Akcesoria motocyklowe

Producenci

 • PRZESYŁKA KURIERSKA
 • Szybka i bezpieczna płatność
 • E-raty

Akcesoria motocyklowe Jest 221 produktów.

Podkategorie

 • Uchwyty Ram Mounts

  RAM Mount to świa­towy lider pro­du­ku­jący m.in. uchwyty moto­cy­klowe do table­tów, smart­fo­nów, nawi­ga­cji GPS oraz kamer spor­to­wych. Pro­du­cent od wielu lat dyk­tuje trendy na rynku moco­wań urzą­dzeń mobil­nych i smart­fo­nów. Firma o Ame­ry­kań­skim pocho­dze­niu cha­rak­te­ry­zuje się wysoką jako­ścią ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów, uni­wer­sal­nym kla­sycz­nym desi­gnie oraz pew­nym chwy­cie trzy­ma­ją­cym urzą­dze­nie elek­tro­niczne. Uch­wyty RAM Mount gwa­ran­tują użyt­kow­ni­kowi łatwość oraz szyb­kość mon­tażu ofe­ro­wa­nych roz­wią­zań. Do pro­duk­cji swo­ich pro­duk­tów firma wyko­rzy­stuje naj­wyż­szej klasy mate­riały takie jak: wytrzy­małe kom­po­zyty, stal nie­rdzewna, guma oraz alu­mi­nium. Wszyst­kie pro­dukty marki RAM Mount zostały objęte doży­wot­nią gwa­ran­cją pro­du­centa. Waż­nym ele­men­tem jest rów­nież uni­wer­sal­ność pro­duktu, uchwyt X-Grip™ można mody­fi­ko­wać w dowol­nym momen­cie korzy­sta­jąc z sze­ro­kiej gamy moco­wań, z któ­rych każdy ele­ment jest wymienny, kom­pa­ty­bilny z innymi pro­duk­tami oraz dostępny w skle­pie Moto-Point. Firma RAM Mount spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji uchwy­tów do smart­fo­nów oraz urzą­dzeń mobil­nych pasu­ją­cych do więk­szo­ści dostęp­nych na rynku modeli. Pro­dukt ide­al­nie spraw­dzi się w warun­kach eks­tre­mal­nych będąc ide­al­nym roz­wią­za­niem dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cego użyt­kow­nika, bez żad­nego pro­blemu utrzy­mu­jąc w pio­nie przy­mo­co­wane akce­so­rium pod­czas podróży. Pro­du­cent posiada w swo­jej ofer­cie uchwyty do nastę­pu­ją­cych pojaz­dów: moto­cy­kle, samo­chody, rowery, quady oraz łodzie. Warto dodać, że już ponad 100 z sze­ro­kiej gamy ofe­ro­wa­nych przez firmę roz­wią­zań objęta została pra­wem paten­to­wym

  • Kamery motocyklowe

 • Kamery motocyklowe
 • Pokrowce na motocykl
 • Inne akcesoria
 • Interkomy

  nter­kom moto­cy­klowy umoż­li­wia swo­bodną komu­ni­ka­cję pod­czas jazdy z pasa­że­rem lub oso­bami podró­żu­ją­cymi w gru­pie. Wiele modeli urzą­dzeń, poza roz­mową, pozwala też na słu­cha­nie ulu­bio­nej muzyki lub korzy­sta­nie z nawi­ga­cji gło­so­wej. Inter­kom moto­cy­klowy zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza kom­fort jazdy oraz jej bez­pie­czeń­stwo – współ­to­wa­rzysz podróży może szybko poin­for­mo­wać kie­rowcę np. o awa­rii pojazdu. Korzy­sta­nie z inter­komu moto­cy­klo­wego wiąże się rów­nież z oszczęd­no­ścią czasu – np. jeśli trzeba powia­do­mić grupę o koniecz­no­ści postoju na sta­cji ben­zy­no­wej lub w pobli­skiej restau­ra­cji.

  Inter­kom moto­cy­klowy – rodzaje

  Naj­po­pu­lar­niej­sze roz­wią­za­nia dostępne na rynku to inter­komy prze­wo­dowe i bezprze­wo­dowe. Pierw­szy rodzaj urzą­dzeń jest tań­szy i nie wymaga czę­stego łado­wa­nia. Z kolei drugi jest szyb­szy w obsłu­dze, użyt­kow­nik nie ma też pro­blemu z podłą­cza­niem kabli oraz ich bez­piecz­nym prze­cho­wy­wa­niem. Można spo­tkać jesz­cze kask z inter­ko­mem, opty­mal­nie dosto­so­wa­nym do ochra­nia­cza.

  Jak wybrać inter­kom moto­cy­klowy?

  Decy­du­jąc się na zakup inter­komu moto­cy­klo­wego trzeba zwró­cić uwagę przede wszyst­kim na główne prze­zna­cze­nie urzą­dze­nia. W przy­padku, kiedy pod­sta­wową funk­cją będzie pro­wa­dze­nie roz­mów, to należy wybrać model umoż­li­wiający swo­bodną komu­ni­ka­cję, naj­le­piej z więk­szą grupą osób. Jeśli naj­waż­niej­sze jest słu­cha­nie muzyki z pasa­że­rem, dobrym roz­wią­za­niem jest wybór sprzętu, który ma odpo­wiedni zasób pamięci. Istotne kwe­stie to także wiel­kość urzą­dze­nia, czas dzia­ła­nia na jed­nym nała­do­wa­niu oraz czas łado­wa­nia. Warto zwró­cić uwagę rów­nież na opcje dodat­kowe, takie jak np. wodo­od­porna obu­dowa, obsłu­gi­wa­nie inter­komu za pomocą dys­po­zy­cji gło­so­wych, oddzwa­nia­nie na ostatni numer, czy też zapa­mię­ta­nie i szyb­kie wybie­ra­nie nume­rów alar­mo­wych. Cie­kawe funk­cje to rów­nież wyci­sza­nie mikro­fonu w chwili, gdy nie jest pro­wa­dzona roz­mowa oraz powia­do­mie­nia gło­sowe o pozio­mie nałado­wa­nia bate­rii.

  Inter­kom moto­cy­klowy nie jest dodat­ko­wym gadże­tem, ale urzą­dze­niem, które znacz­nie uła­twia i przy­spie­sza podróż, a także – co naj­waż­niej­sze – może ura­to­wać życie. Warto więc poświę­cić chwilę i wybrać sprzęt, który posłuży kie­rowcy przez lata.

 • Nawigacje

  Nawi­ga­cja moto­cy­klowa to istotna kwe­stia umoż­li­wia­jąca szybką i bez­pieczna podróż na dwóch kół­kach. Urzą­dze­nia dedy­ko­wane dla jed­no­śla­dów podob­nie jak nawi­ga­cje samo­cho­dowe posia­dają wbu­do­wany sys­tem GPS oraz duży wyświe­tlacz poka­zu­jący naj­bar­dziej istotne kwe­stie takie jak: nasze poło­że­nie, trasę wyzna­czo­nego prze­jazdu wraz z wska­zów­kami, ilość kilo­me­trów pozo­sta­łych do prze­je­cha­nia, pla­no­waną godzinę dotar­cia do celu, infor­ma­cję o zakrę­tach, oraz aktu­al­nych warun­kach panu­ją­cych na dro­dze (wypadki, objazdy, korki, natę­że­nie ruchu itp.) Wybie­ra­jąc nawi­ga­cję kie­rujmy się jej opro­gra­mo­wa­niem, im będzie ono lep­sze tym zwięk­szy się ilość moż­li­wo­ści. Dobre modele nawi­ga­cji moto­cy­klo­wych, udo­stęp­niają Nam infor­ma­cję o foto­ra­da­rach, remon­tach na dro­dze, aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej nas pręd­ko­ści a co naj­waż­niej­sze umoż­li­wiają wybór szyb­kich, krót­kich, łatwych, trud­nych lub krę­tych tras, które w łatwy spo­sób możemy dopa­so­wać do poziomu umie­jęt­no­ści. Moto­cy­kli­sta pod­czas wyboru zestawu GPS powi­nien rów­nież zwró­cić uwagę na takie aspekty jak: wodo, kurzo oraz wstrzą­so­od­por­nośc, dzięki czemu nawi­ga­cji nie straszne będzie poko­na­nie trasy pod­czas dużego desz­czu czy też zje­cha­nie z drogi asfal­to­wej na rzecz jazdy w tere­nie. Jeżeli nasz moto­cykl nie posiada gniazda łado­wa­nia powin­ni­śmy rów­nież zwró­cić uwagę na pojem­ność bate­rii oraz czas pracy nawi­ga­cji GPS na jed­nym łado­wa­niu. Istotną kwe­stią powi­nien być wygodny i wytrzy­mały uchwyt mon­ta­żowy, intu­icyj­ność obsługi oraz moż­li­wość podłą­cze­nia zestawu słu­chaw­ko­wego. Nawi­ga­cje na moto­cykl umoż­li­wiają moto­cykliście czer­pa­nie mak­sy­mal­nej przy­jem­no­ści z podróży oraz 100% sku­pie­nie uwagi na dro­dze zna­cząco wpły­wa­jąc na poprawę jego bez­pie­czeń­stwa.

  Dla­czego warto wybrać nawi­ga­cję moto­cyklową zamiast samo­cho­dowej?

  Modele dedy­ko­wane moto­cyklom oprócz wymie­nio­nych powy­żej funk­cji posia­dają jesz­cze kilka wyróż­nia­ją­cych je cech a mia­no­wi­cie duże przy­ci­ski lub ekran doty­kowy umoż­li­wiający obsługę w ręka­wi­cach moto­cy­klo­wych, ekran z dobrą widocz­no­ścią pod­czas jazdy w kasku pod słońce, część modeli posiada rów­nież wbu­do­wane w obu­dowę nawi­ga­cji daszki prze­ciw­sło­neczne.

  W Moto-Point znaj­dziesz pełną ofertę naj­lep­szych pro­du­cen­tów GPS-ów moto­cy­klo­wych Midland, TomTom oraz pokrowce do nawi­ga­cji firmy Q-BAG.

 • Stopery do uszu
 • Koce grzewcze

  KOCE GRZEWCZE

 • Podnośniki motocyklowe
 • Wskaźniki biegów
 • Blokady i alarmy
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 221 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 221 elementów

Śledź nas na Facebooku