Tłumiki motocyklowe - wydechy

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

Kup na raty

Tłumiki motocyklowe - wydechy Jest 858 produktów.

Układ wyde­chowy w moto­cy­klu w pierw­szej kolej­no­ści ma za zada­nie tłu­mić hałas wydo­by­wa­jący się z sil­nika, kolejną istotną funk­cją jest oczysz­cza­nie oraz ste­ro­wa­nie prze­pły­wem gazów spa­li­no­wych. Bio­rąc pod uwagę nie­wiel­kie roz­miary tłu­mi­ków moto­cy­klo­wych gdyby porów­nać np. do samo­cho­dów oso­bo­wych, oraz nie­wie...

Układ wyde­chowy w moto­cy­klu w pierw­szej kolej­no­ści ma za zada­nie tłu­mić hałas wydo­by­wa­jący się z sil­nika, kolejną istotną funk­cją jest oczysz­cza­nie oraz ste­ro­wa­nie prze­pły­wem gazów spa­li­no­wych. Bio­rąc pod uwagę nie­wiel­kie roz­miary tłu­mi­ków moto­cy­klo­wych gdyby porów­nać np. do samo­cho­dów oso­bo­wych, oraz nie­wiel­kie gaba­ryty moto­cy­kla, pro­duk­cja tłu­mika, który nie wpły­nie nega­tyw­nie na kom­fort pro­wa­dze­nia oraz nie zmniej­szy aero­dy­na­miki jed­no­śladu oka­zuje się nie­zwy­kle trudne. Pro­du­cenci wyde­chów muszą dokład­nie zapla­no­wać każdy jego ele­ment, wyko­rzy­stu­jąc pod­czas pro­duk­cji mate­riały naj­wyż­szej jako­ści cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się niską masą i wysoką wytrzy­ma­ło­ścią np. stal, tytan czy kar­bon.

Obec­nie tłu­miki moto­cy­klowe dzie­limy na dwie kate­go­rie:

Tłu­miki reflek­syjne- ich główną zaletą będzie sto­sun­kowo nie­wielki koszt pro­duk­cji, a co za tym idzie niska cena deta­liczna. Gdy­by­śmy roz­cięli go na pół naszym oczom uka­załby się sys­tem rurek, prze­gród oraz otwo­rów, mają one za zada­nie ste­ro­wać prze­pły­wem spa­lin i gazów. Poprzez zasto­so­wa­nie róż­nej wiel­ko­ści komór, dźwięk zostaje roz­pro­szony zmniej­sza­jąc emi­to­wany hałas do poziomu akcep­to­wa­nego przez Pol­skie normy (aktu­al­nie dla maszyn o pojem­no­ści do 125cm3 wynosi ona 94 dB, dla więk­szych moto­cy­kli 96 dB). Minu­sem tego rodzaju tłu­mika może jed­nak oka­zać się zmniej­sze­nie dyna­miki sil­nika naszego moto­cy­kla.

Tłu­miki absorp­cyjne- pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym cał­ko­wi­cie róż­nią się od modeli reflek­syj­nych. Po roz­cię­ciu na pół ujrzymy idącą wzdłuż rurę tłu­mika i tylko jedną dużą komorę znaj­du­jąca się wokół rury prze­lo­to­wej, która została wypeł­niona mate­ria­łami absorp­cyj­nymi, ich para­me­try oraz gęstość są dokład­nie wyli­czone pod kon­kretny model moto­cy­kla. Główną zaletą tego rodzaju ukła­dów wyde­chowych będzie brak nega­tyw­nego wpływu na pracę oraz moc sil­nika zapew­nia­jąc odpo­wiedni poziom hałasu. Należy jed­nak wspo­mnieć, że koszt tego rodzaju tłu­mika będzie znacz­nie więk­szy, co należy uznać za jego naj­więk­szą wadę.

W Moto-Point ofe­ru­jemy koń­cówki tłu­mika oraz kom­pletne układy wyde­chowe do moto­cy­kli Yamaha, Suzuki, Honda, KTM, Triumph, Ducati oraz Kawa­saki pro­du­ko­wa­nych pod logiem firm: IXIL oraz SCORPION.

Więcej

Podkategorie

  • Ixil

    Hiszpański producent końcówek tłumików do motocyki, quadów i skuterów, który jest znany w naszym kraju od lat. Firma specjalizuje się w układach wydechowych do tuningu optycznego i dźwiękowego przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen oraz jakości. Dodać należy, że końcówki motocyklowe są wyposażone w standardzie, w wyciągane wkładki tłumiące tzw. dbKiller (nie dotyczy tłumików L2X oraz SCCL), które po demontażu, przekształcają końcówkę w racingową, znacznie poprawiając parametry silników. Tłumiki te charakteryzują się basowym brzmieniem.

  • Scorpion
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 858 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 858 elementów

Śledź nas na Facebooku