobiet cecho­wać musi też wyjąt­kowa odpor­ność na znisz­cze­nia takie jak: otar­cia, szar­pa­nie, ude­rze­nie itp. oraz dobrą wen­ty­la­cją. Więk­szość ofe­ro­wa­nych przez nas modeli kur­tek posiada moż­li­wość doku­pie­nia spodni do zestawu i poprzez spię­cie ich z kurtką suwa­kiem 360 stałe oraz bez­pieczne połą­cze­nie, two­rząc bez­pieczny damski kom­bi­ne­zon moto­cyklowy.

Znani producenci ciuchów motocyklowych

W skle­pie z odzieżą motocyklową Moto-Point znaj­dziesz kurtki moto­cy­klowe let­nie, przej­ściowe oraz zimowe dla kobiet. W swojej ofercie posiadamy marki znane i polecane przez motocyklistów z całego świata: SPIDI, SHIMA.

Więcej
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 51 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 51 elementów

Śledź nas na Facebooku