Bagaż

Producenci

  Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Bagaż Jest 164 produktów.

  Jak bezpiecznie przewozić bagaż na motocyklu?

  Jeżeli kochasz długie wyjazdy motocyklowe oraz aktywnie uprawiasz turystykę motocyklową sprawdź ofertę sklepu dla motocyklistów Moto — Point Wrocław, gdzie znajdziesz wszystko, co dla motocyklisty jest niezbędne, by móc zapakować swój bagaż na motocykl i wyruszyć ku nieznanym, by przeżyć kolejne prz...

  Jak bezpiecznie przewozić bagaż na motocyklu?

  Jeżeli kochasz długie wyjazdy motocyklowe oraz aktywnie uprawiasz turystykę motocyklową sprawdź ofertę sklepu dla motocyklistów Moto — Point Wrocław, gdzie znajdziesz wszystko, co dla motocyklisty jest niezbędne, by móc zapakować swój bagaż na motocykl i wyruszyć ku nieznanym, by przeżyć kolejne przygody.

  Poznaj sposoby przewożenia bagażu na motocyklu.

  Możliwości na przewożenie bagażu na motocyklu jest kilka, w zależności od naszych potrzeb i preferencji możemy wybrać kufry montowane na stałe na motocyklu i torby, które w każdej chwili możemy zdjąć o różnej wielkości, które cechują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne takie jak wiatr, deszcz czy prędkości osiągane na jednośladzie. Oferujemy produkty najlepszych producentów takich jak: BuseOgio, Spidi, Q - Bag, Held i SW - Motech. W ofercie sklepu z odzieżą i akcesoriami motocyklowymi Moto — Point znajdziesz:

  • Siatki — idealne do przewożenia niewielkich przedmiotów na krótkich trasach, przykładowo podczas transportu kasku dla pasażera w czasie przejazdu przez miasto. Siatkę montuje się w prosty sposób na siedzeniu pasażera oraz nie wymaga ona żadnej ingerencji w motocykl.
  • Plecaki motocyklowe — idealny dla motocyklistów, którzy używają motocykla na co dzień, plecak idealnie sprawdzi się do przewiezienia najpotrzebniejszych rzeczy do pracy czy też drobnych zakupów. Plecaki motocyklowe oferowane przez sklep motocyklowy Moto — Point cechują się odpornościa na warunki atmosferyczne, a także otarcia. 
  • Tangbagi motocyklowe — czyli torba mocowana na baku motocykla. Ten rodzaj bagażu motocyklowego będzie idealnym uzupełnieniem sakw i kufrów w podróży. Tankbag motocyklowy bez problemu pomieści najpotrzebniejsze czy też wartościowe przedmioty w podróży, umożliwiając motocykliście do nich łatwy dostęp oraz możliwość szybkiego odpięcia torby i zabrania jej ze sobą podczas postoju jednośladu. W naszej ofercie posiadamy torby na bak motocyklowy o pojemności od 3 l do aż 35l.
  • Kufry motocyklowe — idealne dla motocyklistów, którzy swoich maszyn używają głównie w celach turystycznych. W ofercie naszego sklepu motocyklowego Moto — Point posiadamy wodoszczelne kufry motocyklowe w różnych rozmiarach, umożliwiające idealne dopasowanie wielkości do potrzeb motocyklisty. Oferowane przez nas kufry motocyklowe wyposażone są w zamek zamykany na klucz, zabezpieczający znajdujące się w nim przedmioty przed wypadnięciem w czasie jazdy, a także ewentualną kradzieżą podczas postoju jednośladu na parkingu.
  • Torby motocyklowe — na tę kategorię składać się będą produkty takie jak:
    • Torby na udo na przykład Ogio RIG 9800, które pozwalają na przechowanie w czasie jazdy najważniejszych przedmiotów takich jak klucze, dokumenty czy telefon.
    • Torby na kask motocyklowy na przykład Q-Bag Helmet Bag, których umożliwiają bezpieczne, nieniszczące i wygodne przewożenie kasku motocyklowego.
    • Mapniki — na przykład Mapnik Q-Bag, który montujemy na baku jednośladu za pomocą pasów oraz magnesów, Pozwalają one, na wygodne przechowywanie mapy, umożliwiając motocykliście stały podgląd, bez konieczności zatrzymywania się.
    • Torby boczne — na przykład Pannier Q-BAG, są to torby wielozadaniowe, z możliwościa regulacji pojemności, które w łatwy i szybki sposób można zamontować i zdemontować z motocykla.
    • Torby na siedzenie pasażera — na przykład wodoodporny, wyposażony w system zamków uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie Q - Bag Tail Bag o pojemności 5l, który montujemy na ogonie jednośladu przy pomocy specjalnych pasów uniemożliwiających zgubienie torby w czasie jazdy jednośladem.
  • Sakwy motocyklowe — montujemy je po bokach motocykla za pomocą specjalnych pasów, co gwarantuje bezpieczeństwo w czasie jazdy zarówno znajdującego się w nich bagażu, jak i samego motocyklisty. Dzięki mocowaniu na pasach zyskujemy również czas, gdyż ich montaż oraz demontaż jest niezwykle szybki i nie wymaga użycia żadnych narzędzi.

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą sklepu z akcesoriami i odzieżą motocyklową Moto — Point, gdzie znajdziesz wszystko niezbędne motocykliście i jego motocyklowi. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w siedzibie Moto — Point we Wrocławiu.

  Więcej

  Podkategorie

  • Plecaki motocyklowe

   Z pro­fe­sjo­nal­nym ple­ca­kiem moto­cy­klo­wym od sklepu z odzieżą motocyklową MOTO-POINT wiele zysku­jesz.

   O tym jak ważne jest posia­da­nie prze­strzeni prze­zna­czo­nej na bagaż w swoim poje­ździe wie­dzą nie­mal wszy­scy ama­to­rzy moto­cy­kli. Wła­ści­ciele jed­no­śla­dów korzy­stają z roz­ma­itych roz­wią­zań w tym zakre­sie, z któ­rych jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych – zarówno w przy­padku dłu­gich, jak i krót­kich tras – jest wła­śnie ple­cak moto­cy­klowy. Zapew­nia on rela­tyw­nie dużą ilość miej­sca, nie ogra­ni­cza­jąc jed­no­cze­śnie kom­fortu pro­wa­dze­nia pojazdu. Nie­rzadko zwięk­sza on także poziom bez­pie­czeń­stwa kie­rowcy pod­czas wystą­pie­nia koli­zji, zde­rze­nia lub upadku, efek­tyw­nie chro­niąc jego plecy oraz krę­go­słup. Ponadto spe­cja­li­stycz­nie opra­co­wany pod kątem aero­dy­na­miki kształt ple­caka moto­cy­klo­wego redu­kuje do mini­mum stwa­rzany przez sie­bie opór, dzięki czemu dodat­kowo nie obciąża użyt­kow­nika w trak­cie jazdy.

   Ple­cak moto­cy­klowy z oferty sklepu MOTO-POINT.

   W ramach niniej­szej kate­go­rii asor­ty­men­to­wej odnaj­dziesz sze­roką gamę zróż­ni­co­wa­nych pod kątem ceny oraz wła­ści­wo­ści ple­caków moto­cy­klowych oraz innych bagaży i akce­so­riów zwią­za­nych z prze­cho­wy­wa­niem przedmio­tów pod­czas podróży jed­no­śla­dem. Spo­śród naszych pro­duk­tów wyróż­nić można m.in.:

   • ple­caki o stan­dar­do­wej kon­struk­cji,

   • ple­caki typu żół­w/sko­rupa posia­da­jące wbu­do­wany, sztywny ochra­niacz ple­ców użyt­kow­nika,

   • ple­caki wodo­od­porne,

   • pokrowce na gogle i kaski,

   • prze­ciw­desz­czowe pokrowce na ple­caki wyko­nane z nie­od­por­nych na wil­goć mate­ria­łów,

   • inne rodzaje bagażu moto­cy­klowego – np. torba moco­wana do uda kie­rowcy.

   Oferta sprawdzonych producentów. 

   Każdy ple­cak moto­cy­klowy z naszej oferty pocho­dzi od pro­du­cen­tów cie­szą­cych się powszech­nym zaufa­niem ze strony klien­tów branży jed­no­śla­do­wej, takich jak OGIO, Spidi czy też Q-BAG. Dobie­ra­jąc nasz asor­ty­ment dokła­damy wszel­kich sta­rań aby był on nie tylko atrak­cyjny cenowo, ale także w pełni funk­cjo­nalny, pojemny, este­tyczny oraz wytrzy­mały na uszko­dze­nia mecha­niczne i codzienną eks­plo­ata­cję.

   Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z bar­dziej szcze­gó­ło­wymi infor­ma­cjami na temat poszcze­gól­nych, pro­po­no­wa­nych przez nas modeli i warian­tów ple­caka moto­cy­klo­wego.

  • Tankbag

   Tankbang - rozwiązanie idealne dla wszystkich motocyklistów.

   Tankbag motocyklowy będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla motocyklistów jeżdżących na długie wycieczki motocyklowe, jak i tych podróżujących jednośladem na co dzień np. do pracy. Może być uzupełnieniem sakw i kufrów motocyklowych będąc niezbędnikiem najbardziej przydatnych przedmiotów w podróży, a także miejscem, w którym schowasz drobne zakupy i pozwoli na bezpiecznie dowiezienie go do domu.

   W ofercie Moto-Point znajdziesz torby na bak motocyklowy renomowanej firmy Q-BAG o różnych pojemnościach zaczynających się od 3 l, a kończąc aż na 35 l wyposażone w wodoodporne pokrowce, które pozwolą na jazdę nawet w czasie deszczu.

   Systemy mocowań tankbagów

   Taśmy/ pasy — Sposób polega na zamocowaniu torby na baku za pomocą specjalnych, wytrzymałych pasów pod bakiem oraz do kierownicy naszego motocykla. Jest to bezpieczne połączenie, które zapięte w odpowiedni sposób w żaden sposób nie wpływa na komfort prowadzenia, a także uniemożliwia zsunięcie się tankbaga z jednośladu w trakcie jazdy.

   Magnes — Ten rodzaj tankbagów posiada wszyty magnes, który idealnie sprawdzi się na motocyklach posiadających metalowe baki paliwa. Torba na bak z magnesem posiada również dodatkowe pasy pozwalające na dodatkowe zabezpieczenie w postaci pasów lub taśm, jednak korzystanie z nich nie jest konieczne. Dzięki dobremu przyleganiu do baku oraz mocnym magnesem nie musisz obawiać się, że tankbag spadnie Ci z motocykla w czasie jazdy.

   Cechy torby na bak motocyklowy

   • Różne pojemności pozwalające dopasować wielkość torby do aktualnych potrzeb motocyklisty

   • Zabezpieczenia zamka uniemożliwiające otworzenie tankbagu się podczas prowadzenia motocykla.

   • Wodoodporny pokrowiec

   • Przeźroczyste okienko pozwalające na przewóz mapy czy smartfona

   • Część modeli ma możliwość regulacji pojemności

   • Mocowanie za pomocą pasów lub magnesów do baku motocykla

   • Część modeli ma możliwość użycia jako plecaka, lub torby na ramię.

   Szeroka oferta bagażu motocyklowego

   Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą sklepu z odzieżą i akcesoriami motocyklowymi Moto-Point z kategorii bagaż motocyklowy. Poza tankbagami motocyklowymi oferujemy również: plecaki, role, torby, kufry, sakwy oraz inne elementy bagażu do twojego motocykla.

  • Torby motocyklowe

   Jak bezpiecznie i wygodnie przewozić bagaż na motocyklu?

   Przewożenie bagażu na motocyklu w bezpieczny i wygodny sposób z pozoru może wydawać się bardzo kłopotliwym zadaniem. Jednak, za sprawą odpowiedniego przygotowania i małej pomocy toreb, sakw, kufrów, plecaków, mapników, uchwytów na telefon czy nawigację możesz bez najmniejszego problemu zabrać ze sobą wszelkie niezbędne przedmioty. Bez względu na to, czy podróżujesz w dalekie wyprawy, krótkie wycieczki czy przemieszczasz się motocyklem w ruchu miejskim, szybko docenisz ten element wyposażenia motocyklowego.

   Sposoby przewożenia bagażu na motocyklu:

   Duże, pojemne torby podróżne na kółkach — np. Ogio RIG 9800 która, idealnie sprawdzi się do spakowania motocyklowej garderoby np. podczas wyjazdu na tor. Za sprawą wzmocnień oraz usztywnień torba ochroni twoją odzież motocyklową i kask od zniszczeń.

   Torby na udo — np. firmy Q-Bag Thigh Bag, ten model torby motocyklowej pozwala motocykliście na przechowywanie najważniejszych przedmiotów w bezpiecznym, wygodnym, wodoodpornym i łatwo dostępnym miejscu w np. telefonu komórkowego, dokumentów czy też kluczy.

   Torby na kask motocyklowy — np. Q-BAG, która umożliwia nam przewiezienie kasku motocyklowego na tylnej kanapie siedzenia jednośladu w bezpieczny zarówno dla motocyklisty, jak i kasku.

   Plecaki motocyklowe — między innymi Q-BAG Vaude cechujący się dużą pojemnością, niską wagą oraz odpowiednim wyprofilowaniem, za którego sprawą plecak idealnie dopasowuje się do pozycji motocyklisty, jaką ten przyjmuje w trakcie prowadzenia jednośladu.

   Mapniki — Montowane na baku motocykla za pomocą pasów i magnesów np. Q-BAG, które umożliwiają na wygodne przechowywanie mapy, w podróży, oraz za sprawą transparentnego przedniego panelu jej odczyt w każdym momencie jazdy.

   Torby boczne — np. model Pannier Q-BAG torby wielozadaniowe, o regulowanej pojemności oraz możliwości montażu czy demontażu w kilka sekund bez najmniejszego wysiłku.

   Torba na siedzenie pasażera w motocyklu — Montujemy ją na ogonie motocykla za pomocą pasów, ten rodzaj torebek cechuje wodoszczelność, możliwość zablokowania zamków przed niekontrolowanym otwarciem jak np. model Tail Bag, który ma 5 litrów pojemności oraz możliwość łatwego demontażu za sprawą zamontowanych dodatkowych suwaków.

   Torba Roll — wyglądem przypomina długi wałek, w motocyklu montujemy ją na ogonie za sprawą wygodnych i łatwych w obsłudze pasów, cechują się sporą pojemnością np. Q-Bag Round Tail Bag może pomieścić aż 40 litrów oraz posiada przeciwdeszczowe pokrowce w zestawie.

   Gwarancja najwyższej jakości

   W kategorii torby motocyklowe znaleźć można wszystkie powyższe akcesoria oraz wiele, wiele innych np. torby podróżne, sportowe, kufry centralne, pokrowce itp.

   W sklepie z odzieżą oraz akcesoriami motocyklowymi Moto — Point każdy motocyklista znajdzie wszystko, czego potrzebuje do podróżowania jednośladem. Współpracujemy z wiodącymi markami na rynku motocyklowym, bardzo starannie dobieramy firmy, z których produkty znajdziecie Państwo na półkach naszego sklepu między innymi: Shima, Buse, Spidi, Held, Bell, Shoei i wiele, wiele innych.

  • Kufry motocyklowe

   Dodatkowe wyposażenie motocykla - kufry i torby centralne

   Każdy, kto posiada motocykl, doskonale zdaje sobie sprawę, jak ciężkie jest przewiezienie jakiegokolwiek bagażu na jednośladzie. Idealnym rozwiązaniem tego problemu okazać się może kufer centralny, który wbrew temu, co sugeruje nazwa, montujemy za pomocą specjalnego stelażu w tylnej części motocykla. Takie rozwiązanie pozwala w bezpieczny sposób przewieźć ładunek sporej wielkości. Bez względu na to, czy lubisz dalekie wycieczki, czy swoim jednośladem podróżujesz głównie po mieście, kufer centralny jest wyjątkowo przydatny i znacząco ułatwia życie motocyklisty.

   Zastosowanie centralnego kufra motocyklowego

   Montaż kufra na naszym motocyklu umożliwia nam przewiezienie między innymi: zakupów ze sklepu do domu, podręcznych przedmiotów przydatnych w trasie, które nie mieszczą się w kieszeniach odzieży motocyklowej, oraz co najważniejsze możemy w nim bezpiecznie schować kask motocyklowy podczas postoju, eliminując w ten sposób obowiązek noszenia go ze sobą. Jeżeli zaś wybierasz się w dłuższą trasę bądź kilkudniową wycieczkę motocyklową kufer centralny będzie idealnym uzupełnieniem motocyklowych kufrów bocznych, które w połączeniu tworzą imponującą pojemność bagażową.

   Zalety kufra centralnego

   • Różne rozmiary dające możliwość dopasowania wielkości kufra do potrzeb motocyklisty
   • Idealne ułożenie środka ciężkości bagażu ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia motocykla. Nieodpowiednie jej rozłożenie np. dociążenie motocykla za pomocą kufra bocznego tylko z jednej strony znacząco wpłynie na prowadzenie motocykla, o czym przekonamy się już podczas pokonywania pierwszych zakrętów, zmuszając motocyklistę do wymuszonej, nienaturalnej techniki oraz powodując uczucie walki z motocyklem. Kufer montowany centralnie eliminuje ten problem w całości, nie wpływając w żaden sposób na przesunięcie środka ciężkości jednośladu.
   • Wodoszczelność, dająca możliwość przewożenia bagażu motocyklem nawet podczas jazdy w deszczu bez obaw o przemoczenie.
   • Zamek z możliwością zamknięcia na klucz, umożliwiający pozostawienie np.: kasku podczas postoju motocykla, który minimalizuje ryzyko kradzieży.


   W ofercie sklepu z odzieżą motocyklową z siedzibą we Wrocławiu Moto-Point znajdziesz kufry renomowanych producentów znanych i wybieranych przez motocyklistów z całego świata np. OgioQ-Bag. W razie pytań zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefoniczną, poprzez media społecznościowe oraz osobistego z naszymi doradcami, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego bagażu motocyklowego.

  • Sakwy motocyklowe

   Moto — turystyka to jedna z naszych ulubionych form spędzania czasu na motocyklu.

   Specjalnie dla motocyklistów, którzy tak jak  sklep motocyklowy Moto-Point kochają przemierzać tysiące kilometrów jednośladem w kierunku przygody oraz odkrywania nieznanego przygotowaliśmy ofertę motocyklowych sakw bocznych, oraz toreb montowanych na ogonie motocykla, dzięki którym będą mogli podróżować jeszcze dalej i dłużej w maksymalnie komfortowych oraz bezpiecznych warunkach. 

   Na motocyklu każdy litr pojemności bagażu jest na wagę złota. Dodatkowa pojemność przyda się zarówno kiedy wracając z pracy motocyklem chcesz wstąpić do sklepu po drobne zakupy, jak i kiedy pakujesz się na dłuższą wyprawę motocyklową, a twoja lista niezbędnych akcesoriów w podróży nie chce zmniejszyć się nawet o jedną pozycję. Idealnym rozwiązaniem tego problemu mogą się okazać sakwy motocyklowe. Wykonane z najwyższej klasy wyjątkowo wytrzymałych materiałów, o unikalnym, klasycznym wyglądzie sprawdzą się, a także dobrze skomponują z niemal każdym typem motocykla. Dodatkowe wyposażenie w postaci wodoodpornych pokrowców gwarantują motocykliście, że ich bagaż nie zostanie zalany podczas jazdy w deszczu.

   Wygoda i szybkość montażu

   To, co wyróżnia sakwy boczne oraz torby na ogon od kufrów motocyklowych to przede wszystkim możliwość łatwego, trwającego dosłownie kilka sekund mocowania za pomocą dołączonych do zestawu specjalnych pasów. Motocyklista może ściągać oraz zakładać ten rodzaj bagażu motocyklowego w dogodnym dla siebie momencie, umożliwiając użytkowanie sakw tylko wtedy, kiedy uważa, że będą mu one potrzebne. W przypadku kufra motocyklowego taki zabieg może okazać się bardziej kłopotliwy, jeżeli nie chcemy, aby ogon naszego motocykla zdobił zamontowany stelaż mocujący.

   Sprawdzone, pewne rozwiązania

   Każdemu motocykliście, który interesuje się aktywną moto — turystyką polecamy zapoznanie się również z pozostałymi produktami z kategorii bagaż motocyklowy, między innymi na naszych półkach znaleźć możesz takie produkty jak: plecaki, role, tankbag, torby czy kufry motocyklowe. Posiadamy szeroką ofertę, na którą składają się najlepsi producenci akcesoriów motocyklowych, na naszych półkach znajdziesz produkty takich marek jak: OGIO czy Q-BAG. Moto-Point to sklep, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz zarówno dla wyposażenia motocyklisty, jak i niezbędne akcesoria dla motocykla.

  • Inny bagaż

   Poznaj sposoby na skuteczne przewożenie bagażu motocyklem

   Przewożenie bagażu na motocyklu dość często wydaje się kłopotliwe. Jednak istnieją sposoby, aby w skuteczny i co najważniejsze wygodny sposób przewozić ważne dla motocyklisty przedmioty jednośladem. W kategorii bagaż motocyklowy posiadamy wiele rozwiązań np.: plecaki, role, torby tankbag, kufry czy sakwy, z których każdy motocyklista znajdzie to, czego szuka.

   W poniższej kategorii znajdziesz dodatkowe rozwiązania, które pozwolą Ci na przewóz Twojego bagażu, a także: mapniki, wodoodporne pokrowce, etui na urządzenia GPS, torby na kask, które mocujemy na tylnej kanapie jednośladu czy też apteczki motocyklowe.

   Nie zawsze szukamy sposobu na bezpieczne przewożenie przedmiotów o dużych rozmiarach, czasem w ciasnym kombinezonie motocyklowym nie mamy co zrobić np. z dokumentami, portfelem czy też telefonem komórkowym. Świetnym rozwiązaniem w tego typu problemach mogą okazać się saszetki zapinane w pasie lub saszetki na udo, które dzięki swoim niewielkim wymiarom są wręcz idealne do tego typu zadań. Ciekawym rozwiązaniem może być również kamizelka, którą zakładamy bezpośrednio na odzież motocyklową. Wyposażona jest w szereg pojemnych kieszeni, umożliwiające na schowanie wszystkich niezbędnych drobnych przedmiotów, jednocześnie zapewniając do nich wygodny dostęp oraz kieszeń umożliwiającą włożenie zestawu hydroback. W poniższej kategorii znajdziesz również małe torby uniwersalne i sakiewki, umożliwiające przechowanie bagażu do kilkunastu litrów, wyposażone w wygodne uchwyty do przenoszenia.

   Poznaj ofertę Moto — Point

   Wsklepie motocyklowym Moto — Point stawiamy na jakość oferowanych produktów, dlatego w naszej ofercie znajdziesz produkty jedynie najlepszych producentów, którzy doskonale znają się na swoim fachu. Znajdziesz w naszym sklepie ofertę takich producentów jak Q - Bag, Held, Spidi czy Ogio. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą naszą ofertą, gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne rzeczy do podróżowania jednośladem, od odzieży motocyklowej, przez kaski, buty i akcesoria motocyklowe aż do elementów eksploatacyjnych takich jak: płyny i płyny.

  • Rollbag
  • Saszetki
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 164 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 164 elementów

  Śledź nas na Facebooku