Kurtki motocyklowe damskie

Producenci

  Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Kurtki motocyklowe damskie Jest 66 produktów.

  Kurtki motocyklowe dla kobiet

  Każda moto­cy­klistka dosko­nale zdaje sobie sprawę jak ważne jest uży­wa­nie odpo­wied­niej odzieży moto­cy­klo­wej pod­czas jazdy jed­no­śla­dem. W naszej ofer­cie znaj­dziesz moto­cy­klową kurtkę skó­rzaną jak i tek­stylną. Ofe­ru­jemy pro­dukty jedy­nie naj­lep­szych i spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów, któ­rzy pro...

  Kurtki motocyklowe dla kobiet

  Każda moto­cy­klistka dosko­nale zdaje sobie sprawę jak ważne jest uży­wa­nie odpo­wied­niej odzieży moto­cy­klo­wej pod­czas jazdy jed­no­śla­dem. W naszej ofer­cie znaj­dziesz moto­cy­klową kurtkę skó­rzaną jak i tek­stylną. Ofe­ru­jemy pro­dukty jedy­nie naj­lep­szych i spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów, któ­rzy pro­jek­tu­jąc ubra­nia do jazdy moto­cy­klem dla kobiet dbają o każdy naj­mniej­szy nawet szcze­gół czy detal. Z racji zasad­ni­czych róż­nic fizjo­lo­gicz­nych pomię­dzy kobie­tami a męż­czy­znami, odzież na moto­cykl dla kobiet jest spe­cjal­nie zapro­jek­to­wana, aby zmak­sy­ma­li­zo­wać bez­pie­czeń­stwo oraz zmi­ni­ma­li­zo­wać dys­kom­fort.

  Styl i komfort podczas podróżowania jednośladem

  Pro­du­cenci dam­skich kur­tek do jazdy moto­cy­klem dosko­nale zdają sobie rów­nież sprawę, jak ważne są aspekty wizu­alne i pod­kre­śle­nie kobie­cych kształ­tów. Idąc zgod­nie z panu­ją­cymi tren­dami wypusz­czają nowe, ulep­szone modele dam­skich ciu­chów na moto­cykl w róż­nych wzo­rach, kro­jach, a także kolo­rach, tak aby każda nawet naj­bar­dziej wyma­ga­jąca moto­cyklistka zna­la­zła odpo­wiedni dla sie­bie strój do jazdy moto­cy­klem.

  Na motocyklu bezpieczeństwo jest priorytetem.

  Dam­ska kurtka moto­cy­klowa nie może w niczym odbiegać tej dedy­ko­wa­nej męż­czy­zną. Musi być tak samo wytrzy­mała i bez­pieczna, a także wygodna. Bez względu czy zde­cy­du­jemy się na moto­cy­klową kurtkę skó­rzaną, czy tek­stylną musi być ona wypo­sa­żona w bez­pieczne cer­ty­fi­ko­wane pro­tek­tory chro­niące kor­pus oraz ręce poprzez zasto­so­wa­nie dodat­ko­wych wzmoc­nień na łok­ciach i ramio­nach. Materiały, z których wyko­nuje się kurtki moto­cy­klowe dla kobiet cecho­wać musi też wyjąt­kowa odpor­ność na znisz­cze­nia takie jak: otar­cia, szar­pa­nie, ude­rze­nie itp. oraz dobrą wen­ty­la­cją. Więk­szość ofe­ro­wa­nych przez nas modeli kur­tek ma moż­li­wość doku­pie­nia spodni do zestawu i poprzez spię­cie ich z kurtką suwa­kiem 360 stałe oraz bez­pieczne połą­cze­nie, two­rząc bez­pieczny dam­ski kom­bi­ne­zon moto­cy­klowy.

  Znani producenci ciuchów motocyklowych

  W skle­pie z odzieżą moto­cy­klową Moto - Point znaj­dziesz kurtki moto­cy­klowe let­nie, przej­ściowe oraz zimowe dla kobiet. W swo­jej ofer­cie posia­damy marki znane i pole­cane przez moto­cy­kli­stów z całego świata: SPIDI, SHIMA.

  Więcej

  Podkategorie

  • Kurtki skórzane damskie

   Skórzane kurtki motocyklowe dla kobiet

   Moto­cy­klowa kurtka zaraz po kasku jest jed­nym z pod­sta­wo­wych ele­men­tów wypo­sa­że­nia każ­dej moto­cy­klistki. Dam­skie skó­rzane kurtki moto­cy­klowe przede wszystkim cenimy sobie za nie­tu­zin­kowy, ele­gancki wygląd, wyróż­nia­jący się design, zabez­pie­cze­nie kie­rowcy jed­no­śladu przed warun­kami atmos­fe­rycz­nymi, a także zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa pod­czas poten­cjal­nego upadku. Pro­du­cenci pod­czas pro­jek­to­wa­nia stro­jów moto­cy­klo­wych zdają sobie sprawę z róż­nic ana­to­micz­nych pomię­dzy kobie­tami i męż­czy­znami, dla­tego dla moto­cy­kli­stek two­rzą osobne serie uwzględ­nia­jąc ich drobną budowę, a także krą­głe kształty, dzięki czemu nawet długa podróż jest kom­for­towa i wygodna. Kurtki moto­cy­klowe cenimy rów­nież za ich uni­wer­sal­ność, łatwość zakła­da­nia i ścią­ga­nia, a także moż­li­wość połą­cze­nia ze spodniami moto­cy­klo­wymi za pomocą bezpiecznego suwaka 360 two­rząc kom­pletny dam­ski kom­bi­ne­zon moto­cy­klowy.

   Bezpieczeństwo kobiet na drodze to podstawa

   Damska odzież na motocykl wykonana ze skóry przeznaczona jest dla najbardziej wymagających użytkowniczek. Producenci kurtek motocyklowych dla kobiet podobnie jak przy męskiej odzieży motocyklowej ogromny nacisk stawiają na kwestie bezpieczeństwa, stosując najnowsze technologie i rozwiązania mające jak najlepiej zabezpieczyć ciało kierowcy motocykla podczas wypadku.

   Skóra użyta do produkcji kurtek motocyklowych dla kobiet cechuje się wyjątkową odpornością na zniszczenia mechaniczne takie jak: ścieranie po asfalcie, uderzenia, rozerwania czy szarpania. Do połączenia ze sobą poszczególnych elementów kurtki używa się specjalnych wytrzymałych nici, a także stosuje się mocne podwójne oraz potrójne szwy z dodatkowymi przeszyciami w najbardziej narażonych miejscach. Producenci wyposażają również kurtki w dodatkowe panele oraz protektory chroniące najbardziej newralgiczne miejsca na ciele motocyklisty np. korpus, ręce, ramiona czy łokcie. Najlepsze modele posiadają dodatkowy tzw.“garb aerodynamiczny” na plecach, który podczas wypadku ma za zadanie chronić nasz kręgosłup w odcinku szyjnym.

   Czyszczenie oraz konserwacja, czyli damska kurtka motocyklowa na lata.

   Jeżeli chcemy cieszyć się naszą skó­rzaną odzieżą moto­cy­klową przez dłu­gie lata, powin­ni­śmy sys­te­ma­tycz­nie o nią dbać i kon­ser­wo­wać. Pro­du­cenci che­mii moto­cy­klo­wej wycho­dzą nam w tym miej­scu naprze­ciw, posia­da­jąc w swo­jej ofer­cie dedy­ko­wane kosme­tyki zarówno do czysz­cze­nia jak nawilżania, a także zabez­pie­cza­nia. Pamię­tajmy jed­nak, aby zawsze sto­so­wać się do instruk­cji poda­nych przez pro­du­centa naszego stroju moto­cy­klo­wego. W ofer­cie sklepu motocyklowego Moto-Point znaj­dziesz wszyst­kie nie­zbędne kosme­tyki do pie­lę­gna­cji dam­skiej odzieży moto­cy­klo­wej ze skóry.

   Oferta skrojona na miarę

   W Moto-Point gwa­ran­tu­jemy, że każda moto­cy­kli­sta znaj­dzie ide­alną dam­ską kurtkę na motor pasu­jącą do reszty stroju np. kasku czy butów moto­cy­klo­wych. Posia­damy ofertę reno­mo­wa­nych oraz cenio­nych pro­du­cen­tów, na naszych pół­kach mię­dzy innymi znaj­dziesz odzież moto­cy­klową Shima czy Spidi.

  • Kurtki tekstylne damskie

   Kurtki motocyklowe dla kobiet podróżniczek

   Każda motocyklista wie, jak istotna jest ochrona ciała podczas jazdy motocyklem. Jednym z podstawowych elementów wyposażenia tuż obok kasku motocyklowego czy rękawic stoi kurtka motocyklowa umożliwiająca komfortowa jazdę w kazdych warunkach. Jeżeli jesteś moto – turystką, która kocha zwiedzać świat z perspektywy dwóch kół motocykla kurtka tekstylna będzie idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Damska kurtka tekstylna do jazdy motocyklem cechuje się dużą wygodą i komfortem użytkowania, bez problemu w dobrze dobranej odzieży motocyklowej spędzimy cały dzień prowadzący jednoślad bez uczucia dyskomfortu. Większość modeli motocyklowych kurtek tekstylnych posiada dodatkową wpinaną ocieplaną podpinkę umożliwiającą jazdę w chłodniejsze dni oraz otwory wentylacyjne, które z łatwością możemy otworzyć za pomocą suwaka nawet w czasie jazdy jednośladem.

   Bezpieczeństwo i dobry wygląd motocyklistki

   Odzież motocyklowa jako główne zadanie ma chronić ciało motocyklisty przed upadkiem. Kurtka tekstylna damska przeznaczona do jazdy motocyklem musi być więc wykonana z wytrzymałych materiałów, którym nie straszne będą ślizgi po asfalcie, szarpnięcia czy uderzenia. Motocyklowa kurtka tekstylna dla kobiet powinna być wyposażona w dodatkowe panele oraz protektory wykonane z odpornego tworzywa, których zadaniem jest ochrona rąk, korpusu, ramion czy łokci. W ofercie sklepu motocyklowego Moto-Point mamy szeroką ofertę wzorów a także kolorów, bez problemu znajdziesz u nas damską kurtkę tekstylną pasującą do Twojego kasku, butów czy rękawic motocyklowych, dodatkowo większość modeli ma możliwość zakupu również tekstylnych spodni motocyklowych do kompletu, które można stale spiąć z kurtką za pomocą suwaka 360. Część modeli damskiej odzieży tekstylnej na motor wyposażona jest również w dodatkowe panele odblaskowe, ktore mają poprawić nasza widoczność na drodze po zmroku.

   Czyszczenie i konserwacja

   Aby jak najdłużej zachować naszą tekstylną odzież motocyklową w nienagannym stanie należy systematycznie o nią dbać. Jednak jest to wyjątkowo łatwa i przyjemna czynność, ponieważ ten typ odzieży na motocykl bez przeszkód możemy prać w domowej pralce. Nie powinniśmy jednak do tego celu używać zwykłych środków piorących, ponieważ możemy wręcz zaszkodzić. W celu czyszczenia a także konserwacji odzieży należy używać jedynie sprawdzonej, specjalnie dedykowanej chemii motocyklowej. Ważne jest również, aby podczas prania kurtki czy spodni tekstylnej zawsze stosować się do zaleceń podanych przez producenta naszego stroju motocyklowego.

   Bogata oferta damskich kurtek tekstylnych na motocykl

   W sklepie z odzieżą motocyklową Moto-Point dokładamy wszelkich starań, aby oferta skierowana do motocyklistek była równie szeroka jak ta dla motocyklistów. Od lat stawiamy na bezpieczeństwo, starannie dobieramy ofertę odzieży i akcesoriów motocyklowych decydując się na współpracę z najlepszymi, cenionymi a także polecanymi przez motocyklistów z całego świata producentami. W naszej ofercie znajdziesz motocyklową kurtkę tekstylną damską najlepszych marek np.: Spidi, Shima, Buse, Rebelhorn.

  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 66 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 66 elementów

  Śledź nas na Facebooku