Nawigacje

Nawi­ga­cja moto­cy­klowa to istotna kwe­stia umoż­li­wia­jąca szybką i bez­pieczna podróż na dwóch kół­kach. Urzą­dze­nia dedy­ko­wane dla jed­no­śla­dów podob­nie jak nawi­ga­cje samo­cho­dowe posia­dają wbu­do­wany sys­tem GPS oraz duży wyświe­tlacz poka­zu­jący naj­bar­dziej istotne kwe­stie takie jak: nasze poło­że­nie, trasę wyzna­czo­nego prze­jazdu wraz z wska­zów­kami, ilość kilo­me­trów pozo­sta­łych do prze­je­cha­nia, pla­no­waną godzinę dotar­cia do celu, infor­ma­cję o zakrę­tach, oraz aktu­al­nych warun­kach panu­ją­cych na dro­dze (wypadki, objazdy, korki, natę­że­nie ruchu itp.) Wybie­ra­jąc nawi­ga­cję kie­rujmy się jej opro­gra­mo­wa­niem, im będzie ono lep­sze tym zwięk­szy się ilość moż­li­wo­ści. Dobre modele nawi­ga­cji moto­cy­klo­wych, udo­stęp­niają Nam infor­ma­cję o foto­ra­da­rach, remon­tach na dro­dze, aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej nas pręd­ko­ści a co naj­waż­niej­sze umoż­li­wiają wybór szyb­kich, krót­kich, łatwych, trud­nych lub krę­tych tras, które w łatwy spo­sób możemy dopa­so­wać do poziomu umie­jęt­no­ści. Moto­cy­kli­sta pod­czas wyboru zestawu GPS powi­nien rów­nież zwró­cić uwagę na takie aspekty jak: wodo, kurzo oraz wstrzą­so­od­por­nośc, dzięki czemu nawi­ga­cji nie straszne będzie poko­na­nie trasy pod­czas dużego desz­czu czy też zje­cha­nie z drogi asfal­to­wej na rzecz jazdy w tere­nie. Jeżeli nasz moto­cykl nie posiada gniazda łado­wa­nia powin­ni­śmy rów­nież zwró­cić uwagę na pojem­ność bate­rii oraz czas pracy nawi­ga­cji GPS na jed­nym łado­wa­niu. Istotną kwe­stią powi­nien być wygodny i wytrzy­mały uchwyt mon­ta­żowy, intu­icyj­ność obsługi oraz moż­li­wość podłą­cze­nia zestawu słu­chaw­ko­wego. Nawi­ga­cje na moto­cykl umoż­li­wiają moto­cykliście czer­pa­nie mak­sy­mal­nej przy­jem­no­ści z podróży oraz 100% sku­pie­nie uwagi na dro­dze zna­cząco wpły­wa­jąc na poprawę jego bez­pie­czeń­stwa. Dla­czego warto wybrać nawi­ga­cję moto­cyklową zamiast samo­cho­dowej? Modele dedy­ko­wane moto­cyklom oprócz wymie­nio­nych powy­żej funk­cji posia­dają jesz­cze kilka wyróż­nia­ją­cych je cech a mia­no­wi­cie duże przy­ci­ski lub ekran doty­kowy umoż­li­wiający obsługę w ręka­wi­cach moto­cy­klo­wych, ekran z dobrą widocz­no­ścią pod­czas jazdy w kasku pod słońce, część modeli posiada rów­nież wbu­do­wane w obu­dowę nawi­ga­cji daszki prze­ciw­sło­neczne. W sklepie z ubraniami oraz akcesoriami motocyklowymi Moto-Point znaj­dziesz pełną ofertę naj­lep­szych pro­du­cen­tów GPS-ów moto­cy­klo­wych Midland, TomTom oraz pokrowce do nawi­ga­cji firmy Q-BAG.

Jest 27 produktów.

Wyświetlanie 1-9 z 27 przedmiotów

Aktywne filtry

  • Zarejestruj

Zarejestruj nowe konto

Już posiadasz konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Reset hasła